Com introduir l’energia elèctrica generada per una instal·lació solar fotovoltaica en el Programa CE3x?

Un dels dubtes més comuns que trobem en el marc de les subvencions dels Fons Next Generation a l’hora d’introduir, calcular i estimar millores energètiques al programa Ce3X és com introduir correctament l’energia elèctrica que serà consumida en l’habitatge o edifici i que ha estat generada per una instal·lació d’energia solar fotovoltaica. A continuació us expliquem com fer-ho.

Per introduir la instal·lació de planells solars fotovoltaics cal recordar que primer s’haurà de tenir totes les característiques de l’edifici correctament introduïdes en els apartats: “dades generals”, “envolupant tèrmica” i “Instal·lacions”. Un cop introduïdes, podrem saber quina qualificació energètica té l’edifici abans d’introduir l’energia elèctrica generada per una instal·lació d’energia solar fotovoltaica (Figura 1).

Figura 1. Exemple de resultats obtinguts de qualificació energètica, un cop introduïdes totes les dades de l’edifici.

És important que les característiques de l’edifici estiguin introduïdes correctament, ja que sinó els resultats poden diferir de la realitat.

Cal recordar també que la introducció de dades dels paraments i/o instal·lacions sobre les quals actuem hauran de ser per valors estimats o coneguts, mantenint el mètode d’introducció dels valors en cada certificat energètic, és a dir, si en el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) inicial són valors estimats, en el CEE de projecte o final també hauran de ser valors estimats. Així mateix, si introduïm les dades com a valors coneguts al CEE inicial, aquestes hauran de ser valors coneguts als CEE de projecte i final.

Un cop qualificat l’edifici sense tenir en compte com ha estat generada l’energia que serà consumida, caldrà saber quins són els diferents consums de l’edifici o habitatge que seran coberts per la instal·lació d’energia renovable o de cogeneració i aleshores podrem introduir les dades al programa.

Per això, caldrà generar l’arxiu XML del certificat energètic i consultar en aquest arxiu (pot ser amb el “Bloc de Notes” de l’ordinador) el sumatori dels valors indicats a l’apartat “Energia final per Vectors”.

Caldrà sumar els consums de Calefacció, ACS i Refrigeració de “Electricidad Peninsular”, i aquest valor total multiplicar-lo per la superfície útil de l’edifici.
Exemple de dades en un arxiu XML editat (Figura 2):

Figura 2. Exemple de valors indicats a l’apartat “Energia Final per Vectors”.

De forma general, les instal·lacions d’energia renovables estan dissenyades per a cobrir la demanda. Si es així podem obtenir aquests valors del visor XML del CTE.

En aquest cas, si tenim en compte que hem indicat una superfície útil de 875 m2, el valor màxim que podrem introduir serà:

23,02Kwh/any * 875 m2 = 20.142,50 Kwh/any.

En el cas de sobrepassar aquest valor, en el moment de generar la qualificació energètica de l’edifici ens apareixerà el missatge següent:

Figura 3. Missatge generat pel programa Ce3X.

Cal tenir en compte que aquest és el valor màxim d’energia generada. Si introduïm aquest valor o un d’inferior, dependrà de la superfície disponible a l’edifici per a captació solar, del rendiment de les plaques solars i dels vats (W) generats per aquestes. Per a això, haurem de fer un càlcul previ de generació fotovoltaica anual. Per a petites instal·lacions és possible utilitzar el portal web de la Comissió Europea PVGIS o BIM Solar d’entre altres.

El procediment de certificació simplificat Ce3x, sol·licita la dada de la contribució de la instal·lació d’energia renovable o de cogeneració, desglossant la demanda d’energia elèctrica, l’energia de calor per a cobrir el consum d’aigua calenta sanitària ACS, l’energia de calor per a cobrir el consum de calefacció i l’energia per a cobrir la demanda de fred d’una instal·lació de climatització. Per a introduir aquestes dades cal accedir a l’apartat “Instal·lacions” on trobarem el subapartat “Instal·lacions de l’edifici” i aquí seleccionarem l’opció “Contribucions energètiques”. En el cas de la instal·lació d’energia fotovoltaica escollirem “Generació electricitat mitjançant renovables/Cogeneració”.

La Figura 4 mostra la finestra del programa Ce3X amb la introducció del consum energètic de l’habitatge o edifici que és coberta per la instal·lació d’energia fotovoltaica.

Figura 4. Finestra del programa Ce3X per a introduir les contribucions energètiques.

En relació a com introduir les dades numèriques en aquest apartat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), a les preguntes-freqüents publicades en el seu web, informa el següent:

“EINES 01. Com es considera l’energia generada i autoconsumida en les eines de certificació?”
“En el camp on es demana l’energia elèctrica generada per autoconsum, cal introduir només aquella energia que consumeixen els equips elèctrics definits al certificat. En el cas de que no hi hagin equips elèctrics dels serveis inclosos a la certificació, aquest valor serà “0” tot i disposar de fotovoltaica”.
“Aquest valor de consum d’energia final elèctrica, es pot obtenir de l’arxiu de resultat XML.
Cal consultar a l’XML el valor de:
La unitat d’aquest valor és kWh/any·m², i cal multiplicar-lo per la superfície habitable indicada al certificat energètic”.
“A l’eina de certificació, caldrà indicar el valor mínim entre el consum d’energia final elèctrica i la producció fotovoltaica”.
“No s’han d’omplir els camps de percentatge de demandes d’ACS, calefacció o refrigeració, coberts amb energia renovable”.
“Una vegada introduït aquest valor, s’haurà de regenerar l’arxiu XML de nou, per la tramitació”.

En el cas de que l’edifici o habitatge cobreixi la demanda de calor d’ACS i/o calefacció amb una instal·lació d’energia solar tèrmica, cal anar a l’apartat “fonts d’energia renovable” on permet definir la contribució solar tèrmica per als sistemes d’ACS, calefacció i refrigeració (Figura 5).

Figura 5. Finestra del programa CE3X. Apartat per a introduir dades de contribucions energètiques en instal·lació solar tèrmica.

Cal recordar que aquest és el valor d’energia elèctrica generada per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica dedicada a l’autoconsum en l’habitatge o edifici, i només serveix per a la introducció de dades de la instal·lació d’energia fotovoltaica.

Figura 6. Qualificació energètica final un cop introduïdes les dades de contribució energètica generada amb panells solars fotovoltaics.

 

¹ Panells solars fotovoltaics. Transformen els raigs de sol en energia elèctrica en corrent continu. Generen energía elèctrica.

² Panells solars tèrmics. Reben energia procedent del sol i la transfereixen en forma de calor al fluid termòfor que circula al seu interior. Generen energia tèrmica.

 

OTR.cat