Una transformació exemplar: Rehabilitació d’un edifici plurifamiliar a Cornellà de Llobregat amb el suport de les subvencions Next Generation

Una transformació exemplar: rehabilitació d'un edifici plurifamiliar a Cornellà de Llobregat amb el suport de les Subvencions Next Generation

Finalitza amb èxit la rehabilitació energètica d’un edifici de 104 habitatges de la mà de l’arquitecte tècnic Ramon Robles amb una subvenció del 40%

El 17 de gener passat, va tenir lloc un esdeveniment transcendent a Cornellà de Llobregat, on la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acompanyada pel vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de la localitat, Antoni Balmón, juntament amb el director del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), Jose Antonio Artímez, van presenciar els fruits d’un esforç col·lectiu: la inspecció de la primera obra de rehabilitació subvencionada sota el marc dels fons Next Generation. Aquest projecte, un exemple de col·laboració i innovació, va ser gestionat i executat per Ramón Robles Asín, un arquitecte tècnic col·legiat al Cateb, qui va liderar aquesta iniciativa amb habilitat i determinació.

L’edifici en qüestió, erigit l’any 1961 per Construcciones Españolas, representa una part integral del teixit urbà de Cornellà de Llobregat. Situat al barri de Santildefonso, aquest immoble de protecció oficial comprenia planta baixa i 13 plantes pis, albergant un total de 104 habitatges i 7 locals comercials. No obstant això, el pas del temps havia deixat empremtes evidents en la seva estructura, amb serioses deficiències a la seva verticalitat, especialment als pilars de les façanes, així com problemes crònics d’humitat per condensació que afectaven l’habitabilitat d’alguns habitatges.

La intervenció ha representat una oportunitat no només per a la seva millora estructural, sinó també per a la implementació de solucions innovadores en matèria d’eficiència energètica i sostenibilitat. Mitjançant el suport dels fons Next Generation, es va aconseguir una millora significativa en la reducció dels consum d’energia primària no renovable (EPnR) del 35%. S’ha otorgat una subvenció Next Generation de 363.028,78 euros, equivalent al 40% del pressupost d’obra subvencionable, fixat en 907.571,96 euros. Aquesta fita es va assolir gràcies a la implementació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb llana de roca d’Isover Saint-Gobain, una solució sostenible, ignífuga i reciclable, executada per l’empresa constructora Fachadas Zaren, SL.

El resultat d’aquesta intervenció va transcendir les expectatives inicials, amb beneficis palpables per als residents de l’edifici. Amb la instal·lació del SATE, els propietaris van experimentar una notable millora en el confort tèrmic, amb temperatures interiors que no baixaven dels 18 ºC durant les nits d’hivern, així com una reducció considerable en els nivells d’humitat, eliminant problemes previs de condensació que havien afectat la qualitat de vida dels habitants.

Més enllà dels avantatges evidents en termes de confort i sostenibilitat, aquesta intervenció va representar un punt d’inflexió en la preservació del patrimoni urbà i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del barri. El compromís dels actors involucrats, des de les autoritats fins als professionals del sector, ha demostrat el valor de la col·laboració i la visió compartida en la construcció d’un futur més sostenible i habitable per a tothom.

Què és el vector energètic i vector per serveis? Com visualitzar aquestes dades en el Ce3X per a la posterior introducció al llibre de l’edifici? 

Què és el vector energètic i vector per serveis? Com visualitzar aquestes dades en el Ce3X per a la posterior introducció al Llibre de l’edifici?

Un dels requisits de la convocatòria alhora de fer el Llibre de l’edifici per a les subvencions Next Generation, és el Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeti aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció per fases prioritzada i valorada econòmicament

El Pla d’actuacions haurà d’incloure específicament mesures o conjunts de mesures que permetin aconseguir un estalvi en consum d’energia primària no renovable superior al 30% indicant estalvi estimat en cada cas. A més, es plantejaran mesures per a cadascun dels tres nivells establerts en els articles 15 i 34 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, per a la quantificació de les ajudes en els programes 1 i 3, reducció del consum d’energia primària entre el 30% i el 45%, entre el 45% i el 60%, i superior al 60%.

Per a això, cal tenir clars alguns conceptes que ens demana el propi Llibre de l’edifici, com són el vector energètic i els vector per serveis.

 • El vector energètic es refereix a totes aquelles substàncies que emmagatzemen i transporten energia, per exemple, electricitat, gas natural, hidrogen, etc.
 • El vector per serveis es refereix a l’energia destinada a calefacció, refrigeració, ACS, ventilació, control de la humitat i, si és el cas, il·luminació.

