subvencions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIES

A tot Catalunya, tant les quanties com les actuacions protegibles venen definits pel RD 853/2021 del 5 d’octubre de 2021.

Així, en tot el territori englobem els ajuts en els següents programes matèria de rehabilitació residencial i habitatge social:

A la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa D, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori.

Subvenció que cobreix part de les despeses d’honoraris professionals de la redacció del Llibre de l’Edifici, així com projectes tècnics de rehabilitació energètica d’edificis.

› Actuacions subvencionables

  • Elaboració del llibre de l’edifici existent
  • Redacció de projectes de rehabilitació

› Quantia dels ajuts

Llibre de l’edificiQuantiaQuantia màxima
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges700 € + 60 €/habitatge –
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges1.100 € + 40 €/habitatge3.500 €

Projectes de rehabilitació

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 €/habitatge

Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 €/habitatge

30.000 €

La quantia de l’ajuda no podrà superar en cap cas el cost total, exclosos els impostos.

A la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa B, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori.

Finançament d’obres o actuacions en edificis plurifamiliars o unifamiliars, en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica.

› Actuacions subvencionables

Totes aquelles actuacions de rehabilitació que es realitzin que assoleixin una reducció de com a mínim el 30% de consum d’energia primària no renovable + reducció de demanda (en refrigeració i calefacció) del 25% en la zona climàtica C i 35% en les zones climàtiques D i E.

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs.

Excepcions

  • Pel cas d’edificis protegits, quan tinguin limitades actuacions sobre els elements en els que és necessari intervenir, no serà necessari el compliment del requisit de reducció de demanda. No obstant, aquells elements de l’envolupant sobre els quals es pugui intervenir han de complir amb els valors normatius que s’escaigui.
  • En el cas d’edificis que en els últims 4 anys han fet intervencions de millora energètica poden tenir exempcions en el cas de la reducció de demanda.

› Quantia dels ajuts

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit% màxim de subvencióHabitatgeLocals o altres usos
Quantia màxima per habitatgeQuantia màxima per m2
30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40%

6.300 €

56 €

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65%

11.600 €

104 €

ΔCep,nren ≥ 60%

80%

18.800 €

168 €

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment obtingut, és inferior a l’estimat inicialment en el projecte, la quantia de la subvenció s’ajustarà al nivell d’estalvi realment obtingut segons el que es disposa en aquesta taula.

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment aconseguit fos inferior al 30%, o no es complissin les exigències relatives a la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració, l’ajuda seria revocada.

Desamiantat

És necessari retirar l’amiant de la zona on es realitzarà l’actuació. En aquests casos, es contempla un increment de la subvenció de:

 

Retirada amiant

Habitatge

Edifici

1.000 €

12.000 €

A la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge ho trobem definit com a Programa C, però amb les mateixes actuacions i quanties que a la resta del territori.

Finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, tant si són unifamiliars com si pertanyen a edificis plurifamiliars.

› Actuacions subvencionables

  • Reducció de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració mínima del 7% o una reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable.
  • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques als valors normatius vigents.

S’inclouen, com a actuacions subvencionables, el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs.

› Quantia dels ajuts

Actuacions per habitatge

Cost mínim de l’actuació

% Import de la subvenció

Topall de l’ajut

≥ 1.000 €

40% del cost de la intervenció

3.000 €

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable o de demanda global de calefacció i refrigeració, finalment obtingut per comparació entre els certificats d’eficiència energètica de l’edifici abans i després de l’actuació, és inferior o no es compleix qualsevol altra exigència de les establertes en aquest Reial Decret, l’ajut seria revocat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Al territori català s’apliquen tres convocatòries diferents, englobades sota les mateixes bases (Decret 853/2021), segons l’àmbit territorial de cada organisme.

Barcelona ciutat – Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Convocatòria pendent de publicació.

Àrea Metropolitana de Barcelona – Consorci Metropolità de l’Habitatge

El BOPB va anunciar, el 29 d’abril de 2022, la convocatòria per a sol·licituds d’ajuts a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’obertura d’admissió de sol·licituds s’inicià el 2 de maig de 2022 per a tots els programes previstos.

Resta de territori català – Agència de l’Habitatge de Catalunya

La resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022 obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

La resolució SDO/1147/2022 de 20 d’abril de 2022 modifica la data d’inici de presentació de sol·licituds i es modifica el punt 12.4 referent a la cessió del cobrament dels ajuts.

La apertura d’admissió de sol·licituds es realitzarà, segons el programa:

  • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
  • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
  • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022
OTR.cat