1. Home
  2. /
  3. FAQS ciutadans
  4. /
  5. FAQS Habitatges ciutadans

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQS HABITATGES

El Consorci Metropolità de l’Habitatge disposa d’Ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges 2022 per a l’àrea metropolità de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Dins dels Fons #NextGeneration no es consideren subvencionables aquest tipus d’actuació.

En el cas de tractar-se d’un habitatge unifamiliar, pot tramitar la subvenció del programa Edificis, complint els requisits mínims del programa, on es poden incloure actuacions relatives a l’accessibilitat.

Que en el moment de sol·licitar l’ajut ha de constar empadronat/da el/la propietari/ària, usufructuari/ària o arrendatari/ària. S’acreditarà mitjançant certificació o volant d’empadronament.

Sí, en cas que el llogater realitzi les funcions de promotor de les obres.

Caldrà acreditar haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació i aportar el corresponent contracte amb la propietat que atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

Sí, sempre i quan aquest usdefruit es pugui acreditar mitjançant les preceptives escriptures de constitució.

Sí, al Programa Habitatges, sempre i quan compleixi amb els requisits indicats a la convocatòria.

En el cas de rehabilitació d’habitatges (unifamiliars o individuals en edificis plurifamiliars), son subvencionables aquelles actuacions que compleixin alguna de les següents condicions:

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
  • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
  • Modificació o substitució dels elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

Els combustibles fòssils més emprats son el petroli, el carbó i el gas natural. Per tant, totes les actuacions que incloguin les instal·lacions de generadors tèrmics en base a aquests combustibles no seran subvencionables.

Sí, sempre i quan acreditis una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els habitatges que s’acullin a les ajudes d’aquest Programa Habitatges no podrà excedir de 12 mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

OTR.cat