Com introduir plaques solars fotovoltaiques en el programa Ce3X?

Com introduir plaques solars fotovoltaiques en el programa Ce3X?

Un dels dubtes més comuns que trobem en el marc de les subvencions dels Fons Next Generation a l’hora d’introduir, calcular i estimar millores energètiques al programa Ce3X és com introduir correctament la contribució dels sistemes de plaques solars fotovoltaiques. A continuació t’expliquem com fer-ho.

Per introduir la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’un edifici, cal recordar que primer s’hauran de tenir totes les característiques de l’edifici introduïdes correctament, això implica tenir l’envolupant, els tancaments, els ponts tèrmics i les instal·lacions entre altres, reflectint la realitat de l’edifici, ja que si aquest no es reflecteix correctament, els resultats poden diferir de la realitat.

Recordant també que la introducció de dades dels paraments i/o instal·lacions sobre les quals actuem hauran de ser per valors estimats o coneguts, mantenint el mètode d’introducció dels valors en cada certificat energètic, és a dir, si en el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) inicial són valors estimats, en el CEE de projecte o final també hauran de ser valors estimats. Així mateix, si introduïm les dades com a valors coneguts al CEE inicial, aquestes hauran de ser valors coneguts als CEE de projecte i final.

Un cop hi hagi introduïdes totes les dades de l’edifici, podrem saber quina qualificació energètica tindrà l’edifici abans d’introduir la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques.

Figura 1. Resultats obtinguts un cop introduïdes totes les dades de l’edifici.

Qualificat l’edifici sense les plaques solars, caldrà saber quin és el valor màxim d’energia generada en autoconsum que podrem introduir al programa.

Per això, caldrà generar l’arxiu XML del certificat energètic i consultar en aquest arxiu (pot ser amb el “Bloc de Notes” de l’ordinador) el sumatori dels valors indicats a l’apartat “Energia final per Vectors”.

Caldrà sumar els consums de Calefacció, ACS i Refrigeració de “Electricidad Peninsular”, i aquest valor total multiplicar-lo per la superfície útil de l’edifici.

Figura 2. Exemple de valors indicats a l’apartat “Energia Final per Vectors”.

En aquest cas, si tenim en compte que hem indicat una superfície útil de 875 m2, el valor màxim que podrem introduir serà:

23,02Kwh/any * 875 m2 = 20.142,50 Kwh/any.

En el cas de sobrepassar aquest valor, en el moment de generar la qualificació energètica de l’edifici ens apareixerà el missatge següent:

Figura 3. Missatge generat pel programa CE3X.

Cal tenir en compte que aquest és el valor màxim d’energia generada. Si introduïm aquest valor o un d’inferior, dependrà de la superfície disponible a l’edifici per a captació solar, del rendiment de les plaques solars i dels vats (W) generats per aquestes. Per a això, haurem de fer un càlcul previ de generació fotovoltaica anual. Per a petites instal·lacions és possible utilitzar el portal web de la Comissió Europea PVGIS o BIM Solar d’entre altres.

Un cop sapiguem l’energia generada a l’any de les plaques solars fotovoltaiques que volem instal·lar, podrem procedir a introduir les seves dades al programa del Ce3X.

Figura 4. Panell de contribucions energètiques.

S’ha de recordar que aquesta metodologia d’introducció de dades de les plaques solars, és per les fotovoltaiques¹, per les solars tèrmiques² s’haurà d’introduir com a valor “fonts d’energia renovables” introduint així el percentatge generat.

Figura 5. Qualificació energètica final un cop introduïdes les dades de contribució energètica generada amb plaques solars fotovoltaiques.

¹ Plaques solars fotovoltaiques. Transformen els raigs de sol en energia elèctrica en corrent continu. Generen energía elèctrica.

² Plaques solars tèrmiques. Reben energia procedent del sol i la transfereixen en forma de calor al fluid termòfor que circula al seu interior. Generen energia tèrmica.

Com introduir l’aerotèrmia al Ce3X?

Com introduir l’aerotèrmia al Ce3X?