Al Certificat energètic, a l’informe complementari del Ce3X trobem valors d’indicadors de demanda i de consum d’energia representats per serveis o per vector energètic. D’aquí podem extreure dades del Consum d’energia final per serveis i del Consum d’energia final per vector energètic:

 • El consum d’energia final per serveis, és l’energia final [kwh/m2 any] que és necessari subministrar als sistemes pels serveis de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat i, en edificis d’ús diferent del residencial privat, d’il·luminació, de l’edifici, tenint en compte l’eficiència dels sistemes emprats.
 • El consum d’energia final per vector energètic, és la mateixa definició que per al consum d’energia final per serveis però expressat per tipus d’energia final [kwh/m2any]: electricitat, gas natural o gasoil-C, GLP o carbó entre d’altres.

Com podem visualitzar les dades del vector energètic en un modelatge Ce3x?

Aquesta dada la podem trobar en l’arxiu XML del Certificat d’eficiència energètica (etiqueta “EnergiaFinalVectores”), i es pot visualitzar amb el Visor XML del CTE, a la pestanya “Informe complementari” del visor en el següent enllaç.

Cliquem a “Añadir informe base de evaluación energética en formato XML o PDF+XML” (veure figura 1) i adjuntem el XML de l’arxiu de certificació energètica.

Figura 1

Un cop pujat l’arxiu, tenim 2 opcions de visualització: El Certificat d’eficiència energètica i l’ Informe complementari:

Veiem un exemple de l’ Informe complementari del certificat d’eficiència energètica (veure Figura 2)

Figura 2. Dades obtingudes a partir del visor XML del CTE

A la taula, destacat amb colors les dades de Consum d’energia final, de Consum d’Epnr, de Emissions i de Demanda, i a sota es representen els  quatre gràfics circulars per a cadascun dels indicadors associats amb els seus percentatges.

Prenent com a exemple els valors de Consum d’energia final dels requadre (fig.2), tenim:

 • Cenergia final Calefacció = 98,88 kWh/m2any
 • Cenergia final Refrigeració = 1,91 kWh/m2any
 • Cenergia final ACS = 51,84 kWh/m2any
 • Cenergia final Global = 152,63 kWh/m2any

Aquest valors representats per vector energètic també els trobem al gràfic circular a sota i a la esquerra (requadre blau de la figura 2):

 • Cenergia final Gas Natural =90,80 %
 • Cepnr Electricitat peninsular =9,20 %

Els valors representats per vector per servei també els trobem al gràfic circular a sota i a la dreta (requadre verd de la figura 2):

 • Cenergia final Calefacció = 64,80 %
 • Cenergia final Refrigeració = 1,20 %
 • Cenergia final ACS= 34,00 %

Com calcular la reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic total i per servei?

El primer pas és realitzar el CEE de l’estat inicial i el CEE de cadascuna de les millores proposades per separat o agrupades sempre que responguin a la mateixa prestació (millora de la transmitància tèrmica de cobertes, millora de la transmitància tèrmica de façanes, etc.).

Les dades de reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic total i per servei, s’obtenen comparant el consum d’energia final o consum d’energia primària no renovable (per vector energètic) de l’estat inicial de l’edifici amb l’estat de proposta de millores o conjunts de millores. És a dir, comparant el CEE de l’estat inicial de l’edifici amb el CEE de cadascuna de les millores o conjunt de millores proposades.

Es vol millorar la transmitància tèrmica en una façana incorporant un sistema SATE (sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior).

Suposem que les dades obtingudes en el“Informecomplementari”Ce3x són les següents:

Figura 3. Informe complementari de l’estat inicial del CEE. Visor XML del CTE.
Figura 4. Informe complementari de la proposta de millora. Visor XML del CTE.

Calculem la diferència entre el consum d’energia final del CEE inicial i el CEE de la proposta per cadascun dels vectors per servei i energètic per obtenir el valor de reducció estimada del consum d’energia final:

Taula 1. Percentatge de reducció estimada del consum d’energia final per serveis.
Taula 2. Percentatge de reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic.

Introducció de les dades al Llibre de l’Edifici digital:

Finalment introduïm els valors de % de reducció estimada obtinguts de consum d’energia final a les caselles corresponents del Llibre de l’Edifici digital, a l’apartat:

Potencial de millora i Pla d’Actuacions > Bloc II.2 Pla d’actuacions > II.2.1 Intervencions proposades > Reducció estimada del consum d’energia final (vector energètic i per servei) i utilització d’energies renovables:

Fonts extretes de Anna Martin, consultora energètica del Cateb.

