Es preveu pròrroga de la convocatòria de l’AHC #NextGeneration

ES PREVEU PRÒRROGA DE LA CONVOCATÒRIA DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA! #NextGeneration

Restem a l’espera de la publicació oficial de l’ampliació del termini per presentar sol·licituds de subvenció #NextGeneration per la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)

Segons ens ha comunicat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els pròxims dies es publicarà al DOGC l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per la seva convocatòria. Aquesta pròrroga afecta les actuacions que es duen a terme fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta pròrroga del 2023 no s’adopta a les modificacions del RD 853/2021, publicades al RD 903/2022 del 25 d’octubre. Mantenint-se les mateixes condicions de la convocatòria vigent.

L’ampliació de termini, que habilita a presentar sol·licituds de subvenció fins al 30 de novembre de 2023, no impedeix que en el transcurs de l’any es publiquin modificacions de convocatòria.

Des de la OTR de l’Arquitectura Tècnica estem atents i esperant la publicació, moment en que es farà oficial.

Encàrrecs #NextGeneration en marxa fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

AVÍS! SI TENIU ENCÀRRECS #NEXTGENERATION EN MARXA FORA DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: TOCA AFANYAR-SE!

El proper 31 de desembre finalitza el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) d’enguany.

L’àmbit territorial d’aquesta convocatòria és per tota Catalunya, excloent Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries publicades pels seus consorcis respectius.

Cal recordar que, pel Programa 3 (Edificis), s’ha d’haver realitzat tota la tramitació prèvia (pas 1, 2 i 3), i disposar dels informes d’avaluació d’idoneïtat administrativa i tècnica favorables per formalitzar la sol·licitud d’ajuts (pas 4).

La sol·licitud de la subvenció (pas 4) s’ha de presentar telemàticament mitjançant els formularis en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

A la nostra web disposeu d’una eina on podeu consultar els documents a aportar per cada pas i veure en quin punt us trobeu de la tramitació.

L’Agència de l’Habitatge ens ha informat que treballa en la continuïtat per al 2023. En quant es publiqui la nova convocatòria #NextGeneration o la pròrroga de l’actual per al pròxim any us informarem.

La data s’apropa!

Nou complement del CE3X per calcular diferents propostes de millora energètica d’un edifici existent.

Nou complement del CE3X per calcular diferents propostes de millora energètica d’un edifici existent

Amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats de millora d’un edifici existent, i donar compliment als tres escenaris definits al RD 853/2021, el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha desenvolupat un complement del programa CE3X que et permetrà, a partir d’un certificat energètic realitzat (arxiu .cex), estudiar les possibilitats i definir la priorització d’actuacions i justificar l’assoliment de:

  • Escenari 1: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 30% del consum d’energia primària no renovable.
  • Escenari 2: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 45% del consum d’energia primària no renovable.
  • Escenari 3: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 60% del consum d’energia primària no renovable.

Aquest nou complement et permet obtenir un informe de millora en pdf i un arxiu CE3X amb les modificacions realitzades i els tres conjunts de millora introduïts sobre el cas base, definint així el Pla d’Actuacions per a la Renovació de l’Edifici que t’exigeix el nou Llibre de l’Edifici Existent i, per tant, un predimensionat de rehabilitació energètica de l’edifici que ens ajudarà a explicar al nostre client els possibles escenaris per encarar amb èxit la rehabilitació energètica de l’edifici.

Cada informe disposa d’un pressupost aproximat de les actuacions.

Descarrega-te’l al següent enllaç

Manual d’usuari

La generació solar fotovoltaica i les comunitats energètiques troben una oportunitat amb els Fons #NextGeneration

La generació solar fotovoltaica i les comunitats energètiques troben una oportunitat amb els Fons #NextGeneration

El passat 8 de novembre vam gaudir d’una sessió amb el Sr. Capdevila, subdirector de ERF (Estudi Ramon Folch), qui ens va fer una xerrada relativa a la generació d’energia solar fotovoltaica, l’autoconsum, i l’oportunitat que se’ns presenta amb les subvencions dintre del marc PRTR – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Amb la pujada de preus produïda per la inflació, l’encariment del gas i l’electricitat, l’alta demanda energètica i les emissions de CO2, la nostra societat té la necessitat de trobar alternatives que ens facin dependre menys de les elèctriques i posar el nostre gra de sorra a la lluita contra el canvi climàtic.