La correcta definició de l’aerotèrmia per aconseguir els valors adequats al Ce3X

La correcta introducció de l’aerotèrmia al Ce3X és molt important per a poder assolir els valors adequats mínims per a optar a les subvencions del Next Generation.

Cal saber que les aerotèrmies depenen de la temperatura exterior on es troben, és a dir, és diferent situar-les en una zona climàtica B que en una zona D, per això és rellevant saber escollir bé el model en funció del clima i de les necessitats de cada habitatge.

A continuació mostrem unes captures i explicacions de com s’ha de col·locar aquest tipus d’instal·lacions dins del programa Ce3X.

  • A l’apartat d’instal·lacions, s’haurà de col·locar a Tipus de generador com a Bomba de Calor – Cabal refrigerant variable.

Un dels errors més comuns és introduir-la com a una Contribució Energètica, ja que aquesta Contribució només es col·locaria en cas que fossin panells solars tèrmics per ACS, instal·lació de geotèrmia, fototèrmia, entre d’altes, per ACS.

A l’hora d’introduir el Rendiment estacional, s’haurà de posar com a Estimat segons instal·lació, col·locant els valors obtinguts de les característiques de l’aparell que s’instal·larà.

Aquests valors són la mitja que el que programa obté durant tot l’any, que és el que ens interessa. Si el Rendiment estacional es posa com a valor conegut, s’està indicant de la CUP màxim de la màquina, que no és la mitja, i per tant s’haurien de fer proves in situ amb els corresponents aparells de mesurament.

La corba d’acumulació, la transmitància i la tª alta i tª baixa, també és important tenir-ho en compte, ja que si es posa per defecte surten unes temperatures de 80º i 60º, per això cal comprovar les del fabricant, i d’aquesta manera millorar la qualificació energètica. A temperatura més baixa, menys consum i millor qualificació.

Si voleu més informació sobre aquest tema, teniu a la vostra disposició el llibre: Manual d’energia aerotèrmica, ja sigui en format paper al col·legi o format digital.

Si ets col·legiat, també te’l pots descarregar en PDF de forma gratuïta aquí.

Els fons Next Generation bonifica als tècnics amb 100 € per habitatge efectivament rehabilitat

Els fons Next Generation bonifica als tècnics amb 100 € per habitatge efectivament rehabilitat

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, compensarà els costos per la col·laboració duta a terme pels Col·legis i pels seus col·legiats i col·legiades, pels habitatges efectivament rehabilitats a traves del programa 3, amb càrrec al programa 2 d’“Oficinas de Rehabilitación”, segons allò que disposen els articles 21 a 29 del Reial Decret 853/2021

Amb l’objectiu d’incentivar la proactivitat dels tècnics i dels administradors de finques en vers les tasques i feines de rehabilitació del parc d’edificis residencials existents a reu de Catalunya, i dins del marc del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els diferents col·legis professionals que conformen i gestionen les Oficines Tècniques de Rehabilitació s’impulsa, a través de les diferents OTR’s, la bonificació de 100€ per cada habitatge realment rehabilitat per al tècnic tramitador i per a l’administrador col·legiat.

Aquesta mesura anirà destinada per l’actuació duta a terme pel tècnic col·legiat o col·legiada, ja sigui arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a que hagi intervingut directament en la tramitació en l’expedient de l’habitatge, que posteriorment l’OTR del seu col·legi li abonarà.
Respecte als administradors/es de finques col·legiats, s’aplica la mateixa bonificació, per habitatge rehabilitat que gestioni i tramiti la documentació administrativa corresponent.
La bonificació de 100€/habitatge es podrà demanar un cop els expedients estiguin resolts completament, i hagi hagut el pagament de l’entitat competent als beneficiaris de cada expedient.

Com definir correctament la zona climàtica?

Com definir correctament la zona climàtica on es troba l'edifici o habitatge?

La correcta definició de la zona climàtica es bàsica per determinar els requisits de reducció de demanda energètica que hem d’assolir per accedir als Fons #NextGeneration

A l’hora de justificar la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis per tal de poder optar a les subvencions dels diferents programes és clau definir correctament la zona climàtica, ja que d’aquesta dependrà el percentatge mínim que cal assolir.

La justificació de la zona climàtica de l’edifici ve determinada per la taula de l’annex B “Zones climàtiques” del CTE-DB-HE, tenint en compte l’alçada respecte al nivell del mar de la capital de cada província i l’alçada respecte al nivell del mar de la parcel·la de l’edifici. És a dir, partint de l’annex B “Zones climàtiques”, sabrem en quines zones climàtiques es classifica la capital de província on es troba ubicat l’edifici, i segons l’alçada que es troba la parcel·la de l’edifici respecte al mar sabrem quina zona climàtica exacte cal que determinem.

Per saber l’alçada respecte al nivell del mar del nostre edifici podem utilitzar aplicacions informàtiques en línia com les que disposa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com podria ser http://www.icc.cat/vissir3/

Les zones climàtiques de Catalunya, depenent de la zona geogràfica seran B,C,D o E.

Segons el RD 853/2021 i les respectives convocatòries s’ha de justificar una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració, segons el següent quadre:

Zona climàtica

% de reducció de demanda de calefacció i refrigeració a assolir

B

No requereix reducció

C

25%

D i E

35%

Ara bé en totes les casuístiques serà necessari justificar la reducció del consum d’EPNR com a mínim en un 30% per tal de poder optar a les subvencions.

Què es el document DACI?

Què es el document DACI?

Què estic declarant amb aquest document? Hi ha algun tipus d’incompatibilitat per part del tècnic per la seva relació amb el beneficiari de la subvenció?

En la tramitació de les subvencions de l’AHC, tant les de rehabilitació Next Generation (Resolució DSO/825/2022), com en les d’accessibilitat (Resolució TER/3532/2022), es demana als beneficiaris que assumeixin i signin el Model de declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI) (adjunt), on declaren:

Primer. Estar informat/ada/s que l’article 61.3 “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE, DOUE núm. 193, de 30.7.2018), disposa que “existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal”.

Segon. Que no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interessos en relació amb l’execució i actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, d’acord amb el que disposa el punt 1 de l’annex III.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR (BOE núm. 234, de 30.9.2021).

Aquest document cal signar-lo i aportar-lo amb la documentación administrativa. Però, exactament, que estem declarant i a què es refereix?

L’aplicació del Reglament financer de la UE afecta als “agents financers” (que tal com s’estableix en aquest Reglament són el personal de la pròpia UE o dels Estats membres que participen en la gestió dels pressupostos de la UE -en aquest cas, el personal de les CCAA que gestiona i resol l’atorgament de les subvencions-), i la manera d’abstenir-se en l’expedient en què concorri concretament el conflicte d’interès. Però aquest article 61 del Reglament financer de la UE no s’aplica als beneficiaris i la seva relació amb els tècnics intervinents en les actuacions subvencionables.

Cal saber que a l’apartat C de l’Annex IV de l’Ordre HFP/1030/2021, es preveu el model de declaració de compromís més general, a signar també pels beneficiaris, contractistes, subcontractistes…, amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, comunicant en el seu cas a les autoritats que precedeixi els incompliments observats.

Per tant, com a conclusió, les situacions previstes en l’article 61 del Reglament financer de la UE afecten al personal gestor de les subvencions quan tinguin conflicte d’interès amb els beneficiaris, havent-se d’abstenir en aquests casos de la gestió/resolució de l’expedient corresponent. I que la interpretació dels compromisos dels beneficiaris previstos en el DACI de l’AHC, obliguen a aquests, en el seu cas, a posar en coneixement de l’Administració les situacions de conflicte d’interessos que puguin tenir amb el personal gestor, perquè es pugui produir l’abstenció procedent. Però en cap cas està prevista una situació de conflicte d’interès entre els beneficiaris i els tècnics ni els contractistes (que, a més, evidentment, sempre tindran una relació d’interès econòmic, en virtut de la seva relació contractual per a l’execució dels serveis o actuacions subvencionables corresponents).