Un altre exemple on trobar els valors del Consum d’Energia Final, per vector energètic, total i per serveis, és des del complement CMH-Next Generation del CE3X (Efinovatic), on posa la reducció del Consum d’energia final, després de l’aplicació del conjunt de mesures dels Nivells de millora:

Valors extrets de la Guia d’ús dels complements CMH-Next Generation

Has finalitzat obres d’un expedient que ja tenia resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya?

Has finalitzat obres d'un expedient que ja tenia resolució de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?

Tanca l’expedient amb els passos 6, 7 i 8 dels programes Barri i Edificis #NextGeneration

Recorda que, si has tramitat la subvenció Next Generation amb obres no iniciades o iniciades, un cop finalitzades les obres, has de realitzar la corresponent Declaració Responsable final i aportar la documentació administrativa i tècnica relativa a la finalització de les obres als col·legis professionals per tal de tramitar la corresponent idoneïtat administrativa i tècnica.

A l’hora de realitzar la Declaració Responsable final que disposis del número d’expedient (RB-000000) i l’arxiu .xml del Certificat d’Eficiència Energètica Final.

Per aconseguir la idoneïtat administrativa, caldrà que aportis en aquest enllaç la següent documentació:

En el cas de la idoneïtat tècnica, caldrà que aportis al mateix expedient que ja vas tramitar a l’Oficina Virtual la següent documentació:

 • CEE final: etiqueta de qualificació energètica (EE), diligenciada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de l’estat de l’edifici final, document XML del Certificat d’Eficiència Energètica d’edifici final i Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici amb la obra acabada, realitzat amb el mateix programa que l’edifici existent.
 • CEE inicial: amb les modificacions necessàries, si escau.
 • CEE anteriors: amb les modificacions necessàries, si escau.
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa i annex
 • CFO i annexos:  Certificat de final d’obres i els annexos A i B; i la documentació específica que fa referència aquests. En cas de no existir projecte, Certificació final dels responsables de l’obra, amb les modificacions de projecte i els controls d’obra acabada amb la documentació associada.
 • Certificat de la seguretat estructural de la instal·lació en edifici existents, si escau.
 • Certificat de la instal·lació tèrmica registrat, si escau.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIE), si escau.
 • Fotografies de l’obra executada: reportatge fotogràfic a color de les obres realitzades.

A més, si les obres no estaven iniciades al moment de realitzar la sol·licitud de subvenció, caldrà que aportis la documentació tècnica relativa a l’inici de les obres:

 • Comunicat d’inici d’obres 
 • Acta d’inici d’obres
 • Autorització municipal i les pròrrogues corresponents, si no es va aportar a l’inici del tràmit.

Recorda visar el treball de “Tramitacions administratives i subvencions”

Recorda visar el treball de “Tramitacions administratives i subvencions”

Amb les subvencions cal assegurar una gestió integral i responsable dels encàrrecs dels arquitectes tècnics

En anteriors articles tècnics de la OTR de l’Arquitectura Tècnica ja hem remarcat la importància de les pòlisses d’assegurances per arquitectes tècnics i les seves condicions pels programes #NextGeneration, i en general per tots els treballs en que l’arquitecte tècnic realitza el tràmit administratiu de subvenció.

Pensant en facilitar la tramitació dels visats, el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) ha millorat la gestió de visat dels expedients professionals en aquells casos en què els arquitectes tècnics assumeixen tasques relacionades amb “Tramitacions administratives i subvencions” per tal de que aquest treball es pugui tramitar alhora i en el mateix expedient junt amb la resta de treballs de rehabilitació.

Recordeu que cal visar de forma explicita aquest treball al teu expedient per disposar de la cobertura de les responsabilitats adquirides al tramitar les subvencions.

Pas a Pas en la Nova Funcionalitat:

Quan es dóna d’alta un expedient amb l’objectiu específic d'”Intervenció en edificació existent”, la plataforma recorda als professionals la importància de verificar si també s’han encarregat de les “Tramitacions administratives i subvencions”. En cas afirmatiu, es permet incloure aquesta informació al mateix expedient, sense necessitat de crear un de nou, simplificant així la gestió global del projecte.

Recomanacions per als Professionals:

Cal tenir en compte que aquesta millora és exclusiva del Cateb. Per a aquells professionals que tramitin els seus visats a altres col·legis professionals, es recomana posar-se en contacte amb el seu col·legi professional i corredories per assegurar-se que la l’encàrrec relatiu a “Tramitacions administratives i subvencions” s’informi i visi correctament.

