Habilitat el tràmit per sol·licitar bestreta pels programes de Barris i Edificis fora de l’àrea metropolitana de Barcelona

Habilitat el tràmit per sol·licitar bestreta pels programes de Barris i Edificis fora de l'àrea metropolitana de Barcelona

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha posat a disposició l’enllaç per fer el tràmit per sol·licitar bestreta per als programes 1 (Barris) i 3 (Edificis) fora de l’àrea metropolitana de Barcelona

Aquesta mesura respon a l’última modificació de la convocatòria, oferint als beneficiaris la possibilitat d’aconseguir un avançament del finançament per a les seves obres.

Tal com es va publicar a les respectives convocatòries, aquestes bestretes es realitzen amb les següents condicions:

 • La primera bestreta consisteix en un 50% de la subvenció atorgada pel cost de les obres, una vegada aquestes hagin iniciat, presentant la llicència municipal d’obres, l’acta de replanteig i d’inici d’obres, i la documentació que acrediti la disponibilitat econòmica per cobrir el cost de l’obra no subvencionat.
 • La segona bestreta equival al 30% restant de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per aconseguir-la, es requerirà un certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant l’assoliment d’aquest percentatge d’execució i justificants de pagament d’almenys el 50% del cost total de l’obra.

Cal tenir en compte que per a sol·licitar les bestretes és imprescindible disposar d’una resolució favorable no condicionada de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els interessats en iniciar aquest tràmit el trobaran a la web de gencat.cat corresponent als programes com a Pas 10 Bestretes o poden accedir-hi directament a través dels següents enllaços:

A més, també s’ha habilitat el Pas 9, referent a l’Ajut addicional a persones amb situació de vulnerabilitat. Per sol·licitar aquest ajut, caldrà completar aquest tràmit simultàniament amb les idoneïtats tècniques i administratives, abans de presentar la sol·licitud (Pas 4).

Has finalitzat obres d’un expedient que ja tenia resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya?

Has finalitzat obres d'un expedient que ja tenia resolució de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?

Tanca l’expedient amb els passos 6, 7 i 8 dels programes Barri i Edificis #NextGeneration

Recorda que, si has tramitat la subvenció Next Generation amb obres no iniciades o iniciades, un cop finalitzades les obres, has de realitzar la corresponent Declaració Responsable final i aportar la documentació administrativa i tècnica relativa a la finalització de les obres als col·legis professionals per tal de tramitar la corresponent idoneïtat administrativa i tècnica.

A l’hora de realitzar la Declaració Responsable final que disposis del número d’expedient (RB-000000) i l’arxiu .xml del Certificat d’Eficiència Energètica Final.

Per aconseguir la idoneïtat administrativa, caldrà que aportis en aquest enllaç la següent documentació:

En el cas de la idoneïtat tècnica, caldrà que aportis al mateix expedient que ja vas tramitar a l’Oficina Virtual la següent documentació:

 • CEE final: etiqueta de qualificació energètica (EE), diligenciada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de l’estat de l’edifici final, document XML del Certificat d’Eficiència Energètica d’edifici final i Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici amb la obra acabada, realitzat amb el mateix programa que l’edifici existent.
 • CEE inicial: amb les modificacions necessàries, si escau.
 • CEE anteriors: amb les modificacions necessàries, si escau.
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa i annex
 • CFO i annexos:  Certificat de final d’obres i els annexos A i B; i la documentació específica que fa referència aquests. En cas de no existir projecte, Certificació final dels responsables de l’obra, amb les modificacions de projecte i els controls d’obra acabada amb la documentació associada.
 • Certificat de la seguretat estructural de la instal·lació en edifici existents, si escau.
 • Certificat de la instal·lació tèrmica registrat, si escau.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIE), si escau.
 • Fotografies de l’obra executada: reportatge fotogràfic a color de les obres realitzades.

A més, si les obres no estaven iniciades al moment de realitzar la sol·licitud de subvenció, caldrà que aportis la documentació tècnica relativa a l’inici de les obres:

 • Comunicat d’inici d’obres 
 • Acta d’inici d’obres
 • Autorització municipal i les pròrrogues corresponents, si no es va aportar a l’inici del tràmit.