El Sr. Capdevila ens planteja el següent: produir nosaltres mateixos l’energia (amb fonts d’energia renovables) i participar en un canvi de paradigma on passem d’un sistema individual a un sistema col·lectiu, les comunitats solars.

Parlem del paper de l’arquitecte tècnic, figura essencial, ja que aporta la visió global de l’edifici, tècnic de capçalera i preceptor, sent qui està més en contacte amb les comunitats. També tractem el tema de la simplicitat de la instal·lació de les plaques solars, el seu manteniment, els beneficis que ens porten i les subvencions.

Actualment, les comunitats autònomes estan esgotant els pressupostos inicials i sol·licitant ampliacions, de manera que es confirma l’interès i el potencial de l’autoconsum al nostre país.

Podeu consultar la sessió completa al següent enllaç.

Modificació del Real Decreto 853/2021

Modificació del Real Decreto 853/2021 pel que es regulen els programes d’ajuts dels fons Next Generation

Publicat al BOE Real Decreto 903/2022 de 25 d’octubre que modifica, entre d’altres, el Real decreto 853/2021 que regula els diferents programes d’ajuts dels fons Next Generation

Les modificacions aprovades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana (MITMA) que afecten als programes 3 (rehabilitació d’edificis), 4 (rehabilitació d’habitatges) o 5 (llibre de l’edifici i/o projecte) son les següents:

  • Quantia màxima per retirada d’AMIANT: 1.000 € per habitatge ó 12.000 € per edifici, el que resulti superior. Per tant, en edificis de menys o igual a 12 habitatges el topall serà 12.000 € i en la resta d’edificis el que resulti de multiplicar 1.000 € pel nombre d’habitatges. Aquesta modificació afecta tant al programa 3 d’Edificis com al programa 1 Barris.
  • Programa 3: Edificis: Es permet presentar un compromís de la presentació del permís d’obres en els tres mesos posteriors des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda. D’aquesta manera no cal haver sol·licitat el permís d’obres amb antelació a la sol·licitud de les ajudes.
  • Programa 4: Habitatges: ja no és obligatori aportar el punt “f) Certificat de la instal·lació tèrmica, en el seu cas, subscrit pel director de la instal·lació o instal·lador autoritzat, registrat en l’òrgan competent de la comunitat autònoma d’acord amb el RITE.” si n’era el cas.
  • Programa 5: Llibre Edifici Existent i Project Rehabilitació: Es pot presentar inicialment en la sol·licitud de la subvenció una memòria tant pel Llibre de l’Edifici existent com pel Projecte (amb documentació mínima determinada a la lletra e) de l’apartat 6 de l’article 54), d’aquesta manera no caldrà tenir-los redactats al complet en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

Restem a l’espera de les modificacions de les corresponents convocatòries d’ajuts de la Generalitat de Catalunya, de l’Àrea Metropolitana de l’Habitatge i del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per informar-vos de canvis en la tramitació d’aquestes.

Com encarar la reunió amb la comunitat de propietaris

Com encarar la reunió amb la comunitat de propietaris per acordar les obres de rehabilitació energètica

El passat 19 d’octubre vam poder gaudir, de la mà de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Administradors de Finques, d’una sessió sobre la presa de decisions a una comunitat de propietaris que suposen les actuacions i subvencions #NextGeneration

T’oferim alguns conceptes i elements clau que, com a tècnics, cal que tinguem en compte a l’hora d’encarar una reunió per prendre decisions sobre rehabilitació energètica i encàrrecs #NextGeneration.

A Catalunya, la norma que regulen la convivència a la comunitat es el Codi Civil Català.

El Codi Civil Català contempla tres possibles majories per prendre decisions, segons la tipologia de les decisions:

  • Majoria Simple – 50%+1 ha d’estar d’acord.
  • Majoria Qualificada – Mínim 4/5 parts ha d’estar d’acord.
  • Majoria Absoluta – 100% ha d’estat d’acord. Per exemple: Modificar els % dels coeficients de participació de cada entitat que conforme l’edifici.

En qualsevol cas dels esmentats, es requereix una doble majoria, tant de propietaris con de coeficients de participació.

El 21 de desembre de 2021 es va publicar al BOE una modificació del Codi Civil Català que ens facilitarà la presa de decisions #NextGeneration. Quines son les idees principals d’aquesta modificació?

