Protecció passiva al foc i recomanacions per a una intervenció en Rehabilitació Energètica amb SATE

Des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, estem compromesos amb la qualitat en les intervencions de rehabilitació energètica que es duen a terme per part dels arquitectes tècnics. Per això considerem important que tingueu en compte els paràmetres següents.

En primer lloc, és fonamental comprendre la classificació indicada pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) referent a la reacció al foc dels materials utilitzats. Com es detalla en el CTE-DB-SI 2:

Figura 1. Font: Pagina 18 CTE-DB-SI
Figura 2. Font:ISLA (Asociación de instaladores de Aislamiento)

Aquesta classificació està en consonància amb les Euroclases definides per la norma UNE-EN 13501 que classifica els materials segons els següents paràmetres:

 • Combustibilitat: Es refereix a la capacitat dels materials de suportar la combustió.
 • Emissió de fums: Fa referència a la quantitat i la toxicitat dels fums emesos durant una combustió.
 • Caiguda de gotes inflamables: Indica la presència de gotes o partícules que poden inflamar-se i propagar el foc.

Per a una millor comprensió, volem subratllar els conceptes clau que defineixen aquesta classificació:

Símbol Definició
∆T Increment de temperatura
∆m Pèrdua de massa
tf Temps de durada de la flama
PCS Potencia calorífica superior
FIGRA Velocitat de propagació del foc
SímbolDefinició
THR600SEmissió total de calor en 600 seg.
LFSPropagació lateral de les flames
SMOGRAVelocitat de propagació del fum
TSP600SProducció total de fun en 600 seg.
FsPropagació de la flama

Respecte a la combustió, els materials de construcció es poden classificar en:

Figura 3. Font: Web Mercor Tecresa: Empresa especialitzada en la protecció passiva contra incendis.

En quant a la emissió de fum, la classificació te en compte la velocitat de propagació del fum (SMOGRA) i la producció total de fum en 10 minuts (TSP600s):

Figura 4. Font: Web Mercor Tecresa: Empresa especialitzada en la protecció passiva contra incendis.

Per últim, es defineix la caiguda de gotes inflamades, la medició de la qual es realitza en funció del temps en el que les gotes cauen en un termini de 10 minuts.

És essencial comprendre que la qualificació global de reacció al foc s’aplica a la solució d’aïllament en el seu conjunt, no únicament al material aïllant individualment i s’ha realitzat en base a mostres executades pel fabricant amb un control d’execució exhaustiu.

En el cas específic del poliestirè (ja sigui extruït o expandit), cal tenir present que, sense tractaments retardants, té una reacció al foc Euroclasse F, mentre que amb tractaments auto-extingibles pot arribar a la Euroclasse E.

Així, des de la Oficina Tècnica de Rehabilitació, us recomanem prendre les següents mesures addicionals:

 1. Instal·lació de tallafocs amb bandes de llana de roca.
 2. Ús de materials aïllants no combustibles en zones crítiques com ara dintells de finestres.
 3. Realitzar un control d’execució meticulós, incloent els següents punts:
  • Preparació adequada de la base amb morter de regularització si és necessari i evitant cavitats.
  • Col·locació correcta dels panells aïllants, utilitzant el morter adequat segons el material base i col·locant suficient material de fixació química segons fabricant (cordó perimetral i 3 morterades o, a ser possible, tota la superfície del panell).
  • Instal·lació de les fixacions mecàniques adequades segons la base de suport, el gruix del material i el fabricant, tant en tipologia de fixacions com el número i millor distribució de les mateixes.
  • Aplicació precisa de les capes de morter segons fabricant (gruix de cada capa, tipus de morter, etc.)
  • Col·locació correcta de la malla segons fabricant amb els reforços i solapaments necessaris, instal·lant aquesta malla entre capa i capa del morter adequat.
  • Fer especial èmfasi als punts crítics com possibles canvis de material a la base o combinació de diferents aïllants (en cas de tallafocs)

Per a més detalls sobre prescripció i control d’execució del sistema SATE, t’adjuntem l’enllaç a la sessió corresponent realitzada per la Oficina Tècnica de Rehabilitació.

La ponència específica del SATE comença al minut 6:40 i acaba al minut 1:24:30.

OTR.cat