Ajuts rehabilitació #NextGenertion àrea metropolitana de Barcelona

Modificacions a la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació #NextGeneration a l’àrea metropolitana de Barcelona

El Consorci Metropolità de l’habitatge ha publicat al BOPB del 27 de juliol de 2022 una modificació de la convocatòria vigent per a la rehabilitació de barris, edificis, habitatges, llibre de l’edifici i projectes.

Aquestes modificacions només afecten als 35 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona ciutat.

La modificació principal afecta l’article 5 de la convocatòria publicada anteriorment, establint-se ara en el seu lloc el següent:

Article 5. Actuacions objecte de subvenció

Segons el que estableixen les bases reguladores, seran subvencionables les actuacions recollides als programes i sempre que l’inici d’aquestes actuacions sigui posterior a l’1 de febrer de 2020, sens perjudici del que disposa l’article 6.2 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (RGEC), en relació a les ajudes d’estat.”

Per tant, finalment, seran admeses a tràmit les sol·licituds per obres iniciades amb posterioritat a l’1 de febrer de 2022 i no, com deia la convocatòria publicada el 29 d’abril de 2022 que només podien sol·licitar subvencions aquelles obres iniciades amb posterioritat a la publicació de la mateixa convocatòria.

Així mateix, també modifiquen, tant pel programa barris com pel programa edificis, en el cas que es vulgui comptabilitzar la reducció de demanda energètica aconseguida en una actuació realitzada els últims 4 anys en l’edifici, la limitació temporal que s’especificava a l’annex 1 de la convocatòria (Documentació) segons la qual aquests 4 anys anteriors es comptabilitzaven des de la presentació de la sol·licitud de la subvenció.

D’aquesta manera s’alineen amb la redacció de les Bases Reguladores determinades al RD 853/2021 publicat el 6 d’octubre de 2021 pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

OTR.cat