L’Agència de l’Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d’edificis plurifamiliars

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d'edificis plurifamiliars

La data límit per a la participació és divendres 1 de desembre de 2023, amb hora límit a les 14:00h hora local i el pressupost base de licitació és d’1.563.518,97 €

A 22 de novembre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant una licitació important per a la redacció de projectes executius, Estudis de Seguretat i Salut (ESS), Direcció d’Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut (CSS), Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), Certificats d’Eficiència Energètica (CEE) i Llibres de l’Edifici.

Aquesta iniciativa està enfocada als grups d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i tots els treballs es realitzen amb l’objectiu de donar compliment als requisits establerts pel programa 1 Next Generation – ERRP Habitatges Públics Gestionats per l’Agència Habitatge de Catalunya.

Aquesta licitació abasta un total de 21 lots, que inclouen més de 900 habitatges. S’estima que el valor total de les obres serà d’aproximadament 21 milions d’euros. Destacablement, els dos paquets més grans es troben concentrats a les ciutats de Terrassa i Tarragona.

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya busca donar resposta a les necessitats creixents de gestió i millora dels seus habitatges, reforçant la seva presència a través d’una planificació estratègica i una execució eficaç. Aquesta licitació representa una oportunitat per a professionals del sector de l’arquitectura tècnica i la rehabilitació, oferint-nos la possibilitat de participar en projectes significatius que contribuiran al desenvolupament i millora de les comunitats a Catalunya.

Per als interessats, la informació completa està disponible a:

DOUE: Servicios – 708886-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

PERFIL DEL CONTRACTANT: Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

Línia d’ajuts per projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

Línia d’ajuts per projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques #NextGeneration

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat té oberta una línia d’ajuts de 26,3 milions d’euros dels Fons Next Generation per a què els establiments turístics (hotels, cases de turisme rural, càmpings i apartaments turístics) millorin l’eficiència energètica dels seus edificis amb principis d’economia circular

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure projectes en edificis destinats a allotjament turístic que permetin adoptar mesures per reduir el consum d’energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que estableix l’Ordre EMT/254/2022, publicada al DOCG el 28 de novembre de 2022.

Terminis: El termini per sol·licitar l’ajut finalitzarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Actuacions subvencionables: Les actuacions subvencionables estaran incloses en les següents tipologies.

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmic.
  • Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària:
   • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
   • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
   • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors.
   • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

Requisitis dels edificis: L’edifici on es porti a terme el projecte ha d’estar destinat a l’activitat d’allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

  • Establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals.
  • Apartaments turístics.

Els projectes s’han de dur a terme en edificis construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007. A més, l’edifici ha d’estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, i l’ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic.

Requisits dels projectes: Entre els requisits establerts a les bases reguladores, destaquen els següents.

  • Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
  • Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada a l’escala d’emissions de diòxid de carboni pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.
  • Almenys el 70% dels residus de construcció i demolició no perillosos generats a el lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Veure l’infografia que explica simplificadament com elaborar un projecte d’eficiència energètica per establiments turístics d’acord amb el programa Next Generation de la UE.

Per sol·licitar l’ajut, podeu accedir al web de la Generalitat de Catalunya.

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l’Agència de l’Habitatge

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al DOGC de l’11 d’octubre la RESOLUCIÓ TER/3404/2023, referent a la quarta revisió de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation destinades a la millora de les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar

Aquesta revisió introdueix una important novetat que simplifica el procés per a tramitar els programes 3 (Edificis), i 5 (Llibres de l’Edifici i Projecte) per aconseguir una primera resolució amb la conseqüent reserva econòmica.

Ara és possible presentar sol·licituds sense disposar de tota la documentació necessària en el moment de la sol·licitud. Això implica que es pot obtenir una preassignació de subvenció i una reserva de fons, subjecta a la posterior presentació de la documentació necessària.

Conseqüentment, s’han realitzat modificacions en el punt 5 de la convocatòria. Ara és possible presentar la sol·licitud seguint el procediment i la documentació detallada a l’apartat B de l’annex 1 (Programa 3) i a l’apartat B de l’annex 3 (Programa 5). Això permetrà obtenir una resolució provisional, subjecta a la presentació de la documentació completa.

És fonamental destacar que la documentació completa ha de ser presentada en un termini màxim de 3 mesos a partir de la notificació de la resolució provisional. Si no es compleix aquest termini, la resolució provisional serà anul·lada.

