L'Agència de l'Habitatge de Catalunya licita la Gestió de Projectes de Rehabilitació d'edificis plurifamiliars

La data límit per a la participació és divendres 1 de desembre de 2023, amb hora límit a les 14:00h hora local i el pressupost base de licitació és d’1.563.518,97 €

A 22 de novembre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant una licitació important per a la redacció de projectes executius, Estudis de Seguretat i Salut (ESS), Direcció d’Obra, Coordinacions de Seguretat i Salut (CSS), Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), Certificats d’Eficiència Energètica (CEE) i Llibres de l’Edifici.

Aquesta iniciativa està enfocada als grups d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i tots els treballs es realitzen amb l’objectiu de donar compliment als requisits establerts pel programa 1 Next Generation – ERRP Habitatges Públics Gestionats per l’Agència Habitatge de Catalunya.

Aquesta licitació abasta un total de 21 lots, que inclouen més de 900 habitatges. S’estima que el valor total de les obres serà d’aproximadament 21 milions d’euros. Destacablement, els dos paquets més grans es troben concentrats a les ciutats de Terrassa i Tarragona.

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya busca donar resposta a les necessitats creixents de gestió i millora dels seus habitatges, reforçant la seva presència a través d’una planificació estratègica i una execució eficaç. Aquesta licitació representa una oportunitat per a professionals del sector de l’arquitectura tècnica i la rehabilitació, oferint-nos la possibilitat de participar en projectes significatius que contribuiran al desenvolupament i millora de les comunitats a Catalunya.

Per als interessats, la informació completa està disponible a:

DOUE: Servicios – 708886-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

PERFIL DEL CONTRACTANT: Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

OTR.cat