Què és el vector energètic i vector per serveis? Com visualitzar aquestes dades en el Ce3X per a la posterior introducció al llibre de l’edifici? 

Què és el vector energètic i vector per serveis? Com visualitzar aquestes dades en el Ce3X per a la posterior introducció al Llibre de l’edifici?

Un dels requisits de la convocatòria alhora de fer el Llibre de l’edifici per a les subvencions Next Generation, és el Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeti aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció per fases prioritzada i valorada econòmicament

El Pla d’actuacions haurà d’incloure específicament mesures o conjunts de mesures que permetin aconseguir un estalvi en consum d’energia primària no renovable superior al 30% indicant estalvi estimat en cada cas. A més, es plantejaran mesures per a cadascun dels tres nivells establerts en els articles 15 i 34 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, per a la quantificació de les ajudes en els programes 1 i 3, reducció del consum d’energia primària entre el 30% i el 45%, entre el 45% i el 60%, i superior al 60%.

Per a això, cal tenir clars alguns conceptes que ens demana el propi Llibre de l’edifici, com són el vector energètic i els vector per serveis.

 • El vector energètic es refereix a totes aquelles substàncies que emmagatzemen i transporten energia, per exemple, electricitat, gas natural, hidrogen, etc.
 • El vector per serveis es refereix a l’energia destinada a calefacció, refrigeració, ACS, ventilació, control de la humitat i, si és el cas, il·luminació.

Al Certificat energètic, a l’informe complementari del Ce3X trobem valors d’indicadors de demanda i de consum d’energia representats per serveis o per vector energètic. D’aquí podem extreure dades del Consum d’energia final per serveis i del Consum d’energia final per vector energètic:

 • El consum d’energia final per serveis, és l’energia final [kwh/m2 any] que és necessari subministrar als sistemes pels serveis de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat i, en edificis d’ús diferent del residencial privat, d’il·luminació, de l’edifici, tenint en compte l’eficiència dels sistemes emprats.
 • El consum d’energia final per vector energètic, és la mateixa definició que per al consum d’energia final per serveis però expressat per tipus d’energia final [kwh/m2any]: electricitat, gas natural o gasoil-C, GLP o carbó entre d’altres.

Com podem visualitzar les dades del vector energètic en un modelatge Ce3x?

Aquesta dada la podem trobar en l’arxiu XML del Certificat d’eficiència energètica (etiqueta “EnergiaFinalVectores”), i es pot visualitzar amb el Visor XML del CTE, a la pestanya “Informe complementari” del visor en el següent enllaç.

Cliquem a “Añadir informe base de evaluación energética en formato XML o PDF+XML” (veure figura 1) i adjuntem el XML de l’arxiu de certificació energètica.

Figura 1

Un cop pujat l’arxiu, tenim 2 opcions de visualització: El Certificat d’eficiència energètica i l’ Informe complementari:

Veiem un exemple de l’ Informe complementari del certificat d’eficiència energètica (veure Figura 2)

Figura 2. Dades obtingudes a partir del visor XML del CTE

A la taula, destacat amb colors les dades de Consum d’energia final, de Consum d’Epnr, de Emissions i de Demanda, i a sota es representen els  quatre gràfics circulars per a cadascun dels indicadors associats amb els seus percentatges.

Prenent com a exemple els valors de Consum d’energia final dels requadre (fig.2), tenim:

 • Cenergia final Calefacció = 98,88 kWh/m2any
 • Cenergia final Refrigeració = 1,91 kWh/m2any
 • Cenergia final ACS = 51,84 kWh/m2any
 • Cenergia final Global = 152,63 kWh/m2any

Aquest valors representats per vector energètic també els trobem al gràfic circular a sota i a la esquerra (requadre blau de la figura 2):

 • Cenergia final Gas Natural =90,80 %
 • Cepnr Electricitat peninsular =9,20 %

Els valors representats per vector per servei també els trobem al gràfic circular a sota i a la dreta (requadre verd de la figura 2):

 • Cenergia final Calefacció = 64,80 %
 • Cenergia final Refrigeració = 1,20 %
 • Cenergia final ACS= 34,00 %

Com calcular la reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic total i per servei?

