La importància de la instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d’edificis

instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d'edificis

La importància de la instal·lació correcta de finestres en la rehabilitació energètica d’edificis

La OTR et recomana la Guía de Instalación de Ventanas Asefave, actualitzada al 2023, per al correcte desenvolupament de les nostres funcions com arquitectes tècnics

Els buits en els tancaments es revelen com el punt més feble des del punt de vista tèrmic, destacant la seva discontinuïtat i les diverses interaccions entre els elements que els configuren.

La normativa vigent, com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les normes UNE, estableixen exigències específiques que han de ser abordades a l’hora de plantejar una rehabilitació energètica. Entre aquestes exigències es destaquen aspectes com la resistència, il·luminació, hermeticitat, ventilació, estanquitat, aïllament acústic i tèrmic, així com altres requeriments continguts als Documents Bàsics del CTE.

La instal·lació de finestres emergeix com una operació clau en la rehabilitació energètica d’un edifici. La correcta instal·lació és crucial per mantenir les prestacions amb les quals les finestres han estat fabricades, assegurant-ne la durabilitat durant tota la vida útil.

Per guiar a professionals i interessats en aquesta matèria, des de la OTR de l’Arquitectura Tècnica et volem recomar la Guía de Instalación de Ventanas, editada per l’Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave). Aquesta guia, amb la seva última actualització, incorpora les novetats de la nova norma UNE 85219:2023 i altres reglamentacions tècniques sobre finestres.

A més de cobrir el marc normatiu i reglamentari, la guia proporciona informació detallada sobre el procés d’instal·lació de les finestres, des de les actuacions prèvies fins a l’entrega de la obra executada. Inclou criteris rellevants per la fase prèvia a la instal·lació i detalls sobre el muntatge. A més, aborda temes com el control de recepció del material, la documentació d’acompanyament i els assajos pertinents a l’obra.

La guia, disponible de manera digital i gratuïta, ofereix tres annexos que detallen les prestacions de les finestres, la documentació necessària per a l’entrada en obra i la fitxa de comprovació. També inclou una bibliografia complementària sobre el tema.

Per obtenir la guia, es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a asefave@asefave.org. Aquest recurs esdevé fonamental per aquells professionals i entitats compromeses amb la millora de l’eficiència energètica en la construcció i la rehabilitació d’edificis.

Així mateix, us recomanem la visualització dels següents vídeos per a la realització de les vostres funcions com arquitectes tècnics:

Vídeo: Diagrama de instalación, cinta expansiva precomprimida multifunción, tornillo de fijación a obra adhesivo de montaje

Vídeo: Diagrama de instalación, barrera de vapor interna autoadhesiva a ambos lados, cinta expansiva precomprimida, tornillo de fijación, espuma de poliuretano, adhesivo de montaje

Vídeo: Diagrama de instalación, tornillo de fijación, cordón de sellado de núcleo hueco, espuma de poliuretano, silicona neutra, adhesivo de motaje

Vídeo: Cómo instalar una ventana paso a paso de manera óptima y eficiente (SOUDAL)

 

Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l’IRPF per les obres de rehabilitació d’habitatges #NextGeneration

notícia ajudes fiscals

Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l'IRPF per les obres de rehabilitació d'habitatges #NextGeneration

Publicada al BOE el RD 8/2023 de 27 de desembre, pel que s’adopten diferents mesures, entre les que destaca la pròrroga fins a finals de 2024 de la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les obres de rehabilitació d’habitatges, segons les disposicions establertes a la Llei 10/2022, de 14 de juny.

Així es prorroguen el conjunt de mesures que ofereix importants ajudes i incentius, incloent una deducció a l’IRPF per les obres que impliquin una millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Els contribuents que decideixin realitzar obres de rehabilitació en els seus habitatges poden seguir optant a tres deduccions diferents, cadascuna amb criteris específics basats en el tipus d’obra i els resultats en eficiència energètica assolits. Aquestes deduccions, del 20%, 40% i 60%, ofereixen incentius fiscals significatius i estan vigents per a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Deducció del 20%:

Objectiu: Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: La reducció de la demanda de calefacció o refrigeració ha de ser d’almenys un 7%, segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 40%:

Objectiu: Millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: Cal aconseguir una millora del 30% en el consum d’energia primària no renovable o obtenir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 60%:

Objectiu: Obres de rehabilitació energètica en edificis amb ús predominantment residencial.
Requisits: La millora ha de conduir a una eficiència energètica amb una reducció d’almenys el 30% en el consum d’energia primària no renovable o aconseguir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

És important destacar que aquestes deduccions són incompatibles entre elles per a una mateixa obra, però poden ser compatibles amb altres incentius per les obres de rehabilitació. La base màxima anual de la deducció varia entre 5.000 i 7.500 euros, depenent del tipus de millora realitzada.

