Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l’IRPF per les obres de rehabilitació d’habitatges #NextGeneration

notícia ajudes fiscals

Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l'IRPF per les obres de rehabilitació d'habitatges #NextGeneration

Publicada al BOE el RD 8/2023 de 27 de desembre, pel que s’adopten diferents mesures, entre les que destaca la pròrroga fins a finals de 2024 de la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les obres de rehabilitació d’habitatges, segons les disposicions establertes a la Llei 10/2022, de 14 de juny.

Així es prorroguen el conjunt de mesures que ofereix importants ajudes i incentius, incloent una deducció a l’IRPF per les obres que impliquin una millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Els contribuents que decideixin realitzar obres de rehabilitació en els seus habitatges poden seguir optant a tres deduccions diferents, cadascuna amb criteris específics basats en el tipus d’obra i els resultats en eficiència energètica assolits. Aquestes deduccions, del 20%, 40% i 60%, ofereixen incentius fiscals significatius i estan vigents per a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Deducció del 20%:

Objectiu: Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: La reducció de la demanda de calefacció o refrigeració ha de ser d’almenys un 7%, segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 40%:

Objectiu: Millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: Cal aconseguir una millora del 30% en el consum d’energia primària no renovable o obtenir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 60%:

Objectiu: Obres de rehabilitació energètica en edificis amb ús predominantment residencial.
Requisits: La millora ha de conduir a una eficiència energètica amb una reducció d’almenys el 30% en el consum d’energia primària no renovable o aconseguir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

És important destacar que aquestes deduccions són incompatibles entre elles per a una mateixa obra, però poden ser compatibles amb altres incentius per les obres de rehabilitació. La base màxima anual de la deducció varia entre 5.000 i 7.500 euros, depenent del tipus de millora realitzada.

Per accedir a aquestes deduccions, és essencial disposar d’un certificat energètic, que ha de ser emès abans i després de les obres. Aquest document, emès per un tècnic competent, demostra la reducció del consum i/o demanda energètica aconseguida amb les obres de rehabilitació. Cal destacar que el certificat energètic previ ha de ser emès amb una antelació de dos anys a l’inici de les obres. Això significa que si les obres comencen, per exemple, el 1 de gener de 2023, el certificat previ ha de ser emès entre el 1 de gener de 2021 i el mateix inici d’obres.

Recordeu que a la part privada de la web, disposeu de la guia de “Desgravacions Fiscals per comunitats i particulars”.

Aquesta pròrroga de la deducció a l’IRPF per rehabilitació d’habitatge fins a finals de 2024 ofereix als contribuents una oportunitat addicional per dur a terme obres que millorin la seva eficiència energètica i contribueixin al desenvolupament sostenible. És aconsellable que els propietaris d’habitatges considerin aquesta oportunitat per millorar les seves llars i contribuir a la transformació positiva del sector immobiliari.

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució TER/4299/2023 de 18 de desembre, mitjançant la qual es modifica la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de barris de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquesta resolució amplia els terminis de la convocatòria del programa 1 de l’AHC de les subvencions #NextGeneration i introdueix altres modificacions com la possibilitat de demanar bestretes, tal com també es va publicar per al programa edificis.

Les modificacions publicades són les següents:

 • Modificació de la dotació pressupostària per als programes, amb una ampliació de la partida corresponent a l’anualitat 2024.
 • Ampliació dels terminis de presentació de l’anualitat 2023 fins al 31 de desembre del 2023.
 • Incorporació dels terminis d’obertura de presentació de sol·licituds per l’anualitat 2024, iniciant-se l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024.
 • Dotació de bestretes per al programa 1, segons l’article 37.2 del RD 853/2021, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.

Per acreditar la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció atorgada per sol·licitar la corresponent bestreta del programa 1, s’admetrà, entre altres, pòlisses de crèdit, actes de comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

Així, s’obre la possibilitat de sol·licitar per al Programa 1, relatiu a la rehabilitació d’edificis a nivell de barri:

 • Primera bestreta del 50% de la subvenció atorgada del cost de les obres, un cop s’hagin iniciat les mateixes, presentant:
  • La llicència municipal d’obres.
  • L’acta de replanteig i d’inici d’obres.
  • La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció.
 • Segona bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per això, caldrà presentar:
  • Certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant que les obres han assolit com a mínim el 80% de l’execució.
  • Justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Amb el desig de les millors perspectives, des de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica

Amb el desig de les millors perspectives, des de l'OTR de l'Arquitectura Tècnica

Benvolguts col·laboradors i amics de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica,
Aquest 2023, ha estat un repte, però també un augment notable en les sol·licituds de subvencions per a projectes de rehabilitació energètica.

