Com introduir plaques solars fotovoltaiques en el programa Ce3X?

Un dels dubtes més comuns que trobem en el marc de les subvencions dels Fons Next Generation a l’hora d’introduir, calcular i estimar millores energètiques al programa Ce3X és com introduir correctament la contribució dels sistemes de plaques solars fotovoltaiques. A continuació t’expliquem com fer-ho.

Per introduir la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’un edifici, cal recordar que primer s’hauran de tenir totes les característiques de l’edifici introduïdes correctament, això implica tenir l’envolupant, els tancaments, els ponts tèrmics i les instal·lacions entre altres, reflectint la realitat de l’edifici, ja que si aquest no es reflecteix correctament, els resultats poden diferir de la realitat.

Recordant també que la introducció de dades dels paraments i/o instal·lacions sobre les quals actuem hauran de ser per valors estimats o coneguts, mantenint el mètode d’introducció dels valors en cada certificat energètic, és a dir, si en el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) inicial són valors estimats, en el CEE de projecte o final també hauran de ser valors estimats. Així mateix, si introduïm les dades com a valors coneguts al CEE inicial, aquestes hauran de ser valors coneguts als CEE de projecte i final.

Un cop hi hagi introduïdes totes les dades de l’edifici, podrem saber quina qualificació energètica tindrà l’edifici abans d’introduir la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques.

Figura 1. Resultats obtinguts un cop introduïdes totes les dades de l’edifici.

Qualificat l’edifici sense les plaques solars, caldrà saber quin és el valor màxim d’energia generada en autoconsum que podrem introduir al programa.

Per això, caldrà generar l’arxiu XML del certificat energètic i consultar en aquest arxiu (pot ser amb el “Bloc de Notes” de l’ordinador) el sumatori dels valors indicats a l’apartat “Energia final per Vectors”.

Caldrà sumar els consums de Calefacció, ACS i Refrigeració de “Electricidad Peninsular”, i aquest valor total multiplicar-lo per la superfície útil de l’edifici.

Figura 2. Exemple de valors indicats a l’apartat “Energia Final per Vectors”.

En aquest cas, si tenim en compte que hem indicat una superfície útil de 875 m2, el valor màxim que podrem introduir serà:

23,02Kwh/any * 875 m2 = 20.142,50 Kwh/any.

En el cas de sobrepassar aquest valor, en el moment de generar la qualificació energètica de l’edifici ens apareixerà el missatge següent:

Figura 3. Missatge generat pel programa CE3X.

Cal tenir en compte que aquest és el valor màxim d’energia generada. Si introduïm aquest valor o un d’inferior, dependrà de la superfície disponible a l’edifici per a captació solar, del rendiment de les plaques solars i dels vats (W) generats per aquestes. Per a això, haurem de fer un càlcul previ de generació fotovoltaica anual. Per a petites instal·lacions és possible utilitzar el portal web de la Comissió Europea PVGIS o BIM Solar d’entre altres.

Un cop sapiguem l’energia generada a l’any de les plaques solars fotovoltaiques que volem instal·lar, podrem procedir a introduir les seves dades al programa del Ce3X.

Figura 4. Panell de contribucions energètiques.

S’ha de recordar que aquesta metodologia d’introducció de dades de les plaques solars, és per les fotovoltaiques¹, per les solars tèrmiques² s’haurà d’introduir com a valor “fonts d’energia renovables” introduint així el percentatge generat.

Figura 5. Qualificació energètica final un cop introduïdes les dades de contribució energètica generada amb plaques solars fotovoltaiques.

¹ Plaques solars fotovoltaiques. Transformen els raigs de sol en energia elèctrica en corrent continu. Generen energía elèctrica.

² Plaques solars tèrmiques. Reben energia procedent del sol i la transfereixen en forma de calor al fluid termòfor que circula al seu interior. Generen energia tèrmica.

OTR.cat