1. Home
  2. /
  3. FAQS ciutadans
  4. /
  5. FAQS Genèriques ciutadans

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQs GENÈRIQUES

Actualment es poden iniciar els tràmits de tots els programes de les diferents convocatòries que regulen l’àmbit territorial català.

A Barcelona ciutat, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023, i es contempla la possibilitat d’ampliar el termini d’admissió fins el 31 de desembre de 2023.

Als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) que es regulen per la convocatòria publicada pel Consorci Metropolità de l’Habitatge, es podran sol·licitar les subvencions fins al 30 de juny de 2026.

A la resta de territori català, la convocatòria admet sol·licituds fins el 30 de novembre de 2023 inclòs o fins l’exhauriment de la partida pressupostària corresponent a cada programa, sense prejudici que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ampliï la dotació en un futur en funció de les disponibilitats pressupostàries.

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

pot, si s’espera a la notificació de la resolució corresponent a la seva sol·licitud. Cal tenir en compte que, en el cas del Programa 3 Edificis (Programa B al Consorci Metropolità de l’Habitatge), s’estableix un termini màxim d’execució d’obres des de la data de notificació de la resolució. 

A Catalunya hi ha tres organismes públics que tenen competència en matèria d’ajuts per la rehabilitació, segons l’àmbit territorial.

Els edificis i habitatges que es troben a Barcelona ciutat, hauran d’acollir-se a la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona publicada el 27 de juny de 2022.

El 2 de maig de 2022 es va publicar la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge per als edificis que es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat).

La resta del territori català s’ha d’acollir a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, publicada el 23 de març de 2022.

Tant la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona, com la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge contemplen la possibilitat d’acollir-se sempre i quan les obres hagin estat iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020.

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin. 

Per altra banda, cal tindre en compte que no seran compatibles amb altres ajuts amb fons de la UE per la mateixa actuació, evitant-se la doble financiació entre programes del Mecanismo de Recuperació y Resilencia. 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) y el ICAEN (Institut Català de l’Energia) disposa de subvencions específiques per actuacions de rehabilitació energètica, anomenats, PREE (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis) i PREE 5000 (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de repte demogràfic de menys de 5.000 habitants). Aquestes subvencions no son compatibles amb les del programa Next generation, al tractar-se d’ajuts provinents del mateix fons dins del marc del Mecanismo de Recuperació y Resilencia. 

Si voleu més informació al respecte, la trobareu a aquest apartat de la web de l’ICAEN. 

No existeix un topall màxim d’ingressos per poder sol·licitar aquests ajuts. Els ingressos del promotor només seran determinants per acreditar la vulnerabilitat econòmica del sol·licitant en el Programa Edificis, que obre la porta a un ajut addicional d’aquest programa.

Tots els programes de totes les convocatòries estan pensats per tramitar-se de manera digital, i per tant serà necessari disposar de la corresponent signatura digital.

En el cas del programa d’habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) els tràmits els podrà realitzar a la Oficina Local d’Habitatge del seu municipi de manera presencial. 

Pot posar-se en contacte amb un dels nostres tècnics especialistes que treballen a la seva comarca mitjançant la nostra borsa d’arquitectes tècnics.

OTR.cat