Calcular la renovació d'aire interior de l'edifici, és la clau per certificar correctament l'Eficiència Energètica

Un dels paràmetres que es pot introduir a nivell de càlcul en els programes de certificació energètica i que te una repercussió important a la demanda i el consum energètic de l’habitatge i/o edifici és la renovació d’aire de l’habitatge

És per això que en el context que ens trobem actualment amb els Fons Next Generation, és important tindre els certificats energètics ben calculats, per valorar correctament les reduccions de consum i de demanda energètica i intentar que els certificats d’eficiència energètica siguin el més fidedignes possible.

Per fer correctament el càlcul sobre les renovacions de l’aire, ens guiarem amb la normativa que les regula, el DB-HS3 del CTE.

Aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar el càlcul:

Depenent del recinte on ens trobem, variarà la tipologia de ventilació i l’exigència de ventilació requerida entre altres, així es garanteix la correcta ventilació de totes les estances de l’immoble.

Els principals aspectes a valorar són:

  • Càlcul de caudal constant a l’interior dels recintes
  • Ventilació natural recintes (finestres i portes practicables a l’exterior)
  • Ventilació mecànica (campana de fums o extractors cambres humides)

Com exemple pràctic del càlcul s’agafarà de model un habitatge d’una habitació, un menjador-estar, una cuina, un safareig i un bany.

El volum de ventilació de l’habitatge vindrà donat pels diferents requisits de ventilació que tenen les diferents estances, segons la taula 2.1 del CTE-DB-HS3

Càlcul:

 • Caudal locals secs: Menjador, Sala d’estar i dormitoris
  • Dormitori principal: 8l/s x 1 dormitori = 8 l/s
  • Sala d’estar i menjador: 10 l/s x 1 = 10 l/s
  • Caudal locals secs: 18 l/s

 • Caudal locals humits:
  • Mínim en total per habitatges d’una habitació: 12 l/s
  • Mínim per local humitat per habitatge d’una habitació: 6 l/s
   • Bany: 6 l/s x 1 bany = 6 l/s
   • Safareig: 6 l/s x 1 bany = 6 l/s
   • Cuina: 6 l/s x 1 bany = 6 l/s
   • Caudal total: 18 l/s > 12 l/s

 • Caudal del sistema de ventilació general

El caudal necessari serà de 18 l/s tant per l’admissió com per l’extracció. Pel càlcul de les renovacions per hora multiplicarem pel canvi d’unitats (3600s/1000l=m³/h) i ho dividirem pel volum de l’habitatge en m³.

Per exemple, en aquest cas, l’habitatge té 60 m2 i una altura de 2,65 m = 159 m³ (60 m²x2,65m): 18 l/s x 3,6 / 159,00 = 0,407 renovacions/hora.

Aquest sistema de ventilació general de l’habitatge podrà ser híbrid o mecànic. L’aire circularà des de les estances seques a les humides a través de les obertures de pas o reixetes de ventilació.

Les estances seques hauran de disposar d’obertures d’admissió com poden ser finestres i les estances humides hauran de tenir mecanismes d’extracció.

L’objectiu del sistema de ventilació de l’habitatge és eliminar els contaminants i l’aire viciat de l’interior que es produeix pel seu propi ús.

A l’hora de traslladar l’exemple de càlcul de ventilació d’un edifici d’habitatges serà necessari seguir la mateixa guia de càlcul, fent el sumatori total de les diferents tipologies d’estances dels habitatges que composen el conjunt de l’edifici. Ja que no tots els habitatges tindran la mateixa superfície ni les mateixes peces.

Altres consideracions:

Sistemes d’extracció mecànica en cuines:  A part de la ventilació segons tipologia d’estança, a la cuina s’haurà d’instal·lar una ventilació extra, corresponent a l’equip de cocció. El caudal mínim serà de 50 l/s de ventilació mecànica i sent el conducte de ventilació independent a la resta de ventilació existent, segons l’apartat 2.4 “caracterització i quantificació de l’exigència” del CTE DB-HS3.

OTR.cat