Càlcul de la renovació de l’aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic i la seva introducció en el programa Ce3X

Càlcul de la renovació de l'aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic i la seva introducció en el programa Ce3X

La qualitat de l’aire interior en els habitatges és un aspecte fonamental per garantir el benestar i la salut dels seus ocupants. Una ventilació adequada és essencial per renovar l’aire viciat, eliminar contaminants i mantenir un ambient confortable a l’interior dels espais habitables. En aquest article, explorarem com calcular la renovació de l’aire interior en habitatges segons les directrius establertes pel Codi Tècnic de l’Edificació i com introduir aquests valors en el programa Ce3X

Càlcul de la renovació de l’aire interior segons el Codi Tècnic

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix els requisits i les normatives per a la construcció d’edificis a Espanya. En el seu Document Bàsic DB-HS3, s’aborda el tema de la qualitat de l’aire interior i s’estableixen els criteris per al càlcul de la renovació de l’aire en habitatges.

El càlcul de la renovació de l’aire es realitza mitjançant l’ús de paràmetres com el cabal de ventilació i la taxa de renovació de l’aire. El cabal de ventilació es refereix a la quantitat d’aire que entra o surt d’un espai en un període de temps determinat, mentre que la taxa de renovació de l’aire indica la quantitat de vegades que es renova el volum d’aire de l’espai en una hora.

El DB-HS3 estableix que la renovació de l’aire en els habitatges ha de garantir una taxa mínima de 0,5 renovacions per hora a les estances principals, com ara dormitoris i sales d’estar, i de 1 renovació per hora a estances amb major generació de contaminants, com ara la cuina i els banys.

A l’apartat DB-HS3 punt 4 podreu veure el procediment de dimensionat de les apertures de ventilació i els conductes d’extracció, que ens podrà ajudar a definir si la renovació d’aire dels habitatges del nostre edifici es suficient, o si cal preveure al projecte nous aspiradors, extractors o obertures que ens assegurin la qualitat de l’aire interior i la salubritat dels mateixos.

Trobareu més informació sobre els diferents sistemes de ventilació que podeu aplicar als vostres projectes aquí.

Introducció dels valors en el programa CE3X

Per introduir els valors de renovació de l’aire en el programa CE3X (versió 2.3), s’han de seguir els següents passos:

  1. Inicieu el programa CE3X versió 2.3 i obriu l’arxiu corresponent a l’habitatge que s’està avaluant.
  2. A la barra d’eines superior, feu clic a la pestanya “Renovació de l’aire” o “Ventilació”. Aquesta pestanya es troba al costat d’altres seccions com “Tancaments”, “Instal·lacions” i “Contribució energètica”.
  3. Dins de la secció “Renovació de l’aire”, trobareu una sèrie de camps i paràmetres per introduir els valors necessaris.
  4. Per a cada estança de l’habitatge, com ara dormitoris, sales d’estar, cuina i banys, haureu d’introduir el cabal de ventilació corresponent. Aquest valor s’expressa en metres cúbics per hora (m³/h) i es pot obtenir utilitzant les fórmules i taules establertes al Codi Tècnic de l’Edificació (DB-HS3).
  5. Un cop hagueu introduït els cabals de ventilació per a cada estança, procediu a completar la resta dels camps relacionats amb la ventilació, com ara la classificació de la renovació de l’aire (natural o mecànica) i altres paràmetres addicionals requerits pel programa CE3X.

Assegureu-vos de revisar minuciosament que tots els valors introduïts siguin correctes i reflecteixin de manera precisa les característiques de ventilació de l’habitatge. La renovació d’aire interior te una relació directe amb els valors resultants del certificat d’eficiència energètica.

El càlcul de la renovació de l’aire interior en habitatges segons el Codi Tècnic de l’Edificació és fonamental per garantir la qualitat de l’aire i el confort dels ocupants i si projectem actuacions que modifiquen aquest paràmetre, cal tenir-lo en compte a l’hora de fer el corresponent certificat d’eficiència energètica i verificar els % de reducció de demanda de calefacció i refrigeració i de consum d’energia primària no renovable.

OTR.cat