Oberta la convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant 2023 #NextGeneration

Oberta la convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant 2023 #NextGeneration

Publicada la convocatòria 2023 per la retirada d’amiant per tota classe d’edificis, tenint un pressupost global de 50 milions d’euros per aquesta convocatòria i amb un termini de presentació de sol·licituds fins el 25 de juliol de 2023

S’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Posteriorment es publica una correcció d’errades d’aquesta resolució.

 • Pressupost disponible: 50.000.000,00 € (linia 1 d’ajuts: 10.000.000€ + linia 2 d’ajuts: 40.000.000€)
 • Àmbit d’aplicació: Catalunya.
 • Destinataris:
  • Annex I: Les persones sol.licitants són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
  • Annex II: Les persones sol.licitants són els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat activitats econòmiques i que tinguin cobertes i elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 • Terminis: Del 25 de maig fins al 25 de juliol de 2023.

Consulta les actuacions subvencionables, informació, documentació i tramitació en el següent enllaç.

Nova licitació per a arquitectes tècnics del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH)

Nova licitació per a arquitectes tècnics del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH)

El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) de l’àrea metropolitana de Barcelona ha anunciat una nova licitació d’acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat, direcció d’execució d’obres, coordinació de seguretat i salut i treballs associats en edificis residencials pertanyents a àrees de conservació i rehabilitació

A través d’aquest procediment, el Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’àrea meropolitana de Barcelona seleccionarà a un nombre d’empreses/empresaris/professionals que complint amb els requisits establerts en el procediment publicat puguin realitzar els serveis corresponents.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el 14 de juny de 2023.

Amb aquesta nova licitació, el CMH demostra el seu compromís amb la millora de les condicions dels habitatges i la promoció de la qualitat en l’àmbit residencial de l’àrea metropolitana de Barcelona, assegurant així un futur més sostenible i confortable per als residents.

Anunciat al BOPB l’ampliació del termini de presentació de sol·licitud d’ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

Anunciat al BOPB l'ampliació del termini de presentació de sol·licitud d'ajuts #NextGeneration a la ciutat de Barcelona, per actuacions dels Programes 3, 4 i 5

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat al BOBP del 25 de maig de 2023 l’ampliació de la convocatòria vigent per a la rehabilitació dels programes 3, 4 i 5

S’ha anunciat la modificació de la convocatòria publicada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona afecta al termini de presentació de sol·licituds pels programes 3 (edificis), 4 (habitatges) i 5 (llibre de l’edifici i projecte) a la ciutat de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta ampliació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria es troba publicada al DOGC el 27 de juny de 2022 i té les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que constituirà les Bases Reguladores de la convocatòria d’acord l’article 1.1 del Reial Decret.

Aquest canvi modificaria el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes:

  • Programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
  • Programa 4, d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa 5, d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de Projectes de Rehabilitació.

El nou termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes acabarà el 31 de desembre de 2023.

El Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es reserva el dret de tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior a l’establerta.

Recordeu que no podreu realitzar la sol·licitud de la subvenció fins que no hagueu realitzat el tràmit previ referit al punt 1.1. dels annexos de la convocatòria, referents a les idoneïtats administrativa i tècnica als col·legis professionals corresponents.

Podeu consultar el BOBP publicat en data 25 de maig de 2023 fent clic en el següent enllaç.

La importància de la formació en el nou paradigma que suposa la prescripció de la rehabilitació energètica

La importància de la formació en el nou paradigma que suposa la prescripció de la rehabilitació energètica

Estem en un moment de canvis a la professió del tècnic rehabilitador. Ara, més que mai, hem de trobar temps per actualitzar els nostres coneixements.

Els Fons Next Generation han arribat per un motiu i amb molts objectius. El més obvi és activar l’economia del país per ajudar-la a recuperar-se de la crisi econòmica que va suposar la Covid-19. Mitjançant l’eix anomenat Transició verda, i mirant els objectius del Consell Europeu per 2030 i l’Horitzó 2050 pel que fa a reducció d’emissions de gas d’efecte hivernacle ens arriba una oportunitat als tècnics rehabilitadors que no hem de deixar escapar.

Aquests objectius comporten un canvi de paradigma per a la societat que els tècnics rehabilitadors hem d’abanderar. Com? Doncs posant les mesures de millora de l’eficiència energètica com a “must” a les nostres prescripcions.

Quan diagnostiquem un edifici hem de tindre en compte la rehabilitació energètica com un nou requisit al que ha de donar compliment l’edifici, sent un factor indispensable en la nostra avaluació, com ha sigut fins ara la conservació, l’accessibilitat o l’habitabilitat entre altres. Posem un segell de qualitat a les nostres prescripcions i posicionem-nos com a professionals experts.

Però per aconseguir-ho cal que tinguem els coneixements necessaris que ens ajudin a argumentar la nova necessitat i portar a terme amb èxit el nostre projecte. Et proposem dues solucions:

  1. Formació continua. Nova normativa, nous horitzons, nova situació. Per tant, nous coneixements que necessitem. Així com ens ha passat en etapes anteriors de la professió de tècnic rehabilitador (desamiantat, aluminosi, accessibilitat d’edificis existents, nous estàndards d’habitabilitat, etc.), cal actualitzar-nos. La importància de la formació continua dels actuals tècnics rehabilitadors en aquest escenari és indispensable i primordial. Consulta la formació que t’aconsellem a la nostra web.

