Les oportunitats que obren els fons ‘Next Generation’ a Vallès Oriental Televisió

next generation a Vallès Oriental Televisió

Les oportunitats que obren els fons 'Next Generation' a Vallès Oriental Televisió

Reportatge del programa ‘Economia verda i cirular’ de Vallès Oriental Televisió sobre l’estat dels edificis d’habitatges i les oportunitats que s’obren amb els Fons Next Generation. El reportatge té la participació de Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental del CAATEEB.

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'accessibilitat en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'accessibilitat en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Publicada al BOPB l’Aprovació de la convocatòria de subvencions per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

Aquesta convocatòria es regeix per les Bases reguladores aprovades per la Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per la normativa general de subvencions, i es tramiten en règim de concurrència no competitiva.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics segons la seva tipologia.

Pressupost disponible: 142.163,53 €
Àmbit d’aplicació: Municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona .
Destinataris: Propietaris, arrendataris i usufructuaris d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no. També ho podran ser els ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en què hi participin integrament o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.
Terminis: Del 30 d’abril fins al 31 de desembre de 2022, o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d’acord amb la normativa vigent.

En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina entre d’altres.

Quantia de les subvencions

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 Euros per habitatge.

En cas que l’habitatge s’incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40 % del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 Euros.

El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, els honoraris facultatius, el cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

Requeriments generals per poder optar a l’ajut

Els habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries, i situats a l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa la ciutat de Barcelona).

Els habitatges buits es podran acollir als ajuts, sempre que es posin de manera efectiva a disposició del mercat privat de lloguer, o de les borses de lloguer social, o altres programes públics segons la seva tipologia.

En habitatges d’ús propi, els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

En el cas que alguna de les persones residents a l’habitatge en data de la sol·licitud de l’ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d’ingressos anuals descrits anteriorment no seran d’aplicació.

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l’autorització municipal d’obres o al règim de comunicació prèvia, i hauran de mantenir-se vigents obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.

L’habitatge cal que disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció.

Termini i acabament de les obres

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.

L’acabament de les obres no podrà excedir de vuit mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per causes justificades sempre abans de la data de venciment.

Presentació del sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació i de la documentació necessària

Les sol·licitud d’ajuts s’han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i s’han d’adreçar juntament amb la documentació necessària, que consta a l’annex 2, a l’Oficina Local d’Habitatge o, si no n’hi ha, a l’oficina d’Atenció Ciutadana, de cada municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona segons l’annex 1.

Podeu accedir a la web del Consorci Metropolità d’Habitatge per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes

Publicada la convocatòria de subvencions dels fons #NextGeneration per l’àrea metropolitana de Barcelona

convocatòria de subvencions dels fons #NextGeneration per l'àrea metropolitana de Barcelona

Publicada la convocatòria de subvencions dels fons #NextGeneration per l'àrea metropolitana de Barcelona

Publicada al DOGC l’anunci de la convocatòria per la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del consell, de 12 de febrer de 2021 del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la unió europea-nextgeneration EU per als municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

En marxa les Oficines Tècniques de Rehabilitació, punts d’informació i assessorament ciutadà per impulsar els Fons Europeus

acord oficines tècniques de rehabilitció pel ciutadà

En marxa les Oficines Tècniques de Rehabilitació, punts d’informació i assessorament ciutadà per impulsar els Fons Europeus

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, la degana del COAC, Assumpció Puig, el president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, Celestí Ventura, i el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, van presentar el passat 20 d’abril les noves Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR).

Es tracta de tres oficines independents que gestionaran les tres institucions gràcies al conveni que fa setmanes van signar amb la conselleria de Drets Socials. Els nous espais guiaran i assessoraran la ciutadania en la gestió i desenvolupament dels processos de rehabilitació que es derivin dels programes emmarcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

En la seva intervenció, la consellera Cervera va explicar que els Fons Europeus “són una oportunitat per a dinamitzar un sector clau de la nostra economia” i que els ajuts, dotats amb un pressupost de 480 milions d’euros, beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya. Cervera ha reclamat “apostar per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic”.

En aquesta línia, la degana del COAC, Assumpció Puig, va remarcar que “la resposta als nous reptes que la pandèmia ha posat de manifest ha de passar per rehabilitar, renovar i millors els nostres edificis, barris i ciutats amb una mirada integral, posant el confort i la qualitat de vida de les persones en primer terme”.