La missió de l’OTR de l’Arquitectura Tècnica és contribuir a un futur més sostenible, millorant l’eficiència energètica dels edificis. Amb aquest objectiu, us assegurem que seguirem treballant colze a colze amb tots vosaltres per aconseguir grans èxits en aquest àmbit.

I en aquesta època tan especial, us volem expressar la nostra gratitud per la confiança i suport continuat que ens heu donat, al llarg dels darrers mesos.

Continuant amb força i compromesos amb la missió de seguir proporcionant-vos el millor servei, us informem que la consultoria online no estarà disponible del 22 de desembre al 8 de gener.

Finalment, us desitgem que aquestes festes us portin molts encàrrecs, especialment aquells que donaran pas a nous projectes de rehabilitació energética.

 

– OTR de l’Arquitectura Tècnica

Ampliació dels terminis de presentació per al programa de rehabilitació Next Generation a Barcelona ciutat

Ampliació dels terminis de presentació per al programa de rehabilitació Next Generation a Barcelona ciutat

El passat 18 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la modificació de les convocatòries dels programes de rehabilitació Next Generation de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta modificació correspon a l’ampliació dels terminis màxims de presentació de sol·licituds, passant del 31 de desembre de 2023 al 31 de desembre de 2024 o fins esgotar la partida pressupostària destinada a aquesta iniciativa

Podeu consultar l’ampliació de la convocatòria de Barris a aquest enllaç.

Podeu consultar l’ampliació de la convocatòria d’Edificis, Habitatges i Llibres de l’Edifici i/o Projecte Tècnic a aquest enllaç.

Aquesta pròrroga busca facilitar als ciutadans més temps per preparar i presentar les seves sol·licituds, amb l’objectiu de fomentar la participació i optimitzar els recursos disponibles per a la rehabilitació d’edificis i la millora de l’eficiència energètica a la ciutat.

És important destacar que, abans de presentar les sol·licituds, es requereix tramitar les idoneïtats administrativa i tècnica amb següents entitats: la Oficina Tècnica de Rehabilitació dels Administradors de Finques i la Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica o la Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura. Aquest pas previ té com a finalitat assegurar que les propostes compleixin amb els requisits necessaris i mantingui la qualitat dels projectes de rehabilitació que es portaran a terme.

L’Ajuntament de Barcelona posa de manifest el seu compromís amb el foment de la rehabilitació energètica i la millora dels espais habitables, reafirmant la importància d’aquest programa com a palanca per a l’assoliment dels objectius europeus de reducció d’emissions i promoció de la sostenibilitat.

Amb aquesta modificació, l’Ajuntament de Barcelona espera fomentar la participació activa dels ciutadans en aquesta iniciativa, contribuint a la revitalització dels barris i a la millora de la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

La Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica garanteix servei ininterromput durant les festes de Nadal

La Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica garanteix servei ininterromput durant les festes de Nadal

Per mantenir-nos al servei dels arquitectes tècnics/ques de la comunitat OTR, l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica (OTR-AT) continuarà oferint assistència i suport durant les properes vacances de Nadal.

L’oficina romandrà oberta, tancant únicament els dies estrictament festius per assegurar-se que els arquitectes tècnics/ques rebin el suport necessari en els seus projectes de rehabilitació energètica i en el procés de tramitació de les subvencions Next Generation.

L’horari d’atenció telefònica, a través del número 93 414 14 13, romandrà sense canvis durant aquest període especial, mantenint-se operatiu de 9h a 15h. Això permetrà als usuaris posar-se en contacte amb els professionals de l’OTR-AT per resoldre qualsevol dubte o rebre orientació sobre els seus projectes, així com continuar presentant sol·licituds per realitzar el corresponent Informe d’Idoneïtat Tècnica del programa 3 de l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament de Barcelona.

La Consultoria Online, una oportunitat única per rebre assessorament a la tarda, es mantindrà amb normalitat tots els dimecres, de 17h a 18h. Aquest servei permet als clients accedir a recursos i consells experts sense haver de desplaçar-se físicament a l’oficina.

A més, l’OTR-AT us recorda que sempre podeu posar-vos en contacte mitjançant el grup de Telegram “OTR-Arquitectura Tècnica”. Aquest canal de comunicació proporciona una plataforma interactiva on la comunitat pot compartir idees, resoldre dubtes i mantenir-se actualitzada sobre les últimes novetats en l’àmbit de la rehabilitació i els Fons Next Generation.

L’equip de l’OTR-AT agraeix la col·laboració i participació de la comunitat, reafirmant el seu compromís amb la qualitat del servei i la satisfacció dels clients. L’OTR-AT vol ser un recurs accessible i confiable en tot moment, fins i tot durant les festes de Nadal.

Gràcies per la vostra confiança i bones festes des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica.

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació #NextGeneration de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, mitjançant la qual s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquesta resolució amplia els terminis de la convocatòria de l’AHC de les subvencions #NextGeneration i introdueix altres modificacions com la possibilitat de demanar bestretes al programa d’edificis.

Les principals aportacions d’aquesta última modificació són les següents:

 • Modificació de la dotació pressupostària per als programes, amb una ampliació de la partida corresponent a l’anualitat 2024.
 • Ampliació dels terminis de presentació de l’anualitat 2023 fins al 31 de desembre del 2023.
 • Incorporació dels terminis d’obertura de presentació de sol·licituds per l’anualitat 2024, iniciant-se l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024.
 • Dotació de bestretes per al programa 3, segons l’article 37.2 del RD 853/2021, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.
 • Especificació sobre la compatibilitats entre subvencions.

Per acreditar la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció atorgada per sol·licitar la corresponent bestreta del programa 3, s’admetrà, entre altres, pòlisses de crèdit, actes de comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

Així, s’obre la possibilitat de sol·licitar per al programa 3 relatiu a la rehabilitació d’edifici:

 • Primera bestreta del 50% de la subvenció atorgada del cost de les obres, un cop s’hagin iniciat les mateixes, presentant:
  • La llicència municipal d’obres.
  • L’acta de replanteig i d’inici d’obres.
  • La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció.
 • Segona bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per això, caldrà presentar:
  • Certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant que les obres han assolit com a mínim el 80% de l’execució.
  • Justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Pel que fa a les compatibilitats, aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes ho permeti.

A més, s’especifica que els programes 3 (actuacions a nivell d’edifici) i 4 (actuacions a nivell d’habitatge) de les convocatòries són compatibles entre sí, sempre i quan no es subvencionin el mateix cost o actuació. D’aquests programes només es podrà subvencionar una sol·licitud per programa.

Pel que fa al programa 5, es pot subvencionar una sol·licitud per al llibre de l’edifici existent i una altra pel projecte de rehabilitació.

Els primers mesos de l’ESPREH: Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Els primers mesos de l’ESPREH: Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

L’eina informàtica ESPREH, desenvolupada per l’ITeC, continua destacant com a eina de predimensionament per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Segons dades actualitzades a 26 de novembre, i des de l’agost d’enguany que es va posar en funcionament l’ESPREH web, s’han simulat 248 edificis. Aquesta eina ha abordat una àmplia varietat de casos, que inclouen 3.970 habitatges amb una superfície construïda total de 493.481 m2. Aquesta última actualització revela que l’ESPREH ha posat un èmfasi considerable en edificis plurifamiliars, representant un 81% del total, mentre que els unifamiliars constitueixen el 19%.

L’ESPREH continua essent una eina valuosa per als tècnics redactors de projectes, oferint un enfocament pràctic per a la preavaluació de l’eficiència energètica i la presa de decisions en la rehabilitació d’edificis. Cal destacar que aquesta eina no és una substitució de les certificacions energètiques, però ofereix una metodologia basada en la normativa UNE-EN-ISO 52016-1:2017.

El càlcul de l’eina abraça diversos aspectes, incloent la reducció de la demanda, la disminució de l’energia primària no renovable i els costos econòmics associats a les millores d’eficiència. Amb una interfície simple, els usuaris poden introduir dades bàsiques de l’edifici i obtenir resultats estimats, incloent percentatges de reducció i estimacions pressupostàries.

Amb un accés fàcil a través del lloc web de l’ITeC i sense restriccions d’ús, l’ESPREH continua sent una eina clau per als professionals de la construcció compromesos amb la rehabilitació energètica. A més, les pròximes versions prometen actualitzacions contínues, reflectint la dedicació a millorar i mantenir la seva eficàcia al llarg del temps.

Accedeix a l’eina ESPREH i als seus recursos a aquest enllaç.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d’edificis plurifamiliars

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d'edificis plurifamiliars

La data límit per a la participació és divendres 1 de desembre de 2023, amb hora límit a les 14:00h hora local i el pressupost base de licitació és d’1.563.518,97 €

A 22 de novembre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant una licitació important per a la redacció de projectes executius, Estudis de Seguretat i Salut (ESS), Direcció d’Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut (CSS), Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), Certificats d’Eficiència Energètica (CEE) i Llibres de l’Edifici.