  2. Treball en equip. Ens hem de reorganitzar. Els nous estàndards i objectius marcats per Europa ens obliga a abastar un ventall molt ampli de coneixements, i òbviament, no podem saber-ho tot. Des dels col·legis us animem a crear noves sinergies amb altres companys, trobar noves maneres de treballar i fomentar l’especialitat del tècnic, exaltant la nostra professió.

 

Preparem-nos qualitativament per a la nostra professió del futur.

Conveni de col·laboració entre la Cambra i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

Conveni de col·laboració entre la Cambra i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet del Llobregat, impulsen la rehabilitació d’edificis.

Amb la signatura del conveni:

  1. Ambdues entitats volen impulsar i facilitar la rehabilitació del parc edificat, amb la màxima garantia de qualitat, seguretat i sostenibilitat, en benefici de les persones propietàries i les comunitats de propietaris.
  2. Es crea una comissió de seguiment i compliment dels objectius del conveni, i es valorarà el desenvolupament d’altres projectes, activitat o iniciatives que siguin d’interès per les dues institucions i els col·lectius que representen.
  3. Ambdues entitats posen a disposició diversos serveis i compromisos per a reforçar la seva col·laboració. Així, el Cateb posa a disposició de la Cambra i dels seus associats serveis d’informació i atenció per a persones propietàries i comunitats de propietaris.
  4. Concretament, es posaran en marxa accions de divulgació ciutadana, com sessions de divulgació sobre temes relacionats amb la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, atenció de consultes sobre conservació, rehabilitació i subvencions. També es crearà una borsa de tècnics rehabilitadors i un servei de validació col·legial, per garantir la correcció i integritat formal del treball i els controls establerts.
  5. Per la seva part, la Cambra es compromet a fer difusió activa entre els seus associats dels serveis que ofereix el Cateb i també oferirà sessions de divulgació i sensibilització sobre la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges, així com de les subvencions adreçades als propietaris i comunitats de propietaris.
  6. L’acord estableix la possibilitat de poder desenvolupar altres projectes, activitats o iniciatives relacionades amb l’àmbit de l’edificació, la rehabilitació i el manteniment, l’habitatge, l’urbanisme, la sostenibilitat i el medi ambient i altres matèries que siguin d’interès comú d’ambdues institucions i dels col·lectius que representen, respectivament, així com dels ciutadans i la societat en general. El conveni tindrà una vigència inicial d’un any prorrogable de forma automàtica.

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG

ajuts fng area metropolitana

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha habilitat l’accés que permetrà vehicular i tramitar telemàticament les subvencions del Programa Barris, Edificis i Llibre de l’edifici #FNG.

Per donar-te d’alta a aquesta plataforma cal que siguis el tècnic o tècnica responsable de la rehabilitació d’un edifici del seu àmbit territorial (Àrea Metropolitana de Barcelona) i que omplis el formulari corresponent.
A més, estan ja disponibles tots els models d’informe que requereix la seva convocatòria.

A continuació t’indiquem les adreces web on trobaràs la informació dels diferents programes, documents informatius, formularis normalitzats i models d’informe per cadascun dels programes:

Programa A – Barris
Programa B – Edificis
Programa E – Llibre de l’Edifici i Projecte integral de Rehabilitació

En aquesta convocatòria destaca, com a novetat, que per tramitar la sol·licitud, es requereix de dos informes, un realitzat pel mateix tècnic responsable de la rehabilitació de l’edifici i l’altre realitzat per una Entitat de Control de Qualitat de l’Edificació (ECCE) que controlarà tècnicament i econòmicament el projecte i l’actuació.

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

fons next generation rehabilitació a catalunya

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

Ja s’ha publicat la convocatòria per accedir a les subvencions per rehabilitar edificis i habitatges a càrrec dels Fons europeus del programa #NextGeneration. Aquests Fons activen 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat per reactivar i transformar l’economia després de la COVID-19.

El DOGC del 28 de març publica la resolució que obre la convocatòria, que tindrà una vigència inicial d’un any i que permetrà millorar energèticament els parc edificat del nostre país. L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria és de tot Catalunya, exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana.

Aquestes subvencions s’articulen en tres programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació.

Els tres programes que s’inclouen en aquesta convocatòria són:

 1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis
 2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges
 3. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Consulta aquí quines són les actuacions que poden rebre subvencions i els terminis per sol·licitar-les.

A banda d’aquestes subvencions el Reial decret llei 19/2021, de  mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) també preveu una línia d’avals per a les obres incloses en aquest pla; una línia de préstec especial que ofereixen diverses entitats financeres per facilitar l’accés al crèdit necessari per realitzar les obres; i deduccions fiscals per a les obres que accedeixin a aquestes ajudes.