Per accedir a aquestes deduccions, és essencial disposar d’un certificat energètic, que ha de ser emès abans i després de les obres. Aquest document, emès per un tècnic competent, demostra la reducció del consum i/o demanda energètica aconseguida amb les obres de rehabilitació. Cal destacar que el certificat energètic previ ha de ser emès amb una antelació de dos anys a l’inici de les obres. Això significa que si les obres comencen, per exemple, el 1 de gener de 2023, el certificat previ ha de ser emès entre el 1 de gener de 2021 i el mateix inici d’obres.

Recordeu que a la part privada de la web, disposeu de la guia de “Desgravacions Fiscals per comunitats i particulars”.

Aquesta pròrroga de la deducció a l’IRPF per rehabilitació d’habitatge fins a finals de 2024 ofereix als contribuents una oportunitat addicional per dur a terme obres que millorin la seva eficiència energètica i contribueixin al desenvolupament sostenible. És aconsellable que els propietaris d’habitatges considerin aquesta oportunitat per millorar les seves llars i contribuir a la transformació positiva del sector immobiliari.

Publicat al DOGC la modificació de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona) #NextGeneration

ajuts rehabilitacio edificis i habitatges

Publicat al DOGC la modificació de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona) #NextGeneration

Publicada la convocatòria d’ajuts en actuacions de rehabilitació d’edificis, de millora d’eficiència energètica en habitatges i elaboració del llibre de l’edifici existent per rehabilitació i redacció de projectes pel 2023 a Catalunya (excepte àrea metropolitana de Barcelona).

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, que regula les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris energètics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Les modificacions més rellevants introduïdes son les següents:

TERMINI CONVOCATÒRIA:

Article 5.2 El termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes corresponents a l’anualitat 2023 s’iniciarà en els següents terminis:

Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.

Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.

Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.

IMPORT PRESSUPOSTARI:

Article 4.1 L’import màxim inicial del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’anualitat 2023 es distribueix de la següent forma:


b) 47.175.365 euros per a l’anualitat 2023:

21.038.692 euros pel Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici que es distribuiran de la següent forma, segons el nivell de reducció de consum d’energia primària no renovable assolit:

  • un 45% (9.467.411,40 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 30%.
  • un 35% (7.363.542,20 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 45%.
  • un 20% (4.207.738,40 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 60%.

700.000 euros per als habitatges acollits al programa edificis per a dotar una subvenció addicional en concepte de vulnerabilitat econòmica.

18.038.692 euros pel Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges.

7.397.981 euros pel Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació y la redacció de projectes de rehabilitació.

Publicada l’eina que us ajudarà a justificar el suport a la circularitat de les tècniques constructives proposades al vostre projecte #NextGeneration

circularitat de les tècniques constructives projecte #NextGeneration

Publicada l’eina que us ajudarà a justificar el suport a la circularitat de les tècniques constructives proposades al vostre projecte #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) en coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana han desenvolupat una eina d’anàlisis que permet justificar que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat.

Aquesta eina, anomenada R10, està dissenyada per a facilitar la justificació del compliment de requisit establert en l’Article 11 i 32, sobre Requisits dels edificis objecte de rehabilitació, del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que estableix en la seva apartat b) el següent:

“Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a l’ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge.”

L’avaluació resultant obtindrà com a mínim el nivell de BO, que ja es el nivell mínim necessari per accedir a les subvencions per actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i de barri del Reial decret 853/2021 #NextGeneration

Les fitxes resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

L’IVE posa a la vostra disposició una nova eina per elaborar els Estudis de gestió de residus de construcció i demolició per als vostres projectes #NextGeneration

gestió de residus de construcció i demolició

L’IVE posa a la vostra disposició una nova eina per elaborar els Estudis de gestió de residus de construcció i demolició per als vostres projectes #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) amb la promoció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana ha desenvolupat una eina per a l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició adaptat als requisits del RD 853/2021 que regula les Bases de les subvencions #NextGeneration.

