1. Home
  2. /
  3. FAQS ciutadans
  4. /
  5. FAQS Edificis ciutadans

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQS EDIFICIS

En el cas d’edificis d’habitatges plurifamiliars es podran tramitar el Programa Edificis i el Programa Llibre d’edifici i/o Projecte Tècnic. També podran sol·licitar El Programa habitatges, de forma individual per a cada habitatge, però cal tindre en compte que no es subvencionaran les mateixes actuacions per diferents programes.

En el cas d’edificis unifamiliars, es podran acollir al Programa Edificis, Programa habitatges i Programa Llibre d’edifici i/o Projecte, però no es subvencionaran les mateixes actuacions pels diferents programes.

Sí, qualsevol actuació de rehabilitació que es faci a un edifici d’habitatges es subvencionable pel Programa Edificis, sempre i quan s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració i es compleixin la resta de requisits definits a la convocatòria. 

En el cas del Programa Edificis, referent a la rehabilitació d’edificis, es podran acollir aquells edificis de tipologia residencial col·lectiva que compleixin les condiciones següents:

a) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

b) Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris.

En el cas de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació.

En el cas del Programa Llibre d’edifici i Projecte, es podran acollir aquells edificis que compleixi les condiciones següents:

a) Estar finalitzats abans de l’any 2000.

b) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

La part no subvencionada de l’obra es pot cobrir amb un préstec bancari. La informació i les entitats que han signat conveni amb la Generalitat de Catalunya en el marc Next Generation per aquest objectiu, es troben a l’apartat préstecs de la nostra web.

Podem demanar pels dos Programes, però cal tenir en comte encara que es tramitin les dues subvencions, en el moment de tramitar el Programa Edificis (Programa 3 a l’Agència de l’Habitatge i B al Consorci Metropolità de l’Habitatge) es restaria l’import obtingut a la subvenció del Programa Llibre de l’edifici i/o Projecte Tècnic corresponent al Projecte. 

No, l’ajut del Programa del Llibre de l’edifici i/o Projecte de rehabilitació integral no es retornaria, ja que no es troba supeditat a l’execució de les obres.

Es la consideració de no tindre la capacitat econòmica de fer front a la despesa que suposa l’actuació. En casos d’actuacions en edificis, es valora per cadascun dels habitatges, i tenint en compte els ingressos de la unitat de convivència. 

Si es disposa d’aquesta consideració, es podrà sol·licitar un ajut que cobreixi fins al 100% de l’import de la quota individual de participació a les obres de rehabilitació, sempre que aquesta no sigui superior a la quantitat que correspondria en aplicació del coeficient de participació de propietat horitzontal sobre la part d’obra no subvencionada. 

En aquests casos, la quantia màxima de la inversió subvencionable per habitatge serà l’establert en aquesta taula: 

Estalvi energètic
aconseguit amb
l’actuació
(Energia primària,
no renovable)

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació (%)

Habitatge

Locals comercials o altres usos

Inversió màxima
subvencionable per
habitatges en edificis
plurifamiliars

Inversió màxima
subvencionable en
edificis unifamiliars

Quantia màxima de l’ajut per habitatge (€)

Quantia màxima de l’ajut per m2
(€)

Subvenció màxima
100%, inclosa
vulnerabilitat
(€)

Subvenció màxima
100%, inclosa
vulnerabilitat
(€)

30% ≤ ∆C < 45%

40

6.300

56

15.750

20.250

45% ≤ ∆C < 60%

65

11.600

104

17.846

22.308

∆C ≥ 60%

80

18.800

168

23.500

26.750

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent: 

  • Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renta de suficiència de Catalunya). 
  • Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC. 
  • Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC. 
  • Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC. 

Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que constin empadronades a l’habitatge. 

S’hauran d’acreditar els ingressos del darrer període impositiu, amb termini de presentació vençut, a data de presentació de la sol·licitud, dels propietaris o usufructuaris i dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral. 

Només de manera excepcional, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any en curs un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d’acord amb l’apartat a), es podran tenir en compte els ingressos de l’any en curs per a la persona de la unitat de convivència afectada pel canvi. 

La concessió de subvencions per vulnerabilitat comportarà l’obligació de càrrega registral per als propietaris dels habitatges acollits a l’ajuda addicional a favor de l’AHC per un període de 90 anys, transcorreguts els quals s’haurà de retornar aquest import actualitzat per l’IPC. En el cas de transmissió s’haurà de retornar aquest import, també actualitzat per l’IPC, excepte en supòsits de transmissió mortis causa, cas en què es mantindria la càrrega fins als 90 anys des de la seva concessió, havent de retornar en aquell moment o en moment que es produís una transmissió. 

Obtindrem un increment de la subvenció prevista en els següents casos:

– En els casos d’edