gestió de residus de construcció i demolició

L’IVE posa a la vostra disposició una nova eina per elaborar els Estudis de gestió de residus de construcció i demolició per als vostres projectes #NextGeneration

L’institut Valencià d’Edificació (IVE) amb la promoció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (GVA) de la Generalitat Valenciana ha desenvolupat una eina per a l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició adaptat als requisits del RD 853/2021 que regula les Bases de les subvencions #NextGeneration.

Com a resultat, aquesta eina et permetrà descarregar un document de text amb l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició i la part del plec de prescripcions tècniques particulars corresponents a les operacions de gestió dels residus a obra. També et podràs descarregar un fitxer bc3 per incorporar al PEM el capítol corresponent a la Gestió de residus a partir de les quantitats estimades amb l’eina.

Aquesta eina no aplica cap factor específic de càlcul relacionat amb l’àmbit territorial. Als preus emprats com a base per als pressupostos (partides de transport de residus, cànons d’abocament, etc.) provenen de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, però com que no hi intervé mà d’obra que depengui de convenis provincials o autonòmics es consideren aquests preus assimilables al conjunt nacional.

Cal que tingueu en compte que queden fora de l’àmbit d’aquest Estudi, entre altres, els residus que estan regulats per legislació específica, o quan estiguin barrejats amb uns altres RCDs, com els sòls contaminats i els elements que continguin amiant. A aquests els serà aplicable la legislació específica.

Els documents resultants d’aquesta eina es podran adjuntar al projecte #NextGeneration que es presenti per tramitar les subvencions dels programes edificis i barris com a Estudi de Gestió de Residus requerit per les diferents convocatòries.

Tindreu sempre disponible aquesta eina a l’apartat “Aplicacions” de la pàgina “Eines de Suport” de la part privada de la nostre web otr.cat.

OTR.cat