Els fons Next Generation bonifica als tècnics amb 100 € per habitatge efectivament rehabilitat

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, compensarà els costos per la col·laboració duta a terme pels Col·legis i pels seus col·legiats i col·legiades, pels habitatges efectivament rehabilitats a traves del programa 3, amb càrrec al programa 2 d’“Oficinas de Rehabilitación”, segons allò que disposen els articles 21 a 29 del Reial Decret 853/2021

Amb l’objectiu d’incentivar la proactivitat dels tècnics i dels administradors de finques en vers les tasques i feines de rehabilitació del parc d’edificis residencials existents a reu de Catalunya, i dins del marc del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els diferents col·legis professionals que conformen i gestionen les Oficines Tècniques de Rehabilitació s’impulsa, a través de les diferents OTR’s, la bonificació de 100€ per cada habitatge realment rehabilitat per al tècnic tramitador i per a l’administrador col·legiat.

Aquesta mesura anirà destinada per l’actuació duta a terme pel tècnic col·legiat o col·legiada, ja sigui arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a que hagi intervingut directament en la tramitació en l’expedient de l’habitatge, que posteriorment l’OTR del seu col·legi li abonarà.

Respecte als administradors/es de finques col·legiats, s’aplica la mateixa bonificació, per habitatge rehabilitat que gestioni i tramiti la documentació administrativa corresponent.

La bonificació de 100€/habitatge es podrà demanar un cop els expedients estiguin resolts completament, i hagi hagut el pagament de l’entitat competent als beneficiaris de cada expedient.

OTR.cat