Els col·legis catalans de l’arquitectura tècnica hem unit esforços amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació a Catalunya. En aquest web, otr.cat, trobaràs tota la informació que necessites per aprofitar al màxim l’oportunitat Next Generation.

Si ets Arquitecte Tècnic, registra’t i tindràs accés a recursos específics per gestionar els fons #NexGenerationEU, sessions informatives sobre totes les novetats d’aquestes subvencions i formació especialitzada per conèixer les eines i recursos que tens al teu abast per ajudar les comunitats de veïns a renovar els seus edificis energèticament.

Registra’t a www.otr.cat

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation

firma conveni next gereration

Drets Socials i els col·legis professionals signen un conveni per impulsar la rehabilitació amb els Fons Next Generation

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt, el president del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell, la presidenta del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Teresa Arnal, el president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura, i la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, van formalitzar el passat 1 de febrer un conveni per a col·laborar en l’impuls i gestió dels ajuts a la rehabilitació del Programa Edificis vinculat als Fons Next Generation.

El conveni s’ha signat com fórmula per vehicular els ajuts que la Unió Europea ha previst perquè els col·legis professionals creïn les Oficines tècniques de rehabilitació i actuïn com a mitjancers entre l’administració de la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts.

Drets Socials confia en el paper clau d’acompanyament dels col·legis professionals per impulsar la rehabilitació energètica


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, considera que el paper dels col·legis professionals, tant tècnics (d’arquitectes i d’arquitectes tècnics) com d’administradors de finques, és clau per assolir els objectius del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial. La rehabilitació energètica està poc instaurada en la mentalitat de
la societat i del ciutadà, i per tant és del tot necessari que hi hagi un impuls des dels professionals esmentats, en la cerca i el convenciment de les comunitats de propietaris.

Per aquesta tasca d’informació, difusió, gestió i acompanyament que faran, els col·legis professionals rebran una contraprestació econòmica de 330 euros per habitatge rehabilitat que es distribuirà entre els professionals que hagin participat, de manera proporcional a la càrrega de treball, tal i com es detalla en el conveni.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha establert que els col·legis rebin una bestreta de 1.982.500 d’euros, a càrrec del pressupost de l’Agència, per tal que puguin iniciar aquesta prestació de serveis de manera àgil i immediata. Les bestretes es desglossen de la manera següent:

 • 762.500 euros per al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques (a través del CAFBL),distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 254.166,66 euros cadascuna.
 • 762.500 euros per al Consell de Col·legis d’Administradors de Finques (a través del CAFBL),distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 254.166,66 euros cadascuna.
 • 610.000 euros per al Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya (a través del CAATEEB), distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 euros cadascuna.
 • 610.000 euros per al COAC, distribuïts en les anualitats 2021-2022-2023, a raó de 203.333,33 euros cadascuna.

La voluntat d’aquest conveni és que els col·legis professionals ajudin les comunitats de propietaris, a cost zero, en la gestió de la sol·licitud de subvenció i en tot el referent a la documentació necessària per al seu tràmit per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis possible.

Fomentar la cultura de la rehabilitació i el manteniment

cultura rehabilitacio catalunya

Fomentar la cultura de la rehabilitació i el manteniment

Rehabilitar no consisteix només en mantenir i conservar adequadament el nostre teixit urbà i arquitectònic, sinó que permet millorar l’eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris, de pobles i ciutats, facilitant la generació de llocs de treball de proximitat i l’accés a un habitatge digne, els grans reptes que té el nostre país per als propers anys.

Però, com podem activar la cultura de rehabilitació a casa nostra? Quines barreres cal eliminar? Quin paper poden jugar els col·legis professionals? Quin és el paper fonamental dels tècnics?

La periodista Cristina Puig parla amb Celestí Ventura, President Executiu del Consell d’Arquitectes Tècnics de Catalunya i Assumpció Puig, Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i reflexionen sobre tots aquests interregonants en aquest vídeo

Aquest tall forma part de ‘Missió Rehabilita, un programa televisiu sobre els beneficis individuals i col·lectius de la rehabilitació. Presentat per Cristina Puig, periodista deTv3, i amb la intervenció d’altres cares famoses com ara Francesc Mauri, Lídia Heredia, i Tian Riba, que ens expliquen els beneficis concrets d’intervencions realitzades en diferents edificis i espais.

Pots veure el programa sencer en aquest video a Youtube:

Quins avantatges econòmics tindrà la rehabilitació energètica?

Quins avantatges econòmics tindrà la rehabilitació energètica?

Les subvencions dels fons ‘Next Generation’ poden ser un revulsiu per a la rehabilitació energètica d’edificis. Aquestes ajudes preveuen la mobilització a Espanya de 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat. Aquests diners ajudaran a transformar els edificis i habitatges de les nostres ciutats per fer-los més eficients i sostenibles.


Però caldrà posar d’acord els veïns de cada comunitat, que hauran de pagar derrames mensuals d’entre 60 i 90 euros, un cop descomptat el 30% o més dels ajuts.

El programa ‘Valor Afegit’ de TV3 analitza els avantatges econòmics i el finançament que tindran aquestes obres.

 OTR.cat