subvencions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIES

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021.

Així, en tot el territori englobem els ajuts en els següents programes matèria de rehabilitació residencial i habitatge social:

En la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa D, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori.

Subvenció que cobreix part de les despeses d’honoraris professionals de la redacció del Llibre de l’Edifici, així com projectes tècnics de rehabilitació energètica d’edificis.

› Actuacions subvencionables

  • Elaboració del Llibre de l’edifici existent
  • Redacció de projectes de rehabilitació

› Quantia dels ajuts

Llibre de l’edificiQuantiaQuantia màxima
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges700 € + 60 €/habitatge –
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges1.100 € + 40 €/habitatge3.500 €

En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, aquestes quantitats es veuran incrementades en un 50% si l’edifici no disposa de ITE prèvia.

Projectes de rehabilitació

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 €/habitatge

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 €/habitatge

30.000 €

La quantia de l’ajuda no podrà superar en cap cas el cost total.

En la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa B, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori. Finançament d’obres o actuacions en edificis plurifamiliars o unifamiliars, en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica.

› Actuacions subvencionables

Totes aquelles actuacions de rehabilitació que es realitzin que assoleixin una reducció de com a mínim el 30% de consum d’energia primària no renovable + reducció de demanda (en refrigeració i calefacció) del 25% en la zona climàtica C i 35% en les zones climàtiques D i E. S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. Excepcions
  • Pel cas d’edificis protegits, quan tinguin limitades actuacions sobre els elements en els quals sigui necessari intervenir, no serà necessari el compliment del requisit de reducció de demanda. No obstant això, aquells elements de l’envolupant sobre els quals es pugui intervenir han de complir amb els valors normatius que s’escaiguin.
  • En el cas d’edificis que en els últims 4 anys han fet intervencions de millora energètica es poden comptabilitzar aquestes millores energètiques a l’hora de justificar el % d’assoliment en la reducció de demanda energètica de calefacció i refrigeració.

› Quantia dels ajuts

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit % màxim de subvenció Habitatge Locals o altres usos
Quantia màxima per habitatge Quantia màxima per m2
30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40%

6.300 €

56 €

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65%

11.600 €

104 €

ΔCep,nren ≥ 60%

80%

18.800 €

168 €

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment obtingut, és inferior a l’estimat inicialment en el projecte, la quantia de la subvenció s’ajustarà al nivell d’estalvi realment obtingut segons el que es disposa en aquesta taula. Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment aconseguit fos inferior al 30%, o no es complissin les exigències relatives a la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració, l’ajuda seria revocada. En els casos d’edificis ubicats en zones acústicament tensades segons el “Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030” de la ciutat de Barcelona, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en 500 € per habitatge. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona contempla un increment en la quantia màxima per habitatge si es supera un estalvi energètic del 45% de la següent manera:
Estalvi energètic aconseguit Increment de la quantia màxima per habitatge
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 1.160 €
ΔCep,nren ≥ 60% 1.880 €

Desamiantat

És necessari retirar l’amiant de la zona on es realitzarà l’actuació. En aquests casos, es contempla un increment de la subvenció de:
  Retirada amiant Habitatge Edifici
1.000 € 12.000 €

En la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa C, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori.

Finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, tant si són unifamiliars com si pertanyen a edificis plurifamiliars.

› Actuacions subvencionables

Actuacions referents a la reducció de demanda i consum energètic de l’habitatge.

Cal que les actuacions assoleixin un dels següents requisits:

  • Reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració mínima del 7% o
  • Una reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable o
  • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques als valors normatius vigents.

S’inclouen, com a actuacions subvencionables, el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs.

› Quantia dels ajuts

Actuacions per habitatge

Cost mínim de l’actuació

% Import de la subvenció

Topall de l’ajut

≥ 1.000 €

40% del cost de la intervenció

3.000 €

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable o de demanda global de calefacció i refrigeració, finalment obtingut per comparació entre els certificats d’eficiència energètica de l’edifici abans i després de l’actuació, és inferior o no es compleix qualsevol altra exigència de les establertes en aquest Reial Decret, l’ajut seria revocat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Al territori català s’apliquen tres convocatòries diferents, englobades sota les mateixes bases (Decret 853/2021), segons l’àmbit territorial de cada organisme.

Barcelona ciutat – Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Anunciada al DOGC el 27 de juny de 2022 per a sol·licituds d’ajuts per a Barcelona ciutat.

L’obertura d’admissió de sol·licitud s’inicià el 28 de juny de 2022 per a tots els programes previstos.


Àrea Metropolitana de Barcelona – Consorci Metropolità de l’Habitatge

Es va anunciar al BOPB la convocatòria el 29 d’abril de 2022 per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Anunci de la modificació de la convocatòria el 28 de juliol de 2022 per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

L’obertura d’admissió de sol·licituds s’inicià el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.


Resta de territori català – Agència de l’Habitatge de Catalunya

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

La resolució SDO/1147/2022 de 20 d’abril de 2022 modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts.

La apertura d’admissió de sol·licituds es realitzarà, segons el programa:

  • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
  • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
  • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022
OTR.cat