La importància de la instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d’edificis

instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d'edificis

La importància de la instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d’edificis

La OTR et recomana la Guía de Instalación de Ventanas Asefave, actualitzada al 2023, per al correcte desenvolupament de les nostres funcions com arquitectes tècnics

Els buits en els tancaments es revelen com el punt més feble des del punt de vista tèrmic, destacant la seva discontinuïtat i les diverses interaccions entre els elements que els configuren.

La normativa vigent, com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les normes UNE, estableixen exigències específiques que han de ser abordades a l’hora de plantejar una rehabilitació energètica. Entre aquestes exigències es destaquen aspectes com la resistència, il·luminació, hermeticitat, ventilació, estanquitat, aïllament acústic i tèrmic, així com altres requeriments continguts als Documents Bàsics del CTE.

La instal·lació de finestres emergeix com una operació clau en la rehabilitació energètica d’un edifici. La correcta instal·lació és crucial per mantenir les prestacions amb les quals les finestres han estat fabricades, assegurant-ne la durabilitat durant tota la vida útil.

Per guiar a professionals i interessats en aquesta matèria, des de la OTR de l’Arquitectura Tècnica et volem recomar la Guía de Instalación de Ventanas, editada per l’Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave). Aquesta guia, amb la seva última actualització, incorpora les novetats de la nova norma UNE 85219:2023 i altres reglamentacions tècniques sobre finestres.

A més de cobrir el marc normatiu i reglamentari, la guia proporciona informació detallada sobre el procés d’instal·lació de les finestres, des de les actuacions prèvies fins a l’entrega de la obra executada. Inclou criteris rellevants per la fase prèvia a la instal·lació i detalls sobre el muntatge. A més, aborda temes com el control de recepció del material, la documentació d’acompanyament i els assajos pertinents a l’obra.

La guia, disponible de manera digital i gratuïta, ofereix tres annexos que detallen les prestacions de les finestres, la documentació necessària per a l’entrada en obra i la fitxa de comprovació. També inclou una bibliografia complementària sobre el tema.

Per obtenir la guia, es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a asefave@asefave.org. Aquest recurs esdevé fonamental per aquells professionals i entitats compromeses amb la millora de l’eficiència energètica en la construcció i la rehabilitació d’edificis.

Així mateix, us recomanem la visualització dels següents vídeos per a la realització de les vostres funcions com arquitectes tècnics:

Vídeo: Diagrama de instalación, cinta expansiva precomprimida multifunción, tornillo de fijación a obra adhesivo de montaje

Vídeo: Diagrama de instalación, barrera de vapor interna autoadhesiva a ambos lados, cinta expansiva precomprimida, tornillo de fijación, espuma de poliuretano, adhesivo de montaje

Vídeo: Diagrama de instalación, tornillo de fijación, cordón de sellado de núcleo hueco, espuma de poliuretano, silicona neutra, adhesivo de motaje

Vídeo: Cómo instalar una ventana paso a paso de manera óptima y eficiente (SOUDAL)

 

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució TER/4299/2023 de 18 de desembre, mitjançant la qual es modifica la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de barris de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquesta resolució amplia els terminis de la convocatòria del programa 1 de l’AHC de les subvencions #NextGeneration i introdueix altres modificacions com la possibilitat de demanar bestretes, tal com també es va publicar per al programa edificis.

Les modificacions publicades són les següents:

 • Modificació de la dotació pressupostària per als programes, amb una ampliació de la partida corresponent a l’anualitat 2024.
 • Ampliació dels terminis de presentació de l’anualitat 2023 fins al 31 de desembre del 2023.
 • Incorporació dels terminis d’obertura de presentació de sol·licituds per l’anualitat 2024, iniciant-se l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024.
 • Dotació de bestretes per al programa 1, segons l’article 37.2 del RD 853/2021, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.

Per acreditar la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció atorgada per sol·licitar la corresponent bestreta del programa 1, s’admetrà, entre altres, pòlisses de crèdit, actes de comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

Així, s’obre la possibilitat de sol·licitar per al Programa 1, relatiu a la rehabilitació d’edificis a nivell de barri:

 • Primera bestreta del 50% de la subvenció atorgada del cost de les obres, un cop s’hagin iniciat les mateixes, presentant:
  • La llicència municipal d’obres.
  • L’acta de replanteig i d’inici d’obres.
  • La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció.
 • Segona bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per això, caldrà presentar:
  • Certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant que les obres han assolit com a mínim el 80% de l’execució.
  • Justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Amb el desig de les millors perspectives, des de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica

Amb el desig de les millors perspectives, des de l'OTR de l'Arquitectura Tècnica

Benvolguts col·laboradors i amics de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica,
Aquest 2023, ha estat un repte, però també un augment notable en les sol·licituds de subvencions per a projectes de rehabilitació energètica.