Finalment, l’objectivitat, la independència de criteri professional dels tècnics en la realització dels seus serveis i l’abstenció en cas de conflicte d’interessos, queda subjecte a la legislació sobre l’exercici de professions titulades i per les normes deontològiques de cada professió, i sota el control deontològic que s’exerceix des dels Col·legis professionals.

Apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport #NextGeneration

Apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport #NextGeneration

Actualitzat l’apartat de “Tràmits” per l’Ajuntament de Barcelona i nova guia de suport per completar el projecte de Barcelona ciutat per tramitar subvencions Next Generation

Finalment, pots consultar a OTR.cat, a la teva part privada, els tràmits que s’han de realitzar per tramitar les subvencions Next Generation a l’Ajuntament de Barcelona.

Simplement accedeix a l’apartat de Tràmits de la part privada i indica com a àmbit territorial Barcelona ciutat i escull el programa que vols tramitar.

Programa 3 – Edificis:

L’esquema que obtindràs disposa de tots els enllaços necessaris per tramitar cadascun dels passos per tramitar el programa de rehabilitació d’edificis.

A més, a la part inferior, podràs descarregar-te un full de càlcul amb la documentació necessària a aportar a cadascun dels passos.

També, si ja has realitzat el tràmit d’idoneïtat per aconseguir la llicència o si estàs redactant el corresponent projecte seguint la Consulta prèvia realitzada per aconseguir el comunicat, pots consultar a Manuals i Guies, a l’apartat d’Eines de Suport de la part privada d’OTR.cat, un petit Guió dels annexos bàsics que ha de portar el projecte per donar compliment a la Convocatòria Next Generation de l’Ajuntament de Barcelona amb enllaç a les aplicacions de suport per desenvolupar-los.

Programa 4 – habitatges i 5 – Llibre de l’Edifici i/o Projecte Tècnic:

L’esquema que obtindràs et servirà per entendre el pas a pas de la tramitació.

Els passos previs a la sol·licitud els haureu de fer a una plataforma encara no habilitada, però podeu tramitar la idoneïtat directament enviant un correu amb la documentació corresponent a ng.rehabilitacio@bcn.cat.

Un cop disposeu de la idoneïtat, podreu tramitar la sol·licitud formal a l’enllaç indicat al Pas 2 del nostre esquema que us portarà a l’apartat específic de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament.

Eina ESPREH de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Eina ESPREH de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis d’habitatges

Aquesta nova eina elaborada per l’ITeC pretén facilitar el predimensionat dels principals paràmetres de rehabilitació energètica, el compliment dels quals pot donar accés a l’obtenció de les subvencions europees #NextGeneration

El Sr. Ferran Bermejo Nualart, director tècnic de l’ITeC ens presenta aquesta nova eina que serveix per fer un predimensionat de la reducció de la energia primària no renovable, així com el cost econòmic estimatiu d’aplicació de les mesures de millora que cal implementar a l’edifici. Remarca també que l’ESPREH no és una certificació energètica ni pretén substituir-les.

Es tracta d’un instrument adreçat als tècnics redactors de projecte per tal de:

Poder fer una pre-avaluació dels diferents escenaris possibles de rehabilitació.

Escollir la millor de les opcions des del punt de vista tècnic i econòmic.

Es tracta d’un full de càlcul Excel de descàrrega gratuïta, on el tècnic predimensiona les dades de l’edifici existent i les millores passives i actives, i on s’obté un informe final de resultats amb percentatge (%) de reducció de demanda i percentatge (%) de reducció de EPRN amb un valor econòmic en PEM estimat. Té una metodologia de càlcul basada en la UNE-EN-ISO 52016-1:2017, per la que els valors de predimensionat tindran relació amb els de certificació.

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per l’ITeC amb la col·laboració del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb el suport econòmic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Podeu consultar la sessió completa al següent enllaç i la presentació aquí.

Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental, en directe a VOTV i Ràdio Granollers

Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental, en directe a VOTV i Ràdio Granollers

Vallès Oriental Tv i Ràdio Granollers entrevista Josep Luís Sala Sanguino, delegat del Vallès Oriental, amb motiu de l’exposició reHabilitem i la taula informativa que va tenir lloc ahir, per sensibilitzar la ciutadania dels beneficis de la rehabilitació d’edificis i aprofitar l’oportunitat dels fons europeus #NextGeneration.

Josep Lluís Sala Sanguino ha explicat a Vallès Oriental TV i Ràdio Granollers com ha de fer la ciutadania per no deixar passar l’oportunitat dels fons Next Generation.

En declaracions del delegat, cal rehabilitar “per reduir la factura energètica, millorar el confort i la qualitat de vida dins els habitatges, aprofitar les deduccions fiscals i posar el nostre granet de sorra per prevenir el canvi climàtic.” Sobretot, quan estem parlant d’edificis d’habittages de més de 40 anys sense aïllament i/o amb patologies.

L’Ajuntament de Granollers ha fet molt bona feina injectant recursos econòmics per afavorir que el ciutadà ho vegi (la rehabilitació) com una oportunitat. Destaca també l’experiència del barri del Primer de Maig com a bon exemple de cooperació entre administracions.

L’exposició “ReHabilitem” es pot visitar fins a l’1 de febrer.

Escolta les declaracions de Josep Lluís Sala a Ràdio Granollers.

Veu les declaracions de Josep Lluís Sala a VOTV.

Arquitectes Tècnics rehabilitadors a Fires d’interès

ARQUITECTES TÈCNICS REHABILITADORS A FIRES D’INTERÈS!

Com l’any passat, aquest any participarem a diferents fires arreu del territori català, i ens agradaria comptar amb vosaltres.

La Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica creu que es el moment d’impulsar la professió. 

Us volem donar visibilitat, participant com a tècnics especialistes als nostres estands. Aprofita l’oportunitat, fes networking, reparteix targetes, dona visibilitat al teu despatx i aconsegueix encàrrecs #NextGeneration.

Des d’avui i fins al 30 de gener obrim llistes per inscriure’t. Si estàs interessat en participar en alguna fira durant el 2023, envia un correu a info@otr.cat amb les vostres dades i número de col·legiat indicant a l’assumpte: “Participació en fires 2023”

El procediment serà el següent: quan tinguem una pròxima fira a la vista, avisarem als tècnics inscrits i a partir de les vostres disponibilitats, us assignarem franges horàries i us donarem les instruccions i suport que sigui necessaris.

Fem comunitat per impulsar la nostra professió.

Participa!

L’oportunitat dels fons Next Generation

L’oportunitat dels fons Next Generation

Esplèndida participació en la inauguració de reHabilitem coincidint amb la taula informativa sobre l’oportunitat dels Next Generation a Granollers

L’exposició reHabilitem té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania dels beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis, tant en l’àmbit particular com en l’àmbit col·lectiu. Avui, Alba Barnusell, alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, Pere Pons, president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental del Cateb l’han inaugurat a la Delegació del Vallès Oriental, on s podrà veure fins al mes de febrer.

Aquesta exposició sensorial i interactiva mostra la importància de la rehabilitació dels edificis, mitjançant dos panells amb informació d’utilitat tant per als ciutadans, com per als professionals del sector i altres agents que participen en el procés rehabilitador, i es dona resposta a preguntes com: què és i per què cal rehabilitar, com s’ha de fer o quins ajuts hi ha per fer-ho, posant especial èmfasi en l’oportunitat que representen els fons Next Generation.

En el decurs del matí, ha tingut lloc també la taula: L’experiència de la rehabilitació energètica a través dels professionals, amb la participació de:

  • Sergi Fernández, regidor d’habitatge de Granollers
  • Marta Martínez, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
  • Eva Bonet, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona
  • Víctor Forns, coordinador de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
  • Eduard Barcons, director de Banca Institucional a Catalunya i Balears de la Caixa d’Enginyers
  • Marta Pradal, tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, com a moderadora.
OTR.cat