La importància del control d'execució dels sistemes SATE en les obres #NextGeneration

El conegut SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) s’utilitza tant en edificis d’obra nova com en rehabilitació, sent una de les opcions més demandades i recomanades a les rehabilitacions d’edificis emmarcades en els Fons #NextGeneration

Aquest sistema es pot classificar en funció del tipus de fixació, material aïllant utilitzat, aplicació i tipus d’acabat. Es subministra com a conjunt (kit) i s’utilitza per a l’aïllament tèrmic, que han de tenir com a mínim un valor de resistència tèrmica igual o superior a 1 m² K/W, com s’indica en la guia ETAG 004 i en les normes UNE-EN 13499 i 13500.

Tots els components d’un SATE han d’estar concebuts i assajats de manera conjunta per a l’ús que es donarà al sistema. Això ha de respectar-se des de la prescripció fins al servei postvenda, passant pel subministrament i aplicació.

La correcta execució i posada en obra dels sistemes SATE són de vital importància per tal d’evitar futures problemàtiques, sigui en l’àmbit estètic o funcional, és per això que s’ha de controlar tots els elements del procés constructiu o d’instal·lació del sistema.

La col·locació de les plaques d’aïllament s’haurà de realitzar seguint les següents pautes:

  • Tots els elements sortints de la façana hauran de ser col·locats abans que l’aïllament (escopidor, coronacions, etc.) per a assegurar el correcte tractament impermeable de les juntes. Si no és així, requerirà un tractament posterior que consisteix en realitzar una llaga entre els elements i l’aïllament; en l’entrega es col·locarà un material segellat i elàstic (DB HS 1 apartat 2.3.3.6 part 2)
  • Els panells d’aïllament seran col·locats desplaçant-se gradualment. Col·locar els panells aïllants de baix cap amunt, evitant les juntes entre les peces, partint de les arestes de l’edifici. Pressionar els panells sobre la paret. Retirar prèviament l’excés d’adhesiu per a evitar la formació de ponts tèrmics.
  • Es comprovarà que les juntes entre plaques d’aïllament encaixen correctament unes amb les altres, evitant també el sobrant d’adhesiu. Es controlarà l’absència de regruixos o desnivells entre les plaques d’aïllament durant la seva col·locació.
  • Generalment, es considera una correcta col·locació de morter o adhesiu en el cas que la superfície de contacte entre la peça i el parament és mínim del 40%, sent necessàries aproximadament 6 pellades de morter per peça a instal·lar i un cordó perimetral.
  • Es comprovarà que les plaques d’aïllament s’han fixat correctament al suport, bé amb adhesiu o bé amb fixació mecànica i adhesiu. Les espigues es col·locaran una vegada instal·lats els panells d’aïllament amb número i disposició segons fabricant. S’haurà de realitzar una prova d’extracció de les peces per tal de poder comprovar tots els passos de la instal·lació són correctes.
  • A les cantonades de l’edifici es col·locaran panells sencers o mitjos panells, alternativament a trencajuntes la cantonada.
Figura 1. Instalació d'aïllament
  • S’emplenaran els espais oberts entre panells amb tires del mateix material aïllant, evitant l’ús de morter per a emplenar aquesta juntes.
  • Les canonades ocultes seran marcades per a evitar que siguin perforades pel trepant en col·locar les espigues o un altre tipus de fixació en l’operació d’ancoratge posterior. Així i tot, seria tècnicament més correcte no deixar canonades ocultes a causa de la dificultat d’intervenir en cas de manteniment.
  • Després de forjar l’adhesiu, si és necessari, s’han d’escatar i netejar els panells d’aïllament (excepte en panells de llana mineral o fenòlics, que podrien deteriorar-se).

Per més informació tant per execució o el seu control ho podeu consultar en l’enllaç següent.

OTR.cat