Habilitat el tràmit per sol·licitar bestreta pels programes de Barris i Edificis fora de l'àrea metropolitana de Barcelona

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha posat a disposició l’enllaç per fer el tràmit per sol·licitar bestreta per als programes 1 (Barris) i 3 (Edificis) fora de l’àrea metropolitana de Barcelona

Aquesta mesura respon a l’última modificació de la convocatòria, oferint als beneficiaris la possibilitat d’aconseguir un avançament del finançament per a les seves obres.

Tal com es va publicar a les respectives convocatòries, aquestes bestretes es realitzen amb les següents condicions:

  • La primera bestreta consisteix en un 50% de la subvenció atorgada pel cost de les obres, una vegada aquestes hagin iniciat, presentant la llicència municipal d’obres, l’acta de replanteig i d’inici d’obres, i la documentació que acrediti la disponibilitat econòmica per cobrir el cost de l’obra no subvencionat.
  • La segona bestreta equival al 30% restant de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per aconseguir-la, es requerirà un certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant l’assoliment d’aquest percentatge d’execució i justificants de pagament d’almenys el 50% del cost total de l’obra.

Cal tenir en compte que per a sol·licitar les bestretes és imprescindible disposar d’una resolució favorable no condicionada de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els interessats en iniciar aquest tràmit el trobaran a la web de gencat.cat corresponent als programes com a Pas 10 Bestretes o poden accedir-hi directament a través dels següents enllaços:

A més, també s’ha habilitat el Pas 9, referent a l’Ajut addicional a persones amb situació de vulnerabilitat. Per sol·licitar aquest ajut, caldrà completar aquest tràmit simultàniament amb les idoneïtats tècniques i administratives, abans de presentar la sol·licitud (Pas 4).

OTR.cat