A més d’aquestes modificacions, s’ha realitzat un canvi en el punt 12, que estableix un termini màxim d’1 mes per emetre i notificar la resolució provisional a partir de la presentació de la sol·licitud. Si no es rep una resposta en aquest termini, la sol·licitud es considerarà com a desestimada.

També s’ha afegit el punt 16 bis, afectant el programa 3 (Edificis), programa 4 (Habitatges) i programa 5 (Redacció de Llibres de l’Edifici Existent i Projectes de Rehabilitació) que requereix que els sol·licitants presentin una declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) degudament omplerta i signada en la fase de sol·licitud. 

Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV) en la Rehabilitació Energètica d’Edificis per a la Sostenibilitat en l’Era Next Generation

Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV) en la Rehabilitació Energètica d'Edificis per a la Sostenibilitat en l'Era Next Generation

En un món on la sostenibilitat i l’eficiència energètica estan adquirint una creixent prioritat, els projectes de rehabilitació d’edificis s’han convertit en una estratègia essencial

Aquests projectes no només busquen millorar l’habitabilitat de les estructures existents, sinó també reduir la seva empremta de carboni i disminuir els costos energètics a llarg termini. En aquest context, els sistemes de protecció solar i visual (SPSV) emergeixen com a components fonamentals per a aconseguir aquests objectius.

Què són els Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV)?

Els Sistemes de Protecció Solar i Visual (SPSV) comprenen un conjunt d’elements disposats en els buits de la façana d’un edifici o en la mateixa façana quan està composta per materials translúcids. Aquests sistemes estan dissenyats per a regular l’entrada de radiació solar i exerceixen múltiples funcions, com la protecció acústica, la ventilació i la seguretat. Els SPSV es poden classificar en dues categories principals:

  • SPSV exteriors:
   • Tendals.
   • Persianes.
   • Porticons/mallorquines.
  • SPSV interiors:
   • Cortines (no les podrem tindre en compte a nivell de certificació energètica).
   • Pel·lícules i làmines de protecció solar.

Com beneficien els SPSV als Projectes de Rehabilitació Energètica d’Edificis?

Eficiència Energètica: La característica més destacada de les proteccions solars és la seva capacitat per reduir la demanda energètica. En controlar l’entrada de radiació solar, aquestes instal·lacions minimitzen la necessitat d’utilitzar sistemes de calefacció o refrigeració, la qual cosa resulta en una menor despesa energètica i, en última instància, en una disminució de les emissions de carboni.

Confort Interior Millorat: A més dels beneficis econòmics i ambientals, les proteccions solars milloren significativament el confort interior dels habitatges. En regular la temperatura i reduir l’enlluernament, creen un ambient més agradable per als ocupants, la qual cosa pot augmentar la satisfacció dels residents i la productivitat en entorns de treball.

Compliment de Normatives i Certificacions Sostenibles: Les regulacions governamentals exigeixen estàndards cada vegada més alts d’eficiència energètica en els edificis. L’ús de proteccions solars pot ajudar a complir amb aquestes normatives. A més, la incorporació dels (1) dispositius de protecció solar en els programes de certificació energètica (Ce3X, HULC, CypeTherm, CERMA i altres), pot contribuir a reduir la demanda energètica, el consum de l’EPNR i les emissions de CO2 global de l’habitatge per a obtenir certificacions sostenibles, la qual cosa augmenta el valor i la competitivitat dels edificis en el mercat.

(1) Dispositius de protecció solar (programa Ce3X)

Inversió a Llarg Termini: Malgrat que la instal·lació inicial de proteccions solars pot representar una despesa addicional en projectes de rehabilitació, aquesta inversió es recupera amb escreix amb el temps. La reducció en els costos d’energia i l’augment del valor de l’edifici fan que aquestes inversions siguin rendibles a llarg termini.

En resum, les proteccions solars s’han convertit en un component essencial en projectes de rehabilitació energètica d’edificis, exercint un paper fonamental en la reducció de costos, la millora del confort i la contribució a un entorn més sostenible. La seva inclusió no només beneficia als propietaris dels edificis, sinó que també contribueix a l’esforç global per reduir l’empremta de carboni i promoure l’eficiència energètica en la pròxima generació de construcció sostenible.

La instal·lació de geotèrmia com font d’energia renovable

La instal·lació de geotèrmia com font d'energia renovable

L’empresa Quali GEOTERMIA dona a conèixer l’energia geotèrmica als arquitectes tècnics intervinents en edificació

En aquests temps de transició cap a una energia més sostenible, és crucial considerar alternatives basades en energies renovables. La seva implementació permet reduir la dependència d’energies no renovables i aprofitar recursos naturals, com l’energia solar.