El primer pas és realitzar el CEE de l’estat inicial i el CEE de cadascuna de les millores proposades per separat o agrupades sempre que responguin a la mateixa prestació (millora de la transmitància tèrmica de cobertes, millora de la transmitància tèrmica de façanes, etc.).

Les dades de reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic total i per servei, s’obtenen comparant el consum d’energia final o consum d’energia primària no renovable (per vector energètic) de l’estat inicial de l’edifici amb l’estat de proposta de millores o conjunts de millores. És a dir, comparant el CEE de l’estat inicial de l’edifici amb el CEE de cadascuna de les millores o conjunt de millores proposades.

Es vol millorar la transmitància tèrmica en una façana incorporant un sistema SATE (sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior).

Suposem que les dades obtingudes en el“Informecomplementari”Ce3x són les següents:

Figura 3. Informe complementari de l’estat inicial del CEE. Visor XML del CTE.
Figura 4. Informe complementari de la proposta de millora. Visor XML del CTE.

Calculem la diferència entre el consum d’energia final del CEE inicial i el CEE de la proposta per cadascun dels vectors per servei i energètic per obtenir el valor de reducció estimada del consum d’energia final:

Taula 1. Percentatge de reducció estimada del consum d’energia final per serveis.
Taula 2. Percentatge de reducció estimada del consum d’energia final per vector energètic.

Introducció de les dades al Llibre de l’Edifici digital:

Finalment introduïm els valors de % de reducció estimada obtinguts de consum d’energia final a les caselles corresponents del Llibre de l’Edifici digital, a l’apartat:

Potencial de millora i Pla d’Actuacions > Bloc II.2 Pla d’actuacions > II.2.1 Intervencions proposades > Reducció estimada del consum d’energia final (vector energètic i per servei) i utilització d’energies renovables:

Fonts extretes de Anna Martin, consultora energètica del Cateb.

Un altre exemple on trobar els valors del Consum d’Energia Final, per vector energètic, total i per serveis, és des del complement CMH-Next Generation del CE3X (Efinovatic), on posa la reducció del Consum d’energia final, després de l’aplicació del conjunt de mesures dels Nivells de millora:

Valors extrets de la Guia d’ús dels complements CMH-Next Generation

Càlcul de la renovació de l’aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic i la seva introducció en el programa Ce3X

Càlcul de la renovació de l'aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic i la seva introducció en el programa Ce3X

La qualitat de l’aire interior en els habitatges és un aspecte fonamental per garantir el benestar i la salut dels seus ocupants. Una ventilació adequada és essencial per renovar l’aire viciat, eliminar contaminants i mantenir un ambient confortable a l’interior dels espais habitables. En aquest article, explorarem com calcular la renovació de l’aire interior en habitatges segons les directrius establertes pel Codi Tècnic de l’Edificació i com introduir aquests valors en el programa Ce3X

Càlcul de la renovació de l’aire interior segons el Codi Tècnic

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix els requisits i les normatives per a la construcció d’edificis a Espanya. En el seu Document Bàsic DB-HS3, s’aborda el tema de la qualitat de l’aire interior i s’estableixen els criteris per al càlcul de la renovació de l’aire en habitatges.

El càlcul de la renovació de l’aire es realitza mitjançant l’ús de paràmetres com el cabal de ventilació i la taxa de renovació de l’aire. El cabal de ventilació es refereix a la quantitat d’aire que entra o surt d’un espai en un període de temps determinat, mentre que la taxa de renovació de l’aire indica la quantitat de vegades que es renova el volum d’aire de l’espai en una hora.

El DB-HS3 estableix que la renovació de l’aire en els habitatges ha de garantir una taxa mínima de 0,5 renovacions per hora a les estances principals, com ara dormitoris i sales d’estar, i de 1 renovació per hora a estances amb major generació de contaminants, com ara la cuina i els banys.

A l’apartat DB-HS3 punt 4 podreu veure el procediment de dimensionat de les apertures de ventilació i els conductes d’extracció, que ens podrà ajudar a definir si la renovació d’aire dels habitatges del nostre edifici es suficient, o si cal preveure al projecte nous aspiradors, extractors o obertures que ens assegurin la qualitat de l’aire interior i la salubritat dels mateixos.

Trobareu més informació sobre els diferents sistemes de ventilació que podeu aplicar als vostres projectes aquí.

