ajudes per a la rehabilitació a Catalunya

Canvi de dates per sol·licitar els ajuts de rehabilitació de Catalunya

Es modifiquen els terminis d’obertura de presentació de sol·licituds pels programes de rehabilitació d’edificis, habitatges i llibre de l’edifici (exclosa Barcelona ciutat i àrea metropolitana)

S’ha publicat al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Aquesta resolució modifica el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes, que inciaran en els següents terminis:

  • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà el 23 de maig de 2022 fins el 31 de desembre de 2022
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022
  • Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022

Aquesta resolució també afegeix el punt 12.4 a l’apartat d’òrgans competents i termini per resoldre, de la resolució DSO 825/2022:

“12.4 En la resolució de concessió de la subvenció s’indicarà la possibilitat que el beneficiari, en cas que s’obtingui finançament per a la realització de les obres o actuacions corresponents a cada programa, pugui cedir-ne el seu dret de cobrament a favor de les entitats financeres creditores del finançament.

Als efectes anteriors, n’hi haurà prou amb que les entitats financeres creditores del finançament notifiquin la cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en aquesta notificació indiquin el compte en què amb caràcter irrevocable s’han d’abonar els imports corresponents a la subvenció per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè aquesta cessió es tingui per constituïda fins que es rebi confirmació de la cancel·lació del finançament per part de la l’entitat financera creditora corresponent.

En la mateixa resolució de concessió s’indicarà un model administratiu normalitzat amb el qual efectuar aquesta cessió.”

OTR.cat