Ara, els acords de les comunitats de propietaris respecte a l’execució d’obres per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, així com la instal·lació d’energies renovables s’assoleixen amb una doble majoria simple.

Així, es pretén equiparar les obres d’eficiència energètica a les obres que asseguren l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat.

I si als estatuts de la comunitat s’especifica que l’acord respecte al canvi de composició o estètic general de l’edifici s’ha d’adoptar per majoria qualificada?

La nova modificació del Codi Civil català preval per sobre del que s’indiqui als estatuts de la comunitat.

I aquelles persones que voten “silenci”?

Els propietaris presents a la reunió de la comunitat que s’abstinguin de votar han de tindre en compte que, a efectes pràctics, el seu vot serà favorable a la majoria. També han de saber que en cap cas es podrà votar dues vegades sobre el mateix en una mateixa reunió, i per tant, el que indiquin respecte al seu sentit de vot en aquella reunió es important.

I els propietaris que no assisteixen a la reunió, quines possibilitats tenen?

Si son previsors, poden, prèviament a la reunió, delegar el seu vot en un tercer. Aquest tercer pot ser una altra persona de la comunitat o una tercera persona aliena a la comunitat de la seva confiança. El propietari pot donar instruccions al seu representant del sentit del seu vot, i aquest només fa de transmissor.

I què passa amb el préstec que pot demanar una comunitat per realitzar les obres?

També es pot prendre l’acord de sol·licitar un préstec per finançar les actuacions de millora energètica per majoria simple sempre i quan el període de devolució prèstec sigui inferior als 15 anys.

No oblidem que la comunitat respon d’aquest préstec de manera solidaria, o sigui que tots els veïns responen davant l’entitat financera de la totalitat del préstec. Això pot portar un conflicte amb els veïns que prefereixin pagar la seva derrama complerta, els quals no volen respondre solidàriament del préstec. Per salvar aquestes situacions, la comunitat pot acordar eximir a aquest propietari de la responsabilitat sobre el préstec sol·licitat.

Un últim consell que ens van deixar els nostres ponents, es realitzar reunions prèvies amb les persones claus de la comunitat (advocats, arquitectes o veïns que per diferents motius tenen un pes específic moral a la presa de decisions), de manera que la reunió de la comunitat es prenguin les decisions oportunes i sigui un èxit.

No us perdeu la sessió complerta, que ja està disponible a aquest enllaç.

UNA OPORTUNITAT PROFESIONAL A L’OTR!

Una oportunitat profesional a l'oficina tènica de rehabilitació!

Vols formar part de la Oficina Tènica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica?

Vols formar part del canvi? Aquest és el millor moment per a fer-ho.

Estem buscant un/a Arquitecte/a Tècnic/a especialista en certificació energètica per entrar a formar part de la plantilla de la nostra OTR.

Busquem una persona amb ganes de col·laborar, consciència de col·lectiu i esperit emprenedor.

Si vols ser part de l’equip, podràs aconseguir més informació aquí.

En marxa la campanya ‘Rehabilitar es estalviar’ per promoure la rehabilitació entre la ciutadania

'Rehabilitar es estalviar'

En marxa la campanya ‘Rehabilitar es estalviar per promoure la rehabilitació entre la ciutadania

‘Rehabilitar és estalviar’ és el lema de la campanya que impulsen conjuntament el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i Consell de Col·legis d’Administradors de Finques en el marc dels programes de rehabilitació dels fons europeus Next Generation. Compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Des d’aquest 19 de setembre i fins a finals d’octubre, la campanya posarà sobre la taula la necessitat de rehabilitar els edificis i els beneficis que la rehabilitació pot tenir per reduir el consum energètic de les llars, així com millorar el confort i benestar de les persones.

Així mateix, també es volen fer visibles les tres Oficines Tècniques de Rehabilitació que gestionen els col·legis professionals i que són el punt d’informació i assessorament perquè la ciutadania pugui, d’una banda, tramitar les subvencions derivades dels fons Next Generation i, de l’altra, contactar amb els professionals que poden fer les actuacions de rehabilitació.

La campanya pretén arribar a milers de famílies a través de falques radiofòniques, publicitat als buscadors d’Internet i a les xarxes socials, així com mitjançant la presència d’anuncis en diversos suports físics de les següents ciutats catalanes: Terrassa, Sabadell, Girona, Tarragona, Lleida, Mataró i Barcelona.

Accedir al web de campanya​

OTR.cat