Introducció dels valors en el programa CE3X

Per introduir els valors de renovació de l’aire en el programa CE3X (versió 2.3), s’han de seguir els següents passos:

 1. Inicieu el programa CE3X versió 2.3 i obriu l’arxiu corresponent a l’habitatge que s’està avaluant.
 2. A la barra d’eines superior, feu clic a la pestanya “Renovació de l’aire” o “Ventilació”. Aquesta pestanya es troba al costat d’altres seccions com “Tancaments”, “Instal·lacions” i “Contribució energètica”.
 3. Dins de la secció “Renovació de l’aire”, trobareu una sèrie de camps i paràmetres per introduir els valors necessaris.
 4. Per a cada estança de l’habitatge, com ara dormitoris, sales d’estar, cuina i banys, haureu d’introduir el cabal de ventilació corresponent. Aquest valor s’expressa en metres cúbics per hora (m³/h) i es pot obtenir utilitzant les fórmules i taules establertes al Codi Tècnic de l’Edificació (DB-HS3).
 5. Un cop hagueu introduït els cabals de ventilació per a cada estança, procediu a completar la resta dels camps relacionats amb la ventilació, com ara la classificació de la renovació de l’aire (natural o mecànica) i altres paràmetres addicionals requerits pel programa CE3X.

Assegureu-vos de revisar minuciosament que tots els valors introduïts siguin correctes i reflecteixin de manera precisa les característiques de ventilació de l’habitatge. La renovació d’aire interior te una relació directe amb els valors resultants del certificat d’eficiència energètica.

El càlcul de la renovació de l’aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic de l’Edificació és fonamental per garantir la qualitat de l’aire i el confort dels ocupants i si projectem actuacions que modifiquen aquest paràmetre, cal tenir-lo en compte a l’hora de fer el corresponent certificat d’eficiència energètica i verificar els % de reducció de demanda de calefacció i refrigeració i de consum d’energia primària no renovable.

Com introduir l’energia elèctrica generada per una instal·lació solar fotovoltaica en el Programa Ce3X?

Com introduir l’energia elèctrica generada per una instal·lació solar fotovoltaica en el Programa CE3x?

Un dels dubtes més comuns que trobem en el marc de les subvencions dels Fons Next Generation a l’hora d’introduir, calcular i estimar millores energètiques al programa Ce3X és com introduir correctament l’energia elèctrica que serà consumida en l’habitatge o edifici i que ha estat generada per una instal·lació d’energia solar fotovoltaica. A continuació us expliquem com fer-ho.

Per introduir la instal·lació de planells solars fotovoltaics cal recordar que primer s’haurà de tenir totes les característiques de l’edifici correctament introduïdes en els apartats: “dades generals”, “envolupant tèrmica” i “Instal·lacions”. Un cop introduïdes, podrem saber quina qualificació energètica té l’edifici abans d’introduir l’energia elèctrica generada per una instal·lació d’energia solar fotovoltaica (Figura 1).

Figura 1. Exemple de resultats obtinguts de qualificació energètica, un cop introduïdes totes les dades de l’edifici.

És important que les característiques de l’edifici estiguin introduïdes correctament, ja que sinó els resultats poden diferir de la realitat.

Cal recordar també que la introducció de dades dels paraments i/o instal·lacions sobre les quals actuem hauran de ser per valors estimats o coneguts, mantenint el mètode d’introducció dels valors en cada certificat energètic, és a dir, si en el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) inicial són valors estimats, en el CEE de projecte o final també hauran de ser valors estimats. Així mateix, si introduïm les dades com a valors coneguts al CEE inicial, aquestes hauran de ser valors coneguts als CEE de projecte i final.

Un cop qualificat l’edifici sense tenir en compte com ha estat generada l’energia que serà consumida, caldrà saber quins són els diferents consums de l’edifici o habitatge que seran coberts per la instal·lació d’energia renovable o de cogeneració i aleshores podrem introduir les dades al programa.

Per això, caldrà generar l’arxiu XML del certificat energètic i consultar en aquest arxiu (pot ser amb el “Bloc de Notes” de l’ordinador) el sumatori dels valors indicats a l’apartat “Energia final per Vectors”.