El passat dimarts 26 de setembre, vam tenir l’oportunitat de participar en una sessió informativa organitzada per Quali Geotermia, una empresa especialitzada en la instal·lació de sistemes geotèrmics per a l’autoconsum en edificis. És rellevant destacar que Catalunya es troba a l’avantguarda d’aquest tipus d’instal·lacions a nivell europeu.

Albert Pujades, geòleg i director tècnic de Quali Geotermia, va compartir els detalls més rellevants del funcionament d’aquests sistemes, des de la captació de calor del subsol fins a la seva distribució dins de l’edifici. De manera general, aquests sistemes es componen de tres components principals:

  1. Circuit Exterior de Captació: Aquest circuit consta de tubs que es sotarren a prop de l’edifici. A l’interior d’aquests tubs circula un fluid tèrmic que absorbeix la calor del sòl durant l’hivern i la transmet a l’edifici. Durant l’estiu, aquest procés s’inverteix, amb el fluid absorbint calor de l’edifici i alliberant-la al subsol. Això permet ajustar la temperatura interior segons les necessitats, sigui per calefacció o refrigeració.
  2. Bomba de Calor Geotèrmica: Aquesta és la màquina que mou la calor d’un lloc a un altre, ja sigui per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), calefacció o refrigeració. Funciona amb una temperatura constant, generalment d’uns 15ºC, i sovint s’ubica a una habitació interior tancada.
  3. Circuit Interior: Aquest component inclou els sistemes emissors dins de l’habitatge, que es distribueixen la calor o el fred extrets del subsol cap a les diferents zones de l’edifici. Un exemple comú és la col·locació de terra radiant.

Avantatges de la Geotèrmia: Aquesta font d’energia renovable és una de les més eficients disponibles al mercat. Es pot aprofitar en qualsevol lloc de la Terra i genera gairebé cap residu. No requereix combustió per a la seva producció, oferint un alt rendiment amb un consum molt baix. A més, és possible aconseguir estalvis econòmics significatius, d’aproximadament un 60-70%, amb un temps de retorn de la inversió de la instal·lació d’uns 5-7 anys. A més a més, els sistemes de geotèrmia no requereixen un manteniment intensiu, només revisions periòdiques de la instal·lació.

Per obtenir més informació, podeu consultar la sessió completa i descarregar el material disponible fent clic.

Programa 5 – Quin és el document justificatiu de la conformitat del destinatari últim pel Llibre de l’edifici i projecte Tècnic de rehabilitació

Programa 5 - Quin és el document justificatiu de la conformitat del destinatari últim pel Llibre de l’edifici i projecte Tècnic de rehabilitació

A la OTR posem a la vostra disposició un document tipus que us ajudarà a presentar la documentació necessària pel Programa 5

Segons les bases reguladores establertes pel RD 853/2021 per a les convocatòries Next Generation, per sol·licitar una subvenció del Llibre de l’Edifici Existent i/o el Projecte Tècnic de Rehabilitació, és necessari presentar un document de conformitat del destinatari final, que anomenen ”document de conformitat de destinatari últim”. Aquest document serveix com a prova que el tècnic ha lliurat el Llibre de l’Edifici i/o el Projecte Tècnic de Rehabilitació al promotor/contractista i que aquest està d’acord amb el contingut.

Des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, posem a la vostra disposició un document genèric que podeu utilitzar per acreditar aquesta conformitat. Podeu descarregar aquest model de document des de la secció privada del lloc web OTR.cat, concretament a la secció:

“Eines de Suport” – “Manuals i Guies” – “Llibre de l’edifici existent”.

El 30 de setembre d’enguany finalitza el termini per realitzar la sol·licitud condicionada del programa 1 Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

El 30 de setembre d’enguany finalitza el termini per realitzar la sol·licitud condicionada del programa 1 Barris a l’àmbit territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Si estàs treballant per rehabilitar un edifici dins del programa Barris, recorda que el 30 de setembre és l’últim dia per presentar la sol·licitud condicionada amb la corresponent memòria justificativa

En primer lloc, assegura’t que l’edifici pertany a l’àmbit geogràfic corresponent, en aquest visor ERRP.

Per poder presentar aquesta sol·licitud condicionada, caldrà disposar de certificat digital i caldrà fer-ho telemàticament mitjançant aquest enllaç.