La missió de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica és contribuir a un futur més sostenible, millorant l’eficiència energètica dels edificis. Amb aquest objectiu, us assegurem que seguirem treballant colze a colze amb tots vosaltres per aconseguir grans èxits en aquest àmbit.

I en aquesta època tan especial, us volem expressar la nostra gratitud per la confiança i suport continuat que ens heu donat, al llarg dels darrers mesos.

Continuant amb força i compromesos amb la missió de seguir proporcionant-vos el millor servei, us informem que la consultoria online no estarà disponible del 22 de desembre al 8 de gener.

Finalment, us desitgem que aquestes festes us portin molts encàrrecs, especialment aquells que donaran pas a nous projectes de rehabilitació energética.

 

– OTR de l’Arquitectura Tècnica

Una empenta comercial per a les comunitats de propietaris: vídeo informatiu per engrescar a rehabilitar energèticament amb els fons #NextGeneration

Una empenta comercial per a les comunitats de propietaris: vídeo informatiu per engrescar a rehabilitar energèticament amb els fons #NextGeneration

“Què és rehabilitar energèticament? Quines actuacions puc fer a casa meva? D’on venen aquestes subvencions? Però realment arriben les subvencions?” Aquestes són algunes de les qüestions que ens plantegen regularment les comunitats

El MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA) posa a disposició un vídeo per informar a les comunitats sobre la rehabilitació energètica i els Fons #NextGeneration. Amb això, podem contextualitzar als nostres clients ensenyant-los aquest vídeo informatiu que ens serveix per aclarir punts clau i trencar amb molts dels prejudicis actuals.

El teniu a disposició a la part pública de la main page de la nostra pàgina web www.otr.cat. Podeu compartir l’enllaç directament de Youtube, passar-lo als grups de difusió de les comunitats i animar-los a rehabilitar!

A més, el MITMA també ens comparteix un simulador d’ajudes desenvolupat per l’Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Aquesta eina permet calcular de forma aproximada el consum energètic de l’edifici, oferint diferents opcions de millora per a l’estalvi energètic, complint amb els requisits necessaris per a l’obtenció de les ajudes Next Generation.

La teniu publicada a la part privada de la nostra web > Eines de suport > Aplicacions > Simuladors energètics > Simulador d’ajudes MITMA.

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica tot l’estiu al teu costat

L'Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica tot l'estiu al teu costat

Durant el mes d’agost, l’OTR de l’Arquitectura Tècnica busca garantir la continuïtat d’atenció a ciutadans i tècnics i satisfer les necessitats essencials

Aquest estiu, a partir del dilluns 31 de juliol fins al 31 d’agost, el nostre horari d’atenció telefònica serà de 9.00 a 14.30 h.

Els serveis mínims estaran disponibles per oferir amb continuïtat assistència en temes de gestió d’expedients i consultes, però es suprimirà la consultoria online dels dimecres fins setembre.

La plataforma de tramitació per idoneïtats tècniques romandrà oberta i es revisaran expedients amb normalitat.

Esperem que vosaltres també pugueu gaudir de les vacances ben merescudes i recarregueu les piles per rehabilitar energèticament el nostre parc d’habitatges i tramitar expedients. Tenim molta feina per davant!

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comença a emetre les primeres resolucions del Programa 3 – Per la Rehabilitació energètica d’Edificis, i realitza els primers pagaments a càrrec del Programa 5 – Llibre d’Edifici i/o Projecte

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya comença a emetre les primeres resolucions del Programa 3 - Per la Rehabilitació energètica d'Edificis, i realitza els primers pagaments a càrrec del Programa 5 - Llibre d'Edifici i/o Projecte

Els Fons #NextGeneration són una realitat i ja estan arribant als primers edificis amb resolucions favorables per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Dels 480 milions d’euros per la rehabilitació energètica, 246 milions estan destinats pel programa edificis. Això significa rehabilitar 30.000 habitatges, repartits per tota Catalunya.

Gràcies a aquesta inversió, els veïns gaudiran d’un millor confort i qualitat de vida, a més de posar el seu gra de sorra per minimitzar el canvi climàtic.

Així mateix, els primers pagaments relatius al programa 5 del llibre de l’edifici i/o projecte destinats al pagament d’honoraris tècnics obre l’aixeta d’aquests 246 milions per a actuacions globals a nivell d’edifici.

Amb aquesta notícia tenim un argument més per motivar a les comunitats i remar en la mateixa direcció per arribar a aquests 30.000 habitatges.

OTR.cat