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de Barris #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució TER/4299/2023 de 18 de desembre, mitjançant la qual es modifica la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell de barris de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquesta resolució amplia els terminis de la convocatòria del programa 1 de l’AHC de les subvencions #NextGeneration i introdueix altres modificacions com la possibilitat de demanar bestretes, tal com també es va publicar per al programa edificis.

Les modificacions publicades són les següents:

 • Modificació de la dotació pressupostària per als programes, amb una ampliació de la partida corresponent a l’anualitat 2024.
 • Ampliació dels terminis de presentació de l’anualitat 2023 fins al 31 de desembre del 2023.
 • Incorporació dels terminis d’obertura de presentació de sol·licituds per l’anualitat 2024, iniciant-se l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024.
 • Dotació de bestretes per al programa 1, segons l’article 37.2 del RD 853/2021, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.

Per acreditar la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció atorgada per sol·licitar la corresponent bestreta del programa 1, s’admetrà, entre altres, pòlisses de crèdit, actes de comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

Així, s’obre la possibilitat de sol·licitar per al Programa 1, relatiu a la rehabilitació d’edificis a nivell de barri:

 • Primera bestreta del 50% de la subvenció atorgada del cost de les obres, un cop s’hagin iniciat les mateixes, presentant:
  • La llicència municipal d’obres.
  • L’acta de replanteig i d’inici d’obres.
  • La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció.
 • Segona bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per això, caldrà presentar:
  • Certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant que les obres han assolit com a mínim el 80% de l’execució.
  • Justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació #NextGeneration de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Publicada la resolució on s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació #NextGeneration de l’AHC

Publicada la resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, mitjançant la qual s’amplien els terminis de la convocatòria de subvencions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquesta resolució amplia els terminis de la convocatòria de l’AHC de les subvencions #NextGeneration i introdueix altres modificacions com la possibilitat de demanar bestretes al programa d’edificis.

Les principals aportacions d’aquesta última modificació són les següents:

 • Modificació de la dotació pressupostària per als programes, amb una ampliació de la partida corresponent a l’anualitat 2024.
 • Ampliació dels terminis de presentació de l’anualitat 2023 fins al 31 de desembre del 2023.
 • Incorporació dels terminis d’obertura de presentació de sol·licituds per l’anualitat 2024, iniciant-se l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024.
 • Dotació de bestretes per al programa 3, segons l’article 37.2 del RD 853/2021, als destinataris últims que acreditin la disponibilitat econòmica equivalent a tot el cost de l’obra no cobert per la subvenció atorgada.
 • Especificació sobre la compatibilitats entre subvencions.

Per acreditar la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció atorgada per sol·licitar la corresponent bestreta del programa 3, s’admetrà, entre altres, pòlisses de crèdit, actes de comunitat de propietaris d’aprovació de derrames i certificats bancaris del compte corrent de la comunitat de propietaris.

Així, s’obre la possibilitat de sol·licitar per al programa 3 relatiu a la rehabilitació d’edifici:

 • Primera bestreta del 50% de la subvenció atorgada del cost de les obres, un cop s’hagin iniciat les mateixes, presentant:
  • La llicència municipal d’obres.
  • L’acta de replanteig i d’inici d’obres.
  • La documentació acreditativa de la disponibilitat econòmica del cost de la obra no cobert per la subvenció.
 • Segona bestreta equivalent a un altre 30% de la subvenció atorgada, acreditant que les obres han assolit el 80% de la seva execució. Per això, caldrà presentar:
  • Certificat emès pel tècnic/a director/a de l’obra indicant que les obres han assolit com a mínim el 80% de l’execució.
  • Justificants de pagament de com a mínim el 50% del cost total de l’obra.

Pel que fa a les compatibilitats, aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes ho permeti.

A més, s’especifica que els programes 3 (actuacions a nivell d’edifici) i 4 (actuacions a nivell d’habitatge) de les convocatòries són compatibles entre sí, sempre i quan no es subvencionin el mateix cost o actuació. D’aquests programes només es podrà subvencionar una sol·licitud per programa.

Pel que fa al programa 5, es pot subvencionar una sol·licitud per al llibre de l’edifici existent i una altra pel projecte de rehabilitació.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d’edificis plurifamiliars

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d'edificis plurifamiliars

La data límit per a la participació és divendres 1 de desembre de 2023, amb hora límit a les 14:00h hora local i el pressupost base de licitació és d’1.563.518,97 €

A 22 de novembre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant una licitació important per a la redacció de projectes executius, Estudis de Seguretat i Salut (ESS), Direcció d’Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut (CSS), Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), Certificats d’Eficiència Energètica (CEE) i Llibres de l’Edifici.

Aquesta iniciativa està enfocada als grups d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i tots els treballs es realitzen amb l’objectiu de donar compliment als requisits establerts pel programa 1 Next Generation – ERRP Habitatges Públics Gestionats per l’Agència Habitatge de Catalunya.

Aquesta licitació abasta un total de 21 lots, que inclouen més de 900 habitatges. S’estima que el valor total de les obres serà d’aproximadament 21 milions d’euros. Destacablement, els dos paquets més grans es troben concentrats a les ciutats de Terrassa i Tarragona.

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya busca donar resposta a les necessitats creixents de gestió i millora dels seus habitatges, reforçant la seva presència a través d’una planificació estratègica i una execució eficaç. Aquesta licitació representa una oportunitat per a professionals del sector de l’arquitectura tècnica i la rehabilitació, oferint-nos la possibilitat de participar en projectes significatius que contribuiran al desenvolupament i millora de les comunitats a Catalunya.

Per als interessats, la informació completa està disponible a:

DOUE: Servicios – 708886-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

PERFIL DEL CONTRACTANT: Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l’Agència de l’Habitatge

Modificacions a la convocatòria de subvencions Next Generation de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al DOGC de l’11 d’octubre la RESOLUCIÓ TER/3404/2023, referent a la quarta revisió de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation destinades a la millora de les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar

Aquesta revisió introdueix una important novetat que simplifica el procés per a tramitar els programes 3 (Edificis), i 5 (Llibres de l’Edifici i Projecte) per aconseguir una primera resolució amb la conseqüent reserva econòmica.

Ara és possible presentar sol·licituds sense disposar de tota la documentació necessària en el moment de la sol·licitud. Això implica que es pot obtenir una preassignació de subvenció i una reserva de fons, subjecta a la posterior presentació de la documentació necessària.

Conseqüentment, s’han realitzat modificacions en el punt 5 de la convocatòria. Ara és possible presentar la sol·licitud seguint el procediment i la documentació detallada a l’apartat B de l’annex 1 (Programa 3) i a l’apartat B de l’annex 3 (Programa 5). Això permetrà obtenir una resolució provisional, subjecta a la presentació de la documentació completa.

És fonamental destacar que la documentació completa ha de ser presentada en un termini màxim de 3 mesos a partir de la notificació de la resolució provisional. Si no es compleix aquest termini, la resolució provisional serà anul·lada.

A més d’aquestes modificacions, s’ha realitzat un canvi en el punt 12, que estableix un termini màxim d’1 mes per emetre i notificar la resolució provisional a partir de la presentació de la sol·licitud. Si no es rep una resposta en aquest termini, la sol·licitud es considerarà com a desestimada.

També s’ha afegit el punt 16 bis, afectant el programa 3 (Edificis), programa 4 (Habitatges) i programa 5 (Redacció de Llibres de l’Edifici Existent i Projectes de Rehabilitació) que requereix que els sol·licitants presentin una declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) degudament omplerta i signada en la fase de sol·licitud. 

Disponible el tràmit complert per sol·licitar la subvenció del programa 5 a l’OV de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Disponible el tràmit complert per sol·licitar la subvenció del programa 5 a l'OV de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ja està habilitada la tramitació del pas 2 del programa 5 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a poder realitzar la totalitat de la sol·licitud de la subvenció del llibre de l’edifici i/o el projecte tècnic. És a dir que ja es pot tramitar tota la sol·licitud o continuar amb el tràmit que tenies iniciat.

El pròxim dimarts 15 de novembre a les 18.00 hores hi ha programada una sessió explicativa de la tramitació amb l’aplicatiu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Et pots apuntar en aquest enllaç.

OTR.cat