En primer lloc introdueix a la plataforma el ID Tràmit de la sol·licitud del certificat d’aptitud de la ITE de l’edifici o el Número d’expedient del Certificat d’Aptitud de l’edifici. Per tant, recordeu que es indispensable que l’edifici tingui la ITE realitzada i el certificat d’aptitud sol·licitat.

Un cop omplertes les dades que sol·liciten, et demanaran que aportis la següent documentació:

 • Memòria tècnica justificativa de l’actuació.
 • Reportatge fotogràfic a color de les zones afectades per les actuacions.
 • El pressupost de la memòria degudament desglossat, els honoraris professionals i altra despesa susceptible a ser protegible.
 • Si s’escau, Document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció. (BCIL/BCIN)
 • Si s’escau, Certificat municipal que acrediti la subvenció municipal complementaria i l’import corresponent.
 • RE-1209 – Model normalitzat 
 • RE-1231 – Model normalitzat

Realitzada aquesta sol·licitud, en el termini d’un mes, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya notificarà una Resolució Condicionada, a partir de la qual disposareu de 3 mesos per realitzar la Declaració Responsable dels requisits tècnics i la idoneitat tècnica i administrativa corresponent als col·legis professionals, aportant la documentació complerta de l’expedient.

Trobaràs tota la informació a aquest enllaç de la Generalitat de Catalunya i a la RESOLUCIÓ TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

Aprofitant els Fons Europeus Next Generation per a la Rehabilitació Energètica: Assolint els Objectius 2030 i 2050 

Aprofitant els Fons Europeus Next Generation per a la Rehabilitació Energètica: Assolint els Objectius 2030 i 2050

L’objectiu és clar: fer que els arquitectes tècnics apuntin cap a la rehabilitació energètica mitjançant els Fons Europeus Next Generation. Tot això amb la vista posada als objectius del 2030 i el 2050 establerts per Europa en matèria de sostenibilitat

Rumb cap al 2030 i el 2050 a Europa 

Mirem al futur: l’objectiu per al 2030 és una reducció del 55% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i a llarg termini, arribar a una reducció del 80% per al 2050. 

L’any 2021 va veure l’aprovació de la Llei Europea del Clima, establint la meta de neutralitat climàtica per a la UE el 2050. Cada Estat membre ha estat requerit a dissenyar estratègies i plans d’adaptació davant el canvi climàtic, com a part d’aquesta llei. 

Desxifrant els Objectius 2021-2030 

Els objectius per al 2030 es van traçar inicialment a les Conclusions del Consell Europeu de 2014. Però més endavant, a la reunió del desembre de 2020, es va elevar l’ambició. El “Marc de Polítiques d’Energia i Canvi Climàtic 2021-2030” busca: 

 • Reduir les emissions un 55% en comparació amb 1990. 
 • Promoure un 32% d’energies renovables en el consum energètic. 
 • Millorar l’eficiència energètica en un 32,5%. 
 • Assolir un 15% d’interconnexions elèctriques el 2030. 

Horitzó 2050: Neutralitat Climàtica 

Ja el 2011, la Comissió Europea va traçar una ruta cap a una economia de baix carboni per al 2050, amb la meta de reduir les emissions en un 80% respecte als nivells de 1990. Les comunicacions del 2018 i 2020 estableixen el marc per aconseguir aquest objectiu. 

Fons Next Generation i la OTR: Oportunitats Importants 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) forma la base dels Fons Europeus Next Generation, amb 140.000 milions d’euros, incloent 72.700 milions com a fons perdut. Això vol accelerar la transició ecològica, la digitalització, l’educació i la protecció social. Un total de 3.420 milions d’euros estan reservats per a la renovació eficient d’habitatges, edificis i barris, amb 480 milions destinats a Catalunya. 

Un Paper Fonamental: Les Oficines Tècniques de Rehabilitació 

Les Oficines Tècniques de Rehabilitació tenen un rol crucial en impulsar la rehabilitació energètica dels edificis i ajudar a assolir els objectius de la UE. 

És el Moment d’Actuar! 

És l’oportunitat per unir forces amb la rehabilitació energètica. Els Fons Next Generation ofereixen la plataforma per aconseguir aquests objectius i contribuir a un futur sostenible. Anima’t a ser part d’aquest canvi i aprofitar els Fons #NextGeneration! 

