Ajuts per la substitució de finestres en zones tencionades acústicament a barcelona

S’ha publicat al BOP la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a substitució de finestres en zones tensionades acústicament de la ciutat de Barcelona per a l’any 2022 (ref. BDNS 647809)

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de millorar el confort acústic en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit.

Aquesta convocatòria entra en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC. Convocatòria no publicada al DOGC encara.

Cal destacar que es regeix per les Bases Reguladores d’ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges específiques per a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 21 de desembre de 2020​ i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

​Pressupost disponible: 500.000 €

Àmbit d’aplicació: Barcelona

Destinataris: Persones físiques, comunitats de propietaris o d’altres.

Terminis: Del de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Els arranjaments que es duran a terme seran els que principalment tinguin la finalitat d’adaptar i/o proporcionar suports en l’entorn de l’envolupant de l’edifici per tal de reduir l’impacte del soroll ambiental. En concret es farà una substitució/adequació del total de finestres de la façana principal sempre que aquesta es trobi en bon estat de conservació. En aquest sentit es demanarà un certificat de solidesa de la façana per garantir que aquesta no necessita intervenció .

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, al permís d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva. El permís d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir-se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.

Les ajudes s’adrecen als veïns i veïnes de:

La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d’entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges​.

OTR.cat