1. Home
  2. /
  3. Política de Privacitat

Avís legal i Política de Privacitat

1. OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

A través de www.otr.cat (en endavant: el WEB), el COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, (el COL•LEGI) facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i/o continguts (d’ara endavant, Serveis) posats a disposició pel COL·LEGI o per tercers, els quals es regulen pel present Avís legal i de privacitat.

Les dades del COL•LEGI són les següents:

TITULAR

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

CIF

Q0875009C

Adreça

C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya

Contacte

informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Registre

 Inscrit en el registre de Col.legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el número d´inscripció ATiAP

 

A més, la utilització del WEB està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altre condició particular continguts a la Web, els quals seran informats degudament i es deuran complir per l´Usuari.

La utilització del WEB estableix la condició d’usuari del WEB (d’ara endavant, Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís legal i de privacitat a la versió publicada pel COL·LEGI en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al WEB.

El COL.LEGI es reserva el dret d’en qualsevol moment completar, modificar o substituir el present Avís legal i de privacitat, així com qualsevol altre condició general o particular, entenent-se que la mera publicació de tals canvis en la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi a la Web, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del WEB
La prestació dels Serveis per part del COL·LEGI té caràcter gratuït pels Usuaris. Tot i això, alguns Serveis subministrats pel COL·LEGI o per tercers a través del WEB estan subjectes al pagament d’un preu en la forma determinada en el present Avís legal i de privacitat.

2.2. Registre d’Usuari
Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels Usuaris. No obstant això, el COL·LEGI condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al fet d’omplir el registre d’Usuari corresponent, que es troba a disposició de qui vulgui registrar-se. Així mateix, el COL·LEGI posa a disposició dels Usuaris alguns Serveis en què per utilitzar-los cal omplir registres addicionals. El registre esmentat s’efectuarà en la forma expressament indicada pel Servei o en les condicions particulars que el regulen.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que faciliti. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al COL·LEGI permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. El COL.LEGI no serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci l´Usuari i es reserva la possibilitat de exercir les accions legals que siguin adients per a defensar els seus interessos.

2.4. Capacitat de l´Usuari
L´Usuari garanteix:

• Que és una persona major d’edat (18 anys) i amb capacitat per contractar.
• Que no poseeix limitada la seva capacitat d´obrar i celebrar contractes vinculants.

Si vostè viu a fora d’Espanya i en virtut de la seva legislació no li és d’aplicació la legislació espanyola, no pot contractar els serveis o productes del COL·LEGI.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del WEB i dels Serveis
L’Usuari es compromet a utilitzar el WEB i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís legal i de privacitat, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir al Web, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal i de privacitat, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d’utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del COL·LEGI, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

El COL·LEGI no controla, la utilització que els Usuaris fan del WEB, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, el COL·LEGI no garanteix que els Usuaris utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís legal i de privacitat i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. El COL·LEGI tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d’altres Usuaris.

2.6. Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del WEB i dels Servei

2.6.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat.
El COL·LEGI no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels Serveis. Quan sigui possible, el COL·LEGI advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del WEB i dels Serveis. El COL·LEGI no garanteix la utilitat del WEB i dels Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al WEB i als Serveis, a la no infal·libilitat del WEB i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del COL·LEGI o a aquelles des de les quals es presten serveis.

2.6.2. Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis
Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, el COL·LEGI no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

3. CONTINGUTS

3.1. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts
L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els continguts posats a la seva disposició, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís legal i de privacitat, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Particularment, es compromet a abstenir-se de:

  1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.
  2. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del COL·LEGI o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d’altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i d’intentar obtenir els Continguts utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del WEB, dels serveis i/o dels Continguts.

3.2. Llicències
Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al WEB són propietat del COL·LEGI o de tercers. L’ús o l’accés al WEB i/o als serveis no atribueix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual del COL·LEGI o de tercers. En virtut del que s’ha establert en aquest Avís legal i de privacitat, no es poden considerar cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l’ús correcte del WEB i els Serveis.

3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat
3.3.1. Qualitat
El COL·LEGI no garanteix l’absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

3.3.2. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat
El COL·LEGI no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

3.3.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del WEB
El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al WEB té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, el COL·LEGI no controla ni pot controlar aquests resultats. En particular, no controla que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en aquest Avís legal i de privacitat.

El COL·LEGI no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

El COL·LEGI no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. El COL·LEGI tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació el COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA (en endavant: el COL.LEGI), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el COL.LEGI compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Objecte del tractament de dades: El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, constituïda com Oficina Tècnica de Rehabilitació, tracta les dades personals obtingudes a través d’aquesta web per encàrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, responsable del tractament, per executar les prestacions derivades del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’instrument de recuperació Next Generation, per a la divulgació, impuls, informació i assessorament a les persones propietàries i comunitats de veïns.