Com a resultat, aquesta eina et permetrà descarregar un document de text amb l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició i la part del plec de prescripcions tècniques particulars corresponents a les operacions de gestió dels residus a obra. També et podràs descarregar un fitxer bc3 per incorporar al PEM el capítol corresponent a la Gestió de residus a partir de les quantitats estimades amb l’eina.

Aquesta eina no aplica cap factor específic de càlcul relacionat amb l’àmbit territorial. Als preus emprats com a base per als pressupostos (partides de transport de residus, cànons d’abocament, etc.) provenen de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, però com que no hi intervé mà d’obra que depengui de convenis provincials o autonòmics es consideren aquests preus assimilables al conjunt nacional.

Cal que tingueu en compte que queden fora de l’àmbit d’aquest Estudi, entre altres, els residus que estan regulats per legislació específica, o quan estiguin barrejats amb uns altres RCDs, com els sòls contaminats i els elements que continguin amiant. A aquests els serà aplicable la legislació específica.

Els documents resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris com a Estudi de Gestió de Residus requerit per les diferents convocatòries.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG

ajuts fng area metropolitana

Ja pots tramitar les sol·licituds de les subvencions a l’àrea metropolitana #FNG

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha habilitat l’accés que permetrà vehicular i tramitar telemàticament les subvencions del Programa Barris, Edificis i Llibre de l’edifici #FNG.

Per donar-te d’alta a aquesta plataforma cal que siguis el tècnic o tècnica responsable de la rehabilitació d’un edifici del seu àmbit territorial (Àrea Metropolitana de Barcelona) i que omplis el formulari corresponent.
A més, estan ja disponibles tots els models d’informe que requereix la seva convocatòria.

A continuació t’indiquem les adreces web on trobaràs la informació dels diferents programes, documents informatius, formularis normalitzats i models d’informe per cadascun dels programes:

Programa A – Barris
Programa B – Edificis
Programa E – Llibre de l’Edifici i Projecte integral de Rehabilitació

En aquesta convocatòria destaca, com a novetat, que per tramitar la sol·licitud, es requereix de dos informes, un realitzat pel mateix tècnic responsable de la rehabilitació de l’edifici i l’altre realitzat per una Entitat de Control de Qualitat de l’Edificació (ECCE) que controlarà tècnicament i econòmicament el projecte i l’actuació.

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions que regula els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona

El consistori municipal ha publicat al DOGC l’anunci de la convocatòria per a la concessió de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació en règim de concurrència no competitiva per a la ciutat de Barcelona.

L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

Aquesta convocatòria, te les seves Bases al Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Així, es defineixen tres programes específics d’actuació tal com s’indica al Reial Decret esmentat, un per actuacions globals en edificis (programa 3), una per actuacions interiors d’habitatge (programa 4) i un tercer programa per a llibres de l’edifici i redacció de projectes (programa 5), entra en vigor a partir de demà 28 de juny, moment a partir del qual ja es podran començar a tramitar les sol·licituds per a tots tres programes.

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG

eines per tramitar idoneïtat tècnica fons nextgeneration

Ja pots tramitar la idoneïtat tècnica de les subvencions #FNG

Ja tenim habilitat l’accés a l’Oficina Virtual OTR que permetrà vehicular i guiar-te en la tramitació de la idoneïtat tècnica #FNG.

La idoneïtat tècnica correspon al PAS 3 del procediment de la sol·licitud d’ajuts corresponents a l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es necessària i indispensable com a pas previ, quan volem tramitar el programa 3 relatiu a les obres de rehabilitació d’edificis.

L’objectiu de la idoneïtat tècnica és garantir la correcció de la documentació tècnica que prepares com a tècnic per a l’organisme públic corresponent, en aquest cas, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això ho aconseguirem mitjançant una revisió de la teva documentació tècnica a la Oficina Tècnica de Rehabilitació per tal d’optimitzar el temps i recursos, i avançar-nos a possibles requeriments que, un cop realitzada la sol·licitud, ens puguin fer des de l’administració i que ens retrassarà la resposta definitiva.