Aquesta iniciativa està enfocada als grups d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i tots els treballs es realitzen amb l’objectiu de donar compliment als requisits establerts pel programa 1 Next Generation – ERRP Habitatges Públics Gestionats per l’Agència Habitatge de Catalunya.

Aquesta licitació abasta un total de 21 lots, que inclouen més de 900 habitatges. S’estima que el valor total de les obres serà d’aproximadament 21 milions d’euros. Destacablement, els dos paquets més grans es troben concentrats a les ciutats de Terrassa i Tarragona.

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya busca donar resposta a les necessitats creixents de gestió i millora dels seus habitatges, reforçant la seva presència a través d’una planificació estratègica i una execució eficaç. Aquesta licitació representa una oportunitat per a professionals del sector de l’arquitectura tècnica i la rehabilitació, oferint-nos la possibilitat de participar en projectes significatius que contribuiran al desenvolupament i millora de les comunitats a Catalunya.

Per als interessats, la informació completa està disponible a:

DOUE: Servicios – 708886-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

PERFIL DEL CONTRACTANT: Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

Línia d’ajuts per projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

Línia d’ajuts per projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques #NextGeneration

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat té oberta una línia d’ajuts de 26,3 milions d’euros dels Fons Next Generation per a què els establiments turístics (hotels, cases de turisme rural, càmpings i apartaments turístics) millorin l’eficiència energètica dels seus edificis amb principis d’economia circular

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure projectes en edificis destinats a allotjament turístic que permetin adoptar mesures per reduir el consum d’energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que estableix l’Ordre EMT/254/2022, publicada al DOCG el 28 de novembre de 2022.

Terminis: El termini per sol·licitar l’ajut finalitzarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Actuacions subvencionables: Les actuacions subvencionables estaran incloses en les següents tipologies.

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic.
  • Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària:
   • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
   • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors.
   • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

Requisitis dels edificis: L’edifici on es porti a terme el projecte ha d’estar destinat a l’activitat d’allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

  • Establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals.
  • Apartaments turístics.

Els projectes s’han de dur a terme en edificis construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007. A més, l’edifici ha d’estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, i l’ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic.

Requisits dels projectes: Entre els requisits establerts a les bases reguladores, destaquen els següents.

  • Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
  • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada a l’escala d’emissions de diòxid de carboni pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.
  • Almenys el 70% dels residus de construcció i demolició no perillosos generats a el lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Veure l’infografia que explica simplificadament com elaborar un projecte d’eficiència energètica per establiments turístics d’acord amb el programa Next Generation de la UE.

Per sol·licitar l’ajut, podeu accedir al web de la Generalitat de Catalunya.

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l’Agència de l’Habitatge

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al DOGC de l’11 d’octubre la RESOLUCIÓ TER/3404/2023, referent a la quarta revisió de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation destinades a la millora de les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar

Aquesta revisió introdueix una important novetat que simplifica el procés per a tramitar els programes 3 (Edificis), i 5 (Llibres de l’Edifici i Projecte) per aconseguir una primera resolució amb la conseqüent reserva econòmica.

Ara és possible presentar sol·licituds sense disposar de tota la documentació necessària en el moment de la sol·licitud. Això implica que es pot obtenir una preassignació de subvenció i una reserva de fons, subjecta a la posterior presentació de la documentació necessària.

Conseqüentment, s’han realitzat modificacions en el punt 5 de la convocatòria. Ara és possible presentar la sol·licitud seguint el procediment i la documentació detallada a l’apartat B de l’annex 1 (Programa 3) i a l’apartat B de l’annex 3 (Programa 5). Això permetrà obtenir una resolució provisional, subjecta a la presentació de la documentació completa.

És fonamental destacar que la documentació completa ha de ser presentada en un termini màxim de 3 mesos a partir de la notificació de la resolució provisional. Si no es compleix aquest termini, la resolució provisional serà anul·lada.

A més d’aquestes modificacions, s’ha realitzat un canvi en el punt 12, que estableix un termini màxim d’1 mes per emetre i notificar la resolució provisional a partir de la presentació de la sol·licitud. Si no es rep una resposta en aquest termini, la sol·licitud es considerarà com a desestimada.

També s’ha afegit el punt 16 bis, afectant el programa 3 (Edificis), programa 4 (Habitatges) i programa 5 (Redacció de Llibres de l’Edifici Existent i Projectes de Rehabilitació) que requereix que els sol·licitants presentin una declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) degudament omplerta i signada en la fase de sol·licitud. 

OTR.cat