Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l’IRPF per les obres de rehabilitació d’habitatges #NextGeneration

notícia ajudes fiscals

Es pròrroga fins a finals de 2024 la deducció a l'IRPF per les obres de rehabilitació d'habitatges #NextGeneration

Publicada al BOE el RD 8/2023 de 27 de desembre, pel que s’adopten diferents mesures, entre les que destaca la pròrroga fins a finals de 2024 de la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per les obres de rehabilitació d’habitatges, segons les disposicions establertes a la Llei 10/2022, de 14 de juny.

Així es prorroguen el conjunt de mesures que ofereix importants ajudes i incentius, incloent una deducció a l’IRPF per les obres que impliquin una millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Els contribuents que decideixin realitzar obres de rehabilitació en els seus habitatges poden seguir optant a tres deduccions diferents, cadascuna amb criteris específics basats en el tipus d’obra i els resultats en eficiència energètica assolits. Aquestes deduccions, del 20%, 40% i 60%, ofereixen incentius fiscals significatius i estan vigents per a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Deducció del 20%:

Objectiu: Reducció de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: La reducció de la demanda de calefacció o refrigeració ha de ser d’almenys un 7%, segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 40%:

Objectiu: Millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge propi o llogat, amb ús com a habitatge habitual.
Requisits: Cal aconseguir una millora del 30% en el consum d’energia primària no renovable o obtenir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

Deducció del 60%:

Objectiu: Obres de rehabilitació energètica en edificis amb ús predominantment residencial.
Requisits: La millora ha de conduir a una eficiència energètica amb una reducció d’almenys el 30% en el consum d’energia primària no renovable o aconseguir una qualificació energètica d’“A” o “B” segons els certificats d’eficiència energètica emesos per un tècnic competent, abans i després de les obres.

És important destacar que aquestes deduccions són incompatibles entre elles per a una mateixa obra, però poden ser compatibles amb altres incentius per les obres de rehabilitació. La base màxima anual de la deducció varia entre 5.000 i 7.500 euros, depenent del tipus de millora realitzada.

Per accedir a aquestes deduccions, és essencial disposar d’un certificat energètic, que ha de ser emès abans i després de les obres. Aquest document, emès per un tècnic competent, demostra la reducció del consum i/o demanda energètica aconseguida amb les obres de rehabilitació. Cal destacar que el certificat energètic previ ha de ser emès amb una antelació de dos anys a l’inici de les obres. Això significa que si les obres comencen, per exemple, el 1 de gener de 2023, el certificat previ ha de ser emès entre el 1 de gener de 2021 i el mateix inici d’obres.

Recordeu que a la part privada de la web, disposeu de la guia de “Desgravacions Fiscals per comunitats i particulars”.

Aquesta pròrroga de la deducció a l’IRPF per rehabilitació d’habitatge fins a finals de 2024 ofereix als contribuents una oportunitat addicional per dur a terme obres que millorin la seva eficiència energètica i contribueixin al desenvolupament sostenible. És aconsellable que els propietaris d’habitatges considerin aquesta oportunitat per millorar les seves llars i contribuir a la transformació positiva del sector immobiliari.

OTR.cat