Per la seva banda, el president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, Celestí Ventura, va destacar el fet que “les Oficines Tècniques de Rehabilitació són la contribució dels col·legis professionals per aprofitar una oportunitat única de millorar el parc d’habitatges de Catalunya i generar nous llocs de treball”.

Impulsar i guiar els processos de rehabilitació

Aquest mes d’abril ja s’han posat en funcionament les oficines, a través de les quals els col·legis professionals ofereixen informació sobre les subvencions, assessorament en la seva gestió i una xarxa de professionals per dur a terme els processos de rehabilitació.

Cada oficina compta amb un espai web propi i un equip al darrere que treballarà coordinadament amb l’administració pública per gestionar les subvencions:

Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC
https://rehabilitacio.arquitectes.cat/

Oficina Tècnica de Rehabilitació dels Col.legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya
https://www.otr.cat

Oficina Tècnica de Rehabilitació del Consell CAF
https://otrc.consellcaf.cat/


Activar la cultura rehabilitadora

Les tres institucions, a través de les Oficines Tècniques de Rehabilitació seran les encarregades de promoure la rehabilitació del màxim nombre d’edificis. Per això, el proper mes de juny s’engegarà una campanya divulgativa per activar la cultura de la rehabilitació, poc arrelada a casa nostra, i posar en valor els beneficis de la rehabilitació, clau per a la renovació urbana i la creació d’espais més saludables i confortables.
En la mateixa línia, la campanya vol posar en valor la figura dels professionals de la rehabilitació i demostrar que el sector de la construcció és una eina cabdal en la recuperació del país després de la pandèmia i en la gestió dels reptes econòmics i socials del segle XXI.

Més drets, més oportunitats

La creació de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) forma part del programa ‘Més drets, més oportunitats’ que impulsa el Govern a través de la conselleria de Drets Socials i que determina les principals línies d’inversió derivades dels fons Next Generation. El programa contribuirà a accelerar la transformació social del país i a millorar la vida de les persones i es destinaran fins a 640M€ a actuacions en matèria d’habitatge.

Entrevista a Teresa Arnal, presidenta del Col·legi de Terres de l’Ebre, sobre les ajudes dels Fons NextGeneration

entrevista fons nextgeneration Teresa Arnal

Entrevista a Teresa Arnal, presidenta del Col·legi de Terres de l’Ebre, sobre les ajudes dels Fons NextGeneration

Canal 21 Ebre ha entrevistat a Teresa Arnal, presidenta del Col·legi de Terres de l’Ebre, per parlar sobre les ajudes dels fons NextGeneration. Arnal ha afirmat que és una oportunitat única per la creació d’espais més sostenibles i eficients energèticament.

S’hi poden acollir els propietaris i comunitats de veïns de blocs aïllats, plurifamiliars amb molta façana i, majoritàriament, d’edificis construïts abans dels anys 90. Han de complir el requisit que amb les obres realitzades es reduirà el consum energètic en un 30% per poder accedir a un ajut directe del 40% del cost. La resta es pot finançar a través d’un tipus de préstec avantatjós formalitzat per l’Agència de l’Habitatge amb els bancs. Arnal detalla quin tipus d’obres es poden realitzar, i quin procés ha de seguir un ciutadà que vulgui optar a aquests ajuts. Es poden presentar sol·licituds fins al desembre del 2023.

Conveni de col·laboració amb la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Conveni de col·laboració amb la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Conveni de col·laboració amb la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Dilluns, dia 4 d’abril de 2022, el Col·legi d’Aparelladors de Tarragona va signar un conveni de col·laboració amb la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, amb la finalitat d’impulsar i gestionar les ajudes de la Unió Europea dels Fons Next Generation per rehabilitar i millorar l’eficiència energètica dels edificis residencials.


Amb aquesta col·laboració la Cambra facilitarà a tots els socis que ho sol·licitin, mitjançant els serveis tècnics del COAATT, l’assistència i l’assessorament necessari per accedir a les subvencions i els ajuts públics.

Col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona

Col·laboració amb el Col·legi d´Administradors de Finques de Tarragona

Col·laboració amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Dilluns, dia 7 de febrer de 2022, el Col·legi d’Aparelladors de Tarragona va signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, amb la finalitat de col·laborar i preparar-se per la necessitat de tècnics especialistes en els Fons Next Generation; i, explorar fórmules per potenciar el Llibre de Manteniment de l’Edifici i el Tècnic de Capçalera a les comunitats de propietaris.