S’ha posat en funcionament l’eina ESPREH Web amb l’objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d’edificis residencials #NextGeneration

S'ha posat en funcionament l'eina ESPREH Web amb l'objectiu de simplificar i millorar el procés de predimensionament energètic per a la rehabilitació d'edificis residencials

L’eina ESPREH Web té com a finalitat principal facilitar el predimensionament dels paràmetres clau per a la rehabilitació energètica, simplificant així l’anàlisi del compliment dels requisits energètics requerits per optar a les subvencions. Aquesta nova versió en línia substitueix la seva predecessora i té com a objectiu central ajudar en l’avaluació del compliment dels requisits energètics necessaris per accedir als fons europeus #NextGeneration

Es tracta d’una aplicació web que no requereix cap descàrrega, ja que es pot utilitzar en línia. A més, es troba interconnectada amb diverses bases de dades, com el cadastre, per proporcionar als professionals de l’arquitectura tècnica les eines necessàries per realitzar anàlisis previs i guiar els seus clients en el procés de rehabilitació energètica.

Els professionals tècnics podran dur a terme l’avaluació de diversos escenaris de rehabilitació en funció de les característiques constructives de l’edifici en qüestió. Aquesta eina proporcionarà resultats aproximats sobre la possible reducció de la demanda energètica i el consum d’energia primària no renovable. Aquests resultats són essencials per determinar la viabilitat de l’acció de rehabilitació i, en conseqüència, l’accés als fons europeus. També s’inclou una primera estimació dels costos basada en els preus del Banc Bedec, la qual permetrà als professionals avaluar tant la factibilitat tècnica com la viabilitat econòmica dels diferents escenaris.

A través d’aquesta eina, els professionals de l’arquitectura tècnica disposaran d’una ajuda valuosa per aconsellar els propietaris sobre les millors opcions des d’un punt de vista tècnic i econòmic en el procés de prendre decisions per a la rehabilitació, tot considerant els requisits del #NextGeneration.

La plataforma també ofereix recursos addicionals per facilitar-ne l’ús, com un manual d’usuari explicatiu que es pot trobar a l’enllaç següent: Manual de suport. A més, es proporciona un tutorial pràctic (disponible aquí) que guia a través d’un exemple d’ús real. Per accedir a aquests recursos, només cal registrar-se com a usuari al lloc web de l’ITeC. Cal recordar que l’ús d’aquesta eina és gratuït.

Per a accedir a més informació i començar a utilitzar l’eina ESPREH web, visita el següent enllaç.

Fons #NextGeneration per a la rehabilitació de barris de Barcelona (Programa 1)

Fons #NextGeneration per a la rehabilitació de barris de Barcelona (Programa 1)

Oberta la convocatòria per a rehabilitar els barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar projectes d’eficiència energètica per actuacions a nivell de barri de Barcelona ciutat, per la millora d’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial i per l’elaboració del llibre de l’edifici i la redacció de projectes de rehabilitació d’aquests barris.

S’estableix una oficina de gestió centralitzada dels àmbits d’actuació de regeneració urbana: l’Oficina de Regeneració. Els àmbits d’actuació de regeneració a nivell barris són els següents:

 • Àmbit d’aplicació: Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme, de la ciutat de Barcelona.
 • Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
 • Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2026 o quan s’esgoti el pressupost disponible.
 • Pressupost disponible: Consultar la convocatòria del barri
 • Requisits:
  • Actuacions iniciades a partir de l’1 de febrer del 2020.
  • Complir amb el principi DNSH: no causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de les fases, i utilitzar solucions constructives coherents amb els característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn.
 • Pla de barris: La ORM també gestiona de forma centralitzada els àmbits d’actuació del Pla de Barris l’enllaç, dins de la convocatòria d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). Al Pla de Barris s’inclouen els següents barris:
  • Ciutat Vella: El Gòtic Sud, El Raval.
  • Sants-Montjuïc: El Poblesec, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port.
  • Horta-Guinardó: Sant Genís dels Agudells, La Teixonera, El Carmel, Can Baró.
  • Nou Barris: La Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, La Vallbona, Les Roquetes, El Turó de la Peira, Verdun, La Prosperitat.
  • Sant Andreu: El Bon Pastor, Baró de Viver, La Trinitat Vella (excepte l’àmbit de regeneració urbana Trinitat Vella).
  • Sant Martí: La Verneda, La Pau (excepte l’àmbit de regeneració urbana la Pau), El Besòs i el Maresme (excepte l’àmbit de regeneració urbana SO Besos).

Pots trobar més informació aquí.

OTR.cat