1. Home
  2. /
  3. FAQS ciutadans
  4. /
  5. FAQS Genèriques ciutadans

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQs GENÈRIQUES

A Barcelona ciutat, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023, i es contempla la possibilitat d’ampliar el termini d’admissió fins el 31 de desembre de 2023.

Als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) que es regulen per la convocatòria publicada pel Consorci Metropolità de l’Habitatge, es podran sol·licitar les subvencions fins al 30 de juny de 2026.

A la resta de territori català, la convocatòria admet sol·licituds fins el 30 de novembre de 2023 inclòs o fins l’exhauriment de la partida pressupostària corresponent a cada programa, sense prejudici que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ampliï la dotació en un futur en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Sí hi ha compatibilitat entre els programes edificis i habitatges dels Fons Next Generation, sempre que no es subvencionin les mateixes actuacions en els diferents programes.

El Programa Edificis està orientat a intervencions globals en edificis d’habitatges (unifamiliars o plurifamiliars). En aquest programa els requisits de deducció de consum i de demanda energètica són més estrictes i en conseqüència, la quantia dels ajuts és més gran.

El Programa Habitatges s’orienta a actuacions individuals en cada habitatge, amb requisits menys estrictes i quantia màxima d’ajudes menor.

Les subvencions d’aquestes ajudes estan exemptes de tributació i no computen com a guany patrimonial a l’IRPF. A més, la part no coberta pels ajuts es pot acollir a deduccions fiscals de fins al 60% a la declaració de la renda.

Segons la informació disponible actualment, no cal adjuntar documentació justificativa en presentar la liquidació de l’IRPF, llevat d’instrucció expressa del Ministeri d’Hisenda al respecte. Tanmateix, el beneficiari que s’aculli a la deducció haurà de disposar, custodiar i presentar a l’òrgan gestor la documentació justificativa que acrediti el dret del contribuent a practicar la deducció.

La deducció és compatible amb els ajuts, però cal tenir en compte que s’haurà de descomptar de les quantitats satisfetes per les obres realitzades que hagin de ser objecte de deducció aquelles quanties que haguessin estat subvencionades a través d’un altre programa d’ajuts públics o anessin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió d’aquestes ajuts.

Si el que vol és millorar l’eficiència energètica del seu habitatge, cal que tingui en compte que les actuacions més eficients son les que es realitzin a nivell global a l’edifici, obtenint majors beneficis energètics, i augmentar la quantitat d’ajut que podria demanar i rebre.

No obstant això, si no es possible realitzar aquest tipus d’actuacions al ser necessària l’aprovació dels altres propietaris, es possible sol·licitar la subvenció del programa habitatge per actuacions que es realitzen a l’interior del mateix.

La millora de l’eficiència energètica necessària per optar a les ajudes es pot assolir, per exemple, augmentant l’aïllament de la façana i la coberta, renovant les finestres, canviant el sistema de calefacció o aire condicionat, incorporant fonts d’energies renovables. i també es financen altres obres com les de conservació de l’edifici, o les de millora de l’habitabilitat o l’accessibilitat de l’immoble, sempre que a la rehabilitació s’aconsegueixi l’objectiu d’estalvi energètic, cosa que comporta una millora del confort i la qualitat de vida a més de contribuir a reduir les emissions.

Si teniu dubtes, per trobar la proposta que més s’ajusti a les necessitats del vostre edifici i optimitzar el nivell de les ajudes, és convenient contactar amb un tècnic. L’ajut pot cobrir també les despeses associades a l’elaboració del Llibre de l’Edifici Existent, el projecte i les gestions necessàries.

La retirada d’amiant està contemplada al Programa 1 (Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri) i al Programa 3 (Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici) i, per tant, s’incorporen com a actuacions subvencionables sempre que es compleixin els objectius de millora de l’eficiència energètica establerts en aquests programes.

Sí, pot esperar a la notificació de la resolució corresponent a la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que, en el cas del Programa Edificis, s’estableix un termini màxim d’execució d’obres des de la data de notificació de la resolució.

A Catalunya hi ha tres organismes públics que tenen competència en matèria d’ajuts per la rehabilitació, segons l’àmbit territorial.

Els edificis i habitatges que es troben a Barcelona ciutat, hauran d’acollir-se a la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona publicada el 27 de juny de 2022.

El 2 de maig de 2022 es va publicar la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge per als edificis que es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat).

La resta del territori català s’ha d’acollir a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, publicada el 23 de març de 2022.

Sí, sempre i quan les obres hagin estat iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020.

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

Per altra banda, cal tindre en compte que no seran compatibles amb altres ajuts amb fons de la UE per la mateixa actuació, evitant-se la doble financiació entre programes del Mecanismo de Recuperació y Resilencia.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) y el ICAEN (Institut Català de l’Energia) disposa de subvencions específiques per actuacions de rehabilitació energètica, anomenats, PREE (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis) i PREE 5000 (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de repte demogràfic de menys de 5.000 habitants) entre d’altres. Aquestes subvencions son compatibles amb les del programa Next generation, sempre i quan s’eviti el doble finançament el mateix cost. Caldrà indicar-ho a la corresponent sol·licitud.

Si voleu més informació al respecte, la trobareu a aquest apartat de la web de l’ICAEN.

No existeix un topall màxim d’ingressos per poder sol·licitar aquests ajuts. Els ingressos del promotor només seran determinants per acreditar la vulnerabilitat econòmica del sol·licitant en el Programa Edificis, que obre la porta a un ajut addicional d’aquest programa.

Tots els programes de totes les convocatòries estan pensats per tramitar-se de manera digital, i per tant serà necessari disposar de la corresponent signatura digital.

En el cas del programa d’habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) els tràmits els podrà realitzar a la Oficina Local d’Habitatge del seu municipi de manera presencial.

Pot posar-se en contacte amb un dels nostres tècnics especialistes que treballen a la seva comarca mitjançant la nostra borsa d’arquitectes tècnics.

OTR.cat