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ajudes rehabilitació fons next generation

Convocatòria de subvencions del CMH per a la rehabilitació d’edificis i habitages de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) ha anunciat que el proper dilluns 2 de maig obrirà el termini de presentació de sol·licituds per rebre les subvencions dels Fons #NextGeneration per rehabilitar edificis d’habitatges a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de l’Habitatge (exclosa Barcelona ciutat)

La convocatòria del CMH mobilitzarà 100 milions d’euros provinents dels Fons Europeus #NexGeneration per rehabilitar més de 13.600 habitatges fins al 2026.

Per explicar el contingut d’aquesta convocatòria, els seus requisits específics i analitzar com serà el procés de tramitació, hem organitzat una sessió informativa per a proper 6 de maig dirigida a tots els tècnic interessats en gestionar aquestes ajudes i ajudar a les comunitats de veïns en tramitar a aquestes subvencions.

A partir del divendres 29 d’abril, es publicarà al DOGC la convocatòria d’aquestes subvencions, així com els requisits específics que s’hauran de complir. Així que es publiqui, trobaràs en aquest web www.otr.cat tota la informació actualitzada.

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

ajudes per a la rehabilitació a Catalunya

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

Es modifiquen els terminis d’obertura de presentació de sol·licituds pels programes de rehabilitació d’edificis, habitatges i llibre de l’edifici (exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana)

S’ha publicat al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Aquesta resolució modifica el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes, que inciaran en els següents terminis:

  • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà el 23 de maig de 2022 fins el 31 de desembre de 2022
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022
  • Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022

Aquesta resolució també afegeix el punt 12.4 a l’apartat d’òrgans competents i termini per resoldre, de la resolució DSO 825/2022:

“12.4 En la resolució de concessió de la subvenció s’indicarà la possibilitat que el beneficiari, en cas que s’obtingui finançament per a la realització de les obres o actuacions corresponents a cada programa, pugui cedir-ne el seu dret de cobrament a favor de les entitats financeres creditores del finançament.

Als efectes anteriors, n’hi haurà prou amb que les entitats financeres creditores del finançament notifiquin la cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en aquesta notificació indiquin el compte en què amb caràcter irrevocable s’han d’abonar els imports corresponents a la subvenció per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè aquesta cessió es tingui per constituïda fins que es rebi confirmació de la cancel·lació del finançament per part de la l’entitat financera creditora corresponent.

En la mateixa resolució de concessió s’indicarà un model administratiu normalitzat amb el qual efectuar aquesta cessió.”

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

fons next generation rehabilitació a catalunya

Oberta la convocatòria per demanar les ajudes dels fons #NextGeneration per a rehabilitar edificis i habitatges

Ja s’ha publicat la convocatòria per accedir a les subvencions per rehabilitar edificis i habitatges a càrrec dels Fons europeus del programa #NextGeneration. Aquests Fons activen 6.820 milions d’euros dedicats a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat per reactivar i transformar l’economia després de la COVID-19.

El DOGC del 28 de març publica la resolució que obre la convocatòria, que tindrà una vigència inicial d’un any i que permetrà millorar energèticament els parc edificat del nostre país. L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria és de tot Catalunya, exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana.

Aquestes subvencions s’articulen en tres programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació.

Els tres programes que s’inclouen en aquesta convocatòria són:

  1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis
  2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges
  3. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Consulta aquí quines són les actuacions que poden rebre subvencions i els terminis per sol·licitar-les.

A banda d’aquestes subvencions el Reial decret llei 19/2021, de  mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) també preveu una línia d’avals per a les obres incloses en aquest pla; una línia de préstec especial que ofereixen diverses entitats financeres per facilitar l’accés al crèdit necessari per realitzar les obres; i deduccions fiscals per a les obres que accedeixin a aquestes ajudes.

Els col·legis catalans de l’arquitectura tècnica hem unit esforços amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació a Catalunya. En aquest web, otr.cat, trobaràs tota la informació que necessites per aprofitar al màxim l’oportunitat Next Generation.

Si ets Arquitecte Tècnic, registra’t i tindràs accés a recursos específics per gestionar els fons #NexGenerationEU, sessions informatives sobre totes les novetats d’aquestes subvencions i formació especialitzada per conèixer les eines i recursos que tens al teu abast per ajudar les comunitats de veïns a renovar els seus edificis energèticament.

Registra’t a www.otr.cat

OTR.cat