Així mateix, serà l’OTR la que, un cop validada la documentació, s’encarregarà de facilitar-la a l’administració i emetrà un número d’idoneïtat amb el que podràs tramitar formalment la sol·licitud de subvenció a la Generalitat.

Des de l’apartat tràmits de la part privada del web, pots accedir a l’Oficina Virtual per tramitar el PAS 3 i veure l’esquema de passos a seguir en la tramitació de les ajudes Next Generation en funció de l’àmbit territorial on estigui l’habitatge i el programa a que et vols acollir.


Accedir a l’apartat de tràmits:

Tràmits

Acte d’inauguració de l’exposició ‘Rehabilitem’ a Terrassa. Taula rodona sobre els fons #NexGeneration

exposició rehabilitem a Terrassa

Acte d'inauguració de l'exposició 'Rehabilitem' a Terrassa. Taula rodona sobre els fons #NexGeneration

Després d’inaugurar-se l’exposició el març passat i romandre fins a finals de maig a la seu de Barcelona del CAATEEB, comença ara la itinerància de l’exposició i s’instal·larà a diferents municipis de la demarcació de Barcelona començant per les noves instal·lacions de l’Oficina de Rehabilitació de Terrassa (Plaça de Ca n’Anglada, 8-12. Terrassa).

Amb aquest motiu us convidem a l’acte d’inauguració de la mateixa que tindrà lloc el proper dia 14 de juny.Com a complement a aquesta exposició s’ha programat pel mateix dia 14 de juny una taula rodona prèvia sobre els fons euopeus Next Generation EU destinats a la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges en la que hi participaran per a explicar aquesta convocatòria pública de subvencions i resoldre dubtes sobre la seva tramitació.

Hi participaran:

  • Mercè Codina, cap del Servei de Rehabilitació d’Habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
  • Bernat Navarro, vocal de la delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)
  • Marta Martínez Tomàs, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
  • Lorenzo Viñas, gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida
  • Marta Pradal, tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona
  • Lídia Guillén, gerent de la Societat Municipal de l’Habitatge de Terrassa

Modera: Sònia Ballester, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona

Més informació i inscripcions:

https://www.diba.cat/es/web/hua/-/acte-d-inauguraci%C3%B3-de-l-exposici%C3%B3-rehabilitem-a-la-seu-de-la-nova-oficina-de-rehabilitaci%C3%B3-de-terrassa

Debat municipalista: habitatge i fons europeus. Fons NextGeneration

jornafa habitatge i fons netxgeneration

Debat municipalista: habitatge i fons europeus. Fons NextGeneration

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) organitza per al proper 2 de juny una sessió telemàtica dirigida a càrrecs electes i tècnics municipals i comarcals sobre l’habitatge i els fons europeus NextGeneration.

Data: 2 de juny
Horari: De 12 a 14:00
Modalitat: Telemàtica
Inscripcions: www.acm.cat/formacio

L’objectiu de la jornada és explicar les diferents línies de subvenció que incorporen el fons europeus Next Generation. El departament de Drets Socials destinarà un total de 640 milions d’euros dividits en 160 milions d’euros per a la promoció d’obra nova destinada a lloguer social (80 M€ enguany i 80 M€ el 2023) i 480M€ per a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris d’eficiència energètica. Es preveu que aquesta partida per a la rehabilitació, la més important mai impulsada, permeti rehabilitar 65.000 habitatges fins l’any 2026 a tot Catalunya amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat, amb la imprescindible col·laboració públic-privada.

Els col·legis professionals han d’ajudar a estimular la ciutadania a rehabilitar a través de les Oficines Tècniques de rehabilitació, organismes que actuaran com a intermediaris entre l’administració pública, els professionals i la ciutadania en l’impuls i gestió dels programes de rehabilitación dels fons Next Generation EU.

Programa de la jornada

12.00 h. – Inauguració. Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre. M.Hble. Sra. Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials.

12.30 h. – Línies generals de subvenció (obra nova i rehabilitació) en matèria d’habitatge i la col·laboració amb el món local. Sr. Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social.

Presenta i modera: Sra. Joana Ortega, secretària general de l’ACM.

13.00 h. – Debat sobre la rehabilitació amb els col·legis professionals

Col·legi d’Arquitectes

Col·legi d’Administradors de finques

Col·legi d’Aparelladors

Alcaldes/sses representants del món local

14.00 h. – Cloenda

OTR.cat