préstecs

Per pagar el cost de la rehabilitació no subvencionable disposem de dues alternatives:

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA, AVALIS DE CATALUNYA, SGR, L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I DIVERSES ENTITATS FINANCERES, PER AL FINANÇAMENT D’OBRES EN EL MARC DELS PROGRAMES D’AJUDES EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL DELS FONS NEXT GENERATION EU.

 
Aquest conveni facilita l’accés al finançament a les comunitats, oferint condicions avantatjoses i simplificant els procediments.

Les entitats avancen fins al 100% de la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’IVA.

La quantitat finançada inclou també la subvenció concedida per l’AHC, que es destinarà a l’amortització anticipada del préstec, rebaixant així la quota a pagar sense alterar el termini del préstec.

S’estableix un període de carència per tal que el retorn del crèdit s’iniciï a partir de la finalització de l’obra.

En el cas de les comunitats de propietaris, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a arribar als 15 anys.

Amb aquestes condicions, les comunitats que ho desitgin podran dur a terme la rehabilitació del seu edifici sense pagar res fins que les obres hagin acabat. D’aquesta manera els veïns començaran a retornar el crèdit amb quotes mensuals, al mateix moment que es comencen a beneficiar de l’estalvi en la seva factura energètica. Es calcula que la quota mensual del crèdit pot estar entre 70 € i 90 €. Si l’estalvi de consum energètic redueix la factura en 20 €, el cost real de la rehabilitació suposaria entre 50 i 70 € per habitatge.

Entitats adherides al conveni

Les entitats que s’han adherit a la signatura del conveni són les següents:

BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS EN FORMA DE PRÉSTECS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 2021-2022.


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) obren una línia de préstecs pel finançament d’obres de rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris.

Amb aquesta línia de crèdit, la comunitat disposa dels diners abans d’iniciar les obres i és la comunitat qui respon del crèdit, ja que cada propietari és responsable només per la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’ICF.

Actuacions protegibles

 • Obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació de l’edifici.
  • Fonamentació, estructura horitzontal i vertical, incloent cantells de balcons i voladissos. També en aquesta línia, instal·lacions d’electricitat, de conduccions d’aigua i de sanejament existents a l’edifici.
  • Cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que forma l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l’estanquitat, l’aïllament i la seva estabilitat, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota.
 • Obres per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre d’altres, les que afecten l’envolupant de l’edifici, i que comportin actuacions d’aïllament tèrmic i/o acústic que han d’aconseguir reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a l’actuació, les instal·lacions d’energies renovables i les d’adequació funcional i tecnològica, així com les actuacions de mitigació del radó.
 • Obres per adequar els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent.

Terminis d’inici de les obres i pròrroga

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Quan es tracti d’obres no iniciades, no es poden haver començat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent.

Les obres que no s’hagin començat a la data de la sol·licitud del préstec, s’han d’iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.

Quan es tracti d’obres ja iniciades, es pot sol·licitar préstec únicament per la part de l’obra pendent d’executar.

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els dos anys, comptats a partir de la data de notificació de la concessió del préstec.

Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim per un any més i s’ha de sol·licitar a l’òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l’òrgan competent per resoldre.

Import, condicions i formalització del préstec

Les condicions dels préstecs es troben a l’article 10 de les bases. Entre elles destaquen:

 • Tipus d’interès: l’interès dels préstecs serà del 2% fix.
 • Import: l’import de cada de préstec serà el que s’indiqui en la resolució d’ajut atorgada per l’AHC. Si bé, l’import de cada operació serà, amb caràcter general, d’un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000 euros per habitatge de la comunitat. Excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris que ultrapassin aquests límits
 • Comissió d’obertura: màxim del 0,25%, mínim de 150 euros.
 • Termini màxim d’amortització: amb caràcter general, màxim de 15 anys, sense possibilitat de carència.
 • Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25% més els costos de ruptura associats a la cancel·lació del swap

Per tramitar la convocatòria, formularis i altra informació complementària us podeu adreçar al portal de la Generalitat de Catalunya.

OTR.cat