Caldrà sumar els consums de Calefacció, ACS i Refrigeració de “Electricidad Peninsular”, i aquest valor total multiplicar-lo per la superfície útil de l’edifici.
Exemple de dades en un arxiu XML editat (Figura 2):

Figura 2. Exemple de valors indicats a l’apartat “Energia Final per Vectors”.

De forma general, les instal·lacions d’energia renovables estan dissenyades per a cobrir la demanda. Si es així podem obtenir aquests valors del visor XML del CTE.

En aquest cas, si tenim en compte que hem indicat una superfície útil de 875 m2, el valor màxim que podrem introduir serà:

23,02Kwh/any * 875 m2 = 20.142,50 Kwh/any.

En el cas de sobrepassar aquest valor, en el moment de generar la qualificació energètica de l’edifici ens apareixerà el missatge següent:

Figura 3. Missatge generat pel programa Ce3X.

Cal tenir en compte que aquest és el valor màxim d’energia generada. Si introduïm aquest valor o un d’inferior, dependrà de la superfície disponible a l’edifici per a captació solar, del rendiment de les plaques solars i dels vats (W) generats per aquestes. Per a això, haurem de fer un càlcul previ de generació fotovoltaica anual. Per a petites instal·lacions és possible utilitzar el portal web de la Comissió Europea PVGIS o BIM Solar d’entre altres.

El procediment de certificació simplificat Ce3x, sol·licita la dada de la contribució de la instal·lació d’energia renovable o de cogeneració, desglossant la demanda d’energia elèctrica, l’energia de calor per a cobrir el consum d’aigua calenta sanitària ACS, l’energia de calor per a cobrir el consum de calefacció i l’energia per a cobrir la demanda de fred d’una instal·lació de climatització. Per a introduir aquestes dades cal accedir a l’apartat “Instal·lacions” on trobarem el subapartat “Instal·lacions de l’edifici” i aquí seleccionarem l’opció “Contribucions energètiques”. En el cas de la instal·lació d’energia fotovoltaica escollirem “Generació electricitat mitjançant renovables/Cogeneració”.

La Figura 4 mostra la finestra del programa Ce3X amb la introducció del consum energètic de l’habitatge o edifici que és coberta per la instal·lació d’energia fotovoltaica.

Figura 4. Finestra del programa Ce3X per a introduir les contribucions energètiques.

En relació a com introduir les dades numèriques en aquest apartat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), a les preguntes-freqüents publicades en el seu web, informa el següent:

“EINES 01. Com es considera l’energia generada i autoconsumida en les eines de certificació?”
“En el camp on es demana l’energia elèctrica generada per autoconsum, cal introduir només aquella energia que consumeixen els equips elèctrics definits al certificat. En el cas de que no hi hagin equips elèctrics dels serveis inclosos a la certificació, aquest valor serà “0” tot i disposar de fotovoltaica”.
“Aquest valor de consum d’energia final elèctrica, es pot obtenir de l’arxiu de resultat XML.
Cal consultar a l’XML el valor de:
La unitat d’aquest valor és kWh/any·m², i cal multiplicar-lo per la superfície habitable indicada al certificat energètic”.
“A l’eina de certificació, caldrà indicar el valor mínim entre el consum d’energia final elèctrica i la producció fotovoltaica”.
“No s’han d’omplir els camps de percentatge de demandes d’ACS, calefacció o refrigeració, coberts amb energia renovable”.
“Una vegada introduït aquest valor, s’haurà de regenerar l’arxiu XML de nou, per la tramitació”.

En el cas de que l’edifici o habitatge cobreixi la demanda de calor d’ACS i/o calefacció amb una instal·lació d’energia solar tèrmica, cal anar a l’apartat “fonts d’energia renovable” on permet definir la contribució solar tèrmica per als sistemes d’ACS, calefacció i refrigeració (Figura 5).

Figura 5. Finestra del programa CE3X. Apartat per a introduir dades de contribucions energètiques en instal·lació solar tèrmica.

Cal recordar que aquest és el valor d’energia elèctrica generada per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica dedicada a l’autoconsum en l’habitatge o edifici, i només serveix per a la introducció de dades de la instal·lació d’energia fotovoltaica.

Figura 6. Qualificació energètica final un cop introduïdes les dades de contribució energètica generada amb panells solars fotovoltaics.

