Anunciat al BOPB l’ampliació del termini de presentació de sol·licitud d’ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

Anunciat al BOPB l'ampliació del termini de presentació de sol·licitud d'ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat al BOBP del 25 de maig de 2023 l’ampliació de la convocatòria vigent per a la rehabilitació dels programes 3, 4 i 5

S’ha anunciat la modificació de la convocatòria publicada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona afecta al termini de presentació de sol·licituds pels programes 3 (edificis), 4 (habitatges) i 5 (llibre de l’edifici i projecte) a la ciutat de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta ampliació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria es troba publicada al DOGC el 27 de juny de 2022 i té les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que constituirà les Bases Reguladores de la convocatòria d’acord l’article 1.1 del Reial Decret.

Aquest canvi modificaria el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes:

  • Programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
  • Programa 4, d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa 5, d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de Projectes de Rehabilitació.

El nou termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes acabarà el 31 de desembre de 2023.

El Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es reserva el dret de tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior a l’establerta.

Recordeu que no podreu realitzar la sol·licitud de la subvenció fins que no hagueu realitzat el tràmit previ referit al punt 1.1. dels annexos de la convocatòria, referents a les idoneïtats administrativa i tècnica als col·legis professionals corresponents.

Podeu consultar el BOBP publicat en data 25 de maig de 2023 fent clic en el següent enllaç.

Apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport #NextGeneration

Apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport #NextGeneration

Actualitzat l’apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport per completar el projecte de Barcelona ciutat per tramitar subvencions Next Generation

Finalment, pots consultar a OTR.cat, a la teva part privada, els tràmits que s’han de realitzar per tramitar les subvencions Next Generation a l’Ajuntament de Barcelona.

Simplement accedeix a l’apartat de Tràmits de la part privada i indica com a àmbit territorial Barcelona ciutat i escull el programa que vols tramitar.

Programa 3 – Edificis:

L’esquema que obtindràs disposa de tots els enllaços necessaris per tramitar cadascun dels passos per tramitar el programa de rehabilitació d’edificis.

A més, a la part inferior, podràs descarregar-te un full de càlcul amb la documentació necessària a aportar a cadascun dels passos.

També, si ja has realitzat el tràmit d’idoneïtat per aconseguir la llicència o si estàs redactant el corresponent projecte seguint la Consulta prèvia realitzada per aconseguir el comunicat, pots consultar a Manuals i Guies, a l’apartat d’Eines de Suport de la part privada d’OTR.cat, un petit Guió dels annexos bàsics que ha de portar el projecte per donar compliment a la Convocatòria Next Generation de l’Ajuntament de Barcelona amb enllaç a les aplicacions de suport per desenvolupar-los.

Programa 4 – habitatges i 5 – Llibre de l’Edifici i/o Projecte Tècnic:

L’esquema que obtindràs et servirà per entendre el pas a pas de la tramitació.

Els passos previs a la sol·licitud els haureu de fer a una plataforma encara no habilitada, però podeu tramitar la idoneïtat directament enviant un correu amb la documentació corresponent a ng.rehabilitacio@bcn.cat.

Un cop disposeu de la idoneïtat, podreu tramitar la sol·licitud formal a l’enllaç indicat al Pas 2 del nostre esquema que us portarà a l’apartat específic de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament.

Conveni de col·laboració entre la Cambra i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

Conveni de col·laboració entre la Cambra i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet del Llobregat, impulsen la rehabilitació d’edificis.

Amb la signatura del conveni:

  1. Ambdues entitats volen impulsar i facilitar la rehabilitació del parc edificat, amb la màxima garantia de qualitat, seguretat i sostenibilitat, en benefici de les persones propietàries i les comunitats de propietaris.
  2. Es crea una comissió de seguiment i compliment dels objectius del conveni, i es valorarà el desenvolupament d’altres projectes, activitat o iniciatives que siguin d’interès per les dues institucions i els col·lectius que representen.
  3. Ambdues entitats posen a disposició diversos serveis i compromisos per a reforçar la seva col·laboració. Així, el Cateb posa a disposició de la Cambra i dels seus associats serveis d’informació i atenció per a persones propietàries i comunitats de propietaris.
  4. Concretament, es posaran en marxa accions de divulgació ciutadana, com sessions de divulgació sobre temes relacionats amb la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, atenció de consultes sobre conservació, rehabilitació i subvencions. També es crearà una borsa de tècnics rehabilitadors i un servei de validació col·legial, per garantir la correcció i integritat formal del treball i els controls establerts.
  5. Per la seva part, la Cambra es compromet a fer difusió activa entre els seus associats dels serveis que ofereix el Cateb i també oferirà sessions de divulgació i sensibilització sobre la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, així com de les subvencions adreçades als propietaris i comunitats de propietaris.
  6. L’acord estableix la possibilitat de poder desenvolupar altres projectes, activitats o iniciatives relacionades amb l’àmbit de l’edificació, la rehabilitació i el manteniment, l’habitatge, l’urbanisme, la sostenibilitat i el medi ambient i altres matèries que siguin d’interès comú d’ambdues institucions i dels col·lectius que representen, respectivament, així com dels ciutadans i la societat en general. El conveni tindrà una vigència inicial d’un any prorrogable de forma automàtica.

Ajuts per a la substitució de finestres en zones tensionades acústicament a Barcelona

Ajuts per la substitució de finestres en zones tencionades acústicament a barcelona

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de millorar el confort acústic en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit.

Aquesta convocatòria entra en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Convocatòria no publicada al DOGC encara.

Cal destacar que es regeix per les Bases Reguladores d’ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges específiques per a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 21 de desembre de 2020​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

​Pressupost disponible: 500.000 €

Àmbit d’aplicació: Barcelona

Destinataris: Persones físiques, comunitats de propietaris o d’altres.

Terminis: Del de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Els arranjaments que es duran a terme seran els que principalment tinguin la finalitat d’adaptar i/o proporcionar suports en l’entorn de l’envolupant de l’edifici per tal de reduir l’impacte del soroll ambiental. En concret es farà una substitució/adequació del total de finestres de la façana principal sempre que aquesta es trobi en bon estat de conservació. En aquest sentit es demanarà un certificat de solidesa de la façana per garantir que aquesta no necessita intervenció .

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, al permís d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva. El permís d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir-se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.

Les ajudes s’adrecen als veïns i veïnes de:

La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges​.

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

El consistori municipal ha publicat al DOGC l’anunci de la convocatòria per a la concessió de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació en règim de concurrència no competitiva per a la ciutat de Barcelona.

L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

Aquesta convocatòria, te les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Així, es defineixen tres programes específics d’actuació tal com s’indica al Reial Decret esmentat, un per actuacions globals en edificis (programa 3), una per actuacions interiors d’habitatge (programa 4) i un tercer programa per a llibres de l’edifici i redacció de projectes (programa 5), entra en vigor a partir de demà 28 de juny, moment a partir del qual ja es podran començar a tramitar les sol·licituds per a tots tres programes.

OTR.cat