Dades del responsable del tractament:

Activitat del tractament
Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació.

Responsable del tractament
Agencia de l’Habitatge de Catalunya
C/Diputació 92,08008 Barcelona
Telf. 932287100
Protdades.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat
Delegat de protecció de dades
Dpo.ahc@gencat.cat
C/Diputació 92,08008 Barcelona.
Telf. 93 228 71 00

Finalitat del tractament
La gestió relativa a l’atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a l’adequació i rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges.

Base jurídica
Missió realitzada en interès públic essencial (art. 6.1 e i 9.2 g RGPD).

Destinataris
L’Administració Tributaria i les persones que accedeixen a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la normativa de transparència.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Agència.

Termini de conservació de les dades
Expedients de subvencions per a la rehabilitació general d’habitatges i d’edificis: destrucció tota en un termini de 10 anys (TAD 348).

Expedients de subvencions per a la reparació d’edificis afectats per patologies estructurals: conservació permanent de la sèrie documental excepte la documentació de caràcter individual i la de la gestió de la despesa que es destruirà en un termini de 5 anys (TAD346).

Expedients de subvencions per a la rehabilitació d’edificis en situació de risc. Destrucció total en un termini de 5 anys (TAD 347).

Reclamació
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.

D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades

Dades de l’encarregat del tractament:

COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA
CIF Q0875009C
Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya
Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat.

Finalitat: El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, constituïda com Oficina Tècnica de Rehabilitació, tracta les dades personals obtingudes a través d’aquesta web per encàrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, responsable del tractament, per executar les prestacions derivades del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’instrument de recuperació Next Generation, per a la divulgació, impuls, informació i assessorament a les persones propietàries i comunitats de veïns.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEB i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació al COL·LEGI.

6. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l’Usuari vulgui transmetre al COL·LEGI les podrà fer arribar per mitjà d’alguna de les formes següents:

a) Enviant un correu postal al Departament Jurídic del Col.legi, al COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021,Barcelona.
b) Trucant al telèfon 932 40 20 60.
c) Enviant un correu electrònic a l’adreça següent: informacio@apabcn.cat

7. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

El COL·LEGI podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en aquest Avís legal i de privacitat.

8. DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del WEB i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el COL·LEGI està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del WEB i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, el COL·LEGI advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del WEB i dels altres Serveis.

9. POLÍTICA DE COOKIES

En relació a les Cookies consulti la nostra Política de cookies.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís legal i de privacitat es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa prevegui la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració pot adreçar un correu electrònic a informacio@apabcn.cat, o trucar al número de telèfon següent 93 240 20 60.

11. POLÍTICA DE COOKIES

1. Definició i funció de les cookies
Què són les cookies? Una cookie o galeta és un arxiu que es descarrega al seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

  • Galetes tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S’utilitzen cookies per l´idioma, pel gestor de continguts i pel manteniment de sessió quan és necessari. Si es desactiven aquestes galetes es podria no rebre correctament els continguts del lloc web.
  • Cookies analítiques, ja sigui perque són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes galetes, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús del nostre web i sobre el seu contingut permet millorar els nostres serveis.
  • Galetes de xarxes socials externes, que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.)
  • Cookies de publicitat: aquest tipus de “Cookies” permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim. Poden ser tractades per nosaltres o per tercers i ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l´oferta d´espais publicitaris que hi ha a la web, adequant el contingut de cada anunci al contingut del servei sol.licitat o a l´ús que realitzi de la nostra pàgina web pel que podrem analitzar els seus hàbits de navegació i podrem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació. Entre d’altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb les mateixes, o els patrons de navegació i/o comportaments de l’usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari.

3. Forma de desactivar o eliminar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal.lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre dispositiu.

En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

4. Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies

La informació obtinguda per les cookies és tractada pel COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA en què s´ha contractat la prestació del servei d´analítica amb Google Analytics on seguint el link podrà accedir a les seves condicions legals.

També pot ser que hi hagi complements d´altres proveïdors en que seguint els següents vincles podrà comprovar les condicions legals respecte a les cookies de cadascun d’ells:

5. Actualització de la política de cookies.
És possible que per noves interpretacions realitzades per l’organisme regulador competent, jutges o Tribunals, aquesta política de cookies pateixi alguna modificació pel que es prega a l’usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

 

OTR.cat