Què es el document DACI?

Què estic declarant amb aquest document? Hi ha algun tipus d’incompatibilitat per part del tècnic per la seva relació amb el beneficiari de la subvenció?

En la tramitació de les subvencions de l’AHC, tant les de rehabilitació Next Generation (Resolució DSO/825/2022), com en les d’accessibilitat (Resolució TER/3532/2022), es demana als beneficiaris que assumeixin i signin el Model de declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI) (adjunt), on declaren:

Primer. Estar informat/ada/s que l’article 61.3 “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE, DOUE núm. 193, de 30.7.2018), disposa que “existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal”.

Segon. Que no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interessos en relació amb l’execució i actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, d’acord amb el que disposa el punt 1 de l’annex III.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR (BOE núm. 234, de 30.9.2021).

Aquest document cal signar-lo i aportar-lo amb la documentación administrativa. Però, exactament, que estem declarant i a què es refereix?

L’aplicació del Reglament financer de la UE afecta als “agents financers” (que tal com s’estableix en aquest Reglament són el personal de la pròpia UE o dels Estats membres que participen en la gestió dels pressupostos de la UE -en aquest cas, el personal de les CCAA que gestiona i resol l’atorgament de les subvencions-), i la manera d’abstenir-se en l’expedient en què concorri concretament el conflicte d’interès. Però aquest article 61 del Reglament financer de la UE no s’aplica als beneficiaris i la seva relació amb els tècnics intervinents en les actuacions subvencionables.

Cal saber que a l’apartat C de l’Annex IV de l’Ordre HFP/1030/2021, es preveu el model de declaració de compromís més general, a signar també pels beneficiaris, contractistes, subcontractistes…, amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, comunicant en el seu cas a les autoritats que precedeixi els incompliments observats.

Per tant, com a conclusió, les situacions previstes en l’article 61 del Reglament financer de la UE afecten al personal gestor de les subvencions quan tinguin conflicte d’interès amb els beneficiaris, havent-se d’abstenir en aquests casos de la gestió/resolució de l’expedient corresponent. I que la interpretació dels compromisos dels beneficiaris previstos en el DACI de l’AHC, obliguen a aquests, en el seu cas, a posar en coneixement de l’Administració les situacions de conflicte d’interessos que puguin tenir amb el personal gestor, perquè es pugui produir l’abstenció procedent. Però en cap cas està prevista una situació de conflicte d’interès entre els beneficiaris i els tècnics ni els contractistes (que, a més, evidentment, sempre tindran una relació d’interès econòmic, en virtut de la seva relació contractual per a l’execució dels serveis o actuacions subvencionables corresponents).

Finalment, l’objectivitat, la independència de criteri professional dels tècnics en la realització dels seus serveis i l’abstenció en cas de conflicte d’interessos, queda subjecte a la legislació sobre l’exercici de professions titulades i per les normes deontològiques de cada professió, i sota el control deontològic que s’exerceix des dels Col·legis professionals.

OTR.cat