 

¹ Panells solars fotovoltaics. Transformen els raigs de sol en energia elèctrica en corrent continu. Generen energía elèctrica.

² Panells solars tèrmics. Reben energia procedent del sol i la transfereixen en forma de calor al fluid termòfor que circula al seu interior. Generen energia tèrmica.

 

Com introduir la instal·lació d’energia aerotèrmica en el Programa CE3X?

Com introduir la instal·lació d’energia aerotèrmica en el programa CE3X?

La correcta definició de l’aerotèrmia per aconseguir els valors adequats al CE3X

Anomenem energia aerotèrmica a tots aquells sistemes tèrmics que utilitzen l’aire ambient per fer un intercanvi d’energia, cedint-la o prenent-la i que fan servir una font natural i completament renovable com és l’aire (tret del mínim d’energia elèctrica que utilitzen per fer funcionar la bomba de calor amb la qual operen). Podem definir en el Ce3X la bomba de calor aerotèrmica com a “equip mixt de calefacció, refrigeració i ACS”.

La introducció d’aquest tipus d’instal·lació en el programa CE3X.

 • Cal anar a l’apartat d’instal·lacions, on s’ha de selecciona “Bomba de Calor – Caudal ref. Variable” com a “generador” (figura 1).
Figura 1. Finestra del CE3X. Exemple d’introducció de bomba aerotèrmica.

Un dels errors més comuns és introduir-la com a una Contribució Energètica. Segons l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) , la energia aerotèrmica no es considera renovable al no arribar als coeficients de prestació (COP) mínim (4,5).

Per a introduir els valors de “Rendiment estacional”, s’haurà de posar com a “Estimat segons instal·lació”, col·locant els valors obtinguts de les característiques de l’aparell que s’instal·larà (figura 2). Aquests valors són la mitja que el que programa obté durant tot l’any. En cas de prendre com a valor els “rendiment mitjà estacional” per “sistema conegut”, no s’acceptarà el SEER com a “rendiment mitjà estacional” i s’haurà de justificar el valor definit.

Figura 2. Finestra del Ce3X. Escollir opció “Rendimiento estacional”, “Estimado según instalación”.

Si la instal·lació disposa d’un acumulador cal introduir les dades com a valor conegut o valor estimat. Les temperatures per defecte són de 80º (tª alta) i 60º (tª baixa). Si les introduïm com a conegut haurem d’introduir les dades del fabricant i obtindrem uns resultats més propers a la realitat de l’objecte edifici d’estudi en termes de qualificació i consums energètics (figura 3).

Figura 3. Finestra del Ce3X. Introducció d’acumulador.

Si voleu més informació sobre aquest tema, teniu a la vostra disposició el llibre: Manual d’energia aerotèrmica, ja sigui en format paper al col·legi o format digital.

Si ets col·legiat, també te’l pots descarregar en PDF de forma gratuïta aquí.

Nou complement del CE3X per calcular diferents propostes de millora energètica d’un edifici existent.

Nou complement del CE3X per calcular diferents propostes de millora energètica d’un edifici existent

Amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats de millora d’un edifici existent, i donar compliment als tres escenaris definits al RD 853/2021, el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha desenvolupat un complement del programa CE3X que et permetrà, a partir d’un certificat energètic realitzat (arxiu .cex), estudiar les possibilitats i definir la priorització d’actuacions i justificar l’assoliment de:

 • Escenari 1: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 30% del consum d’energia primària no renovable.
 • Escenari 2: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 45% del consum d’energia primària no renovable.
 • Escenari 3: actuacions de rehabilitació per aconseguir una reducció mínima del 60% del consum d’energia primària no renovable.

Aquest nou complement et permet obtenir un informe de millora en pdf i un arxiu CE3X amb les modificacions realitzades i els tres conjunts de millora introduïts sobre el cas base, definint així el Pla d’Actuacions per a la Renovació de l’Edifici que t’exigeix el nou Llibre de l’Edifici Existent i, per tant, un predimensionat de rehabilitació energètica de l’edifici que ens ajudarà a explicar al nostre client els possibles escenaris per encarar amb èxit la rehabilitació energètica de l’edifici.

Cada informe disposa d’un pressupost aproximat de les actuacions.

Descarrega-te’l al següent enllaç

Manual d’usuari

OTR.cat