L'envolupant tèrmica de l'edifici

Per realitzar la tramitació de qualsevol programa de les convocatòries dels Fons #NextGeneration s’haurà de presentar els certificats energètics de l’habitatge o edifici corresponent. És per això que serà d’importància descriure l’envolupant tèrmica i instal·lacions de l’edifici correctament. Ara bé, que s’entén per envolupant tèrmica?

S’entén com a envolupant tèrmica d’un edifici tots aquells tancaments i particions interiors de l’edifici que separen els espais habitables de l’ambient exterior o d’altres no habitables.

L’envolupant tèrmica ha de complir la regla de la continuïtat, tant en planta com en secció, de manera que tanqui el volum objecte d’anàlisi. Un mateix edifici pot, per tant, tenir diferents definicions de la seva envolupant tèrmica. La definició concreta quedarà al criteri del/la projectista, però sempre ha de complir, excepte per les excepcions estipulades, la condició d’incloure tots els espais habitables de l’edifici.

 

Figura 1. Guia d’aplicació CTE-DB-HE: Possibles definicions de l’envolupant tèrmica dibuixada mitjançant línia discontínua

Per tant, el/la projectista podrà decidir, sota el seu criteri:

 • Incorporar espais no habitables.
 • Excloure espais habitables que:
  • No es condicionaran durant tota la vida de l’edifici (escales, passadissos, etc.)
  • Estiguin molt ventilats, amb una ventilació d’almenys 10 l/s per m2 d’àrea útil de dit espai.
  • Espais amb grans apertures permanents a l’exterior, de com a mínim, 0.003m2 per m2 d’àrea útil de dit espai (possibles escales, etc.)

Cal tindre en compte que, tot i que el tècnic projectista considera la inclusió d’espais no habitables dins a l’envolupant, no suposa la comptabilització a la superfície de referència.

Així, a edificis de tipologia principalment col·lectiva residencial, caldrà valorar detalladament a l’hora de considerar l’envolupant:

 • Caixes d’escala.
 • Locals comercials, altres usos o altres espais no habitables.
 • Sotacoberts.
 • Zones d’aparcament, per exemple, dins de l’habitatge unifamiliar.

La millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici té una incidència directa en la reducció de la demanda energètica dels edificis, o sigui, en la quantitat d’energia necessària per mantenir l’interior de l’edifici en condicions tèrmiques de confort. Recordem que un dels requisits de les convocatòries Next Generation es assolir una reducció mínima de la demanda energètica segons la taula següent:

Reducció demanda energètica segons zones climàtiques
Zona B

0% *

Zona C

≥ 25%

Zona D i E

≥ 35%

* En zona climàtica B no és necessari el compliment del paràmetre de reducció de la demanda energètica.

Per millorar l’envolupant tèrmica cal que les actuacions que preveiem repercuteixin en els factors següents de la pròpia envolupant:

 • La transmitància tèrmica.
 • Inèrcia tèrmica.
 • Estanquitat a l’aire.
 • Factor solar.

Per calcular el grau d’incidència de les mesures de millora proposades vinculades tant a l’envolupant tèrmica com a les instal·lacions de l’edifici, caldrà realitzar, com a mínim, dos certificats d’eficiència energètica que reflecteixin l’estat de l’edifici previ a la realització de les obres i l’estat de l’edifici un cop realitzades les actuacions previstes. Aquests dos certificats d’eficiència energètica ens donaran dos fotografies de l’edifici que compararem entre elles i que ens indicaran els % de reducció de demanda i consum assolits.

Respecte a la correcta realització dels Certificats d’Eficiència Energètica que justifiquen les millores front als Fons Next Generation, i per tal que els % assolits siguin el més pròxim a la realitat possible, cal tindre en compte els següents paràmetres:

 • Tots els certificats d’eficiència energètica que realitzem respecte un edifici hauran d’estar realitzats amb el mateix procediment i versió de certificació homologat.
 • A l’hora de realitzar els certificats energètics de l’edifici recomanem informar les característiques de l’envolupant i de les instal·lacions amb valors estimats o coneguts (depenent del nostre grau de coneixement de l’element).
 • El certificat inicial només es diferenciarà del certificat de projecte o final pels elements que es substitueixen o es modifiquen amb les actuacions proposades al projecte, per tal de poder valorar la incidència real de les accions plantejades.

S’ha de tenir en compte que en el cas que es tramitin diversos programes de subvenció, cada programa haurà de tenir els seus certificats energètics amb les modificacions que vulguin subvencionar, sense barrejar elements que es vulgui subvencionar d’un programa a l’altre.

OTR.cat