Com definir correctament la zona climàtica on es troba l'edifici o habitatge?

La correcta definició de la zona climàtica es bàsica per determinar els requisits de reducció de demanda energètica que hem d’assolir per accedir als Fons #NextGeneration

A l’hora de justificar la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis per tal de poder optar a les subvencions dels diferents programes és clau definir correctament la zona climàtica, ja que d’aquesta dependrà el percentatge mínim que cal assolir.

La justificació de la zona climàtica de l’edifici ve determinada per la taula de l’annex B “Zones climàtiques” del CTE-DB-HE, tenint en compte l’alçada respecte al nivell del mar de la capital de cada província i l’alçada respecte al nivell del mar de la parcel·la de l’edifici. És a dir, partint de l’annex B “Zones climàtiques”, sabrem en quines zones climàtiques es classifica la capital de província on es troba ubicat l’edifici, i segons l’alçada que es troba la parcel·la de l’edifici respecte al mar sabrem quina zona climàtica exacte cal que determinem.

Per saber l’alçada respecte al nivell del mar del nostre edifici podem utilitzar aplicacions informàtiques en línia com les que disposa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com podria ser http://www.icc.cat/vissir3/

Les zones climàtiques de Catalunya, depenent de la zona geogràfica seran B,C,D o E.

Segons el RD 853/2021 i les respectives convocatòries s’ha de justificar una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració, segons el següent quadre:

Zona climàtica

% de reducció de demanda de calefacció i refrigeració a assolir

B

No requereix reducció

C

25%

D i E

35%

Ara bé en totes les casuístiques serà necessari justificar la reducció del consum d’EPNR com a mínim en un 30% per tal de poder optar a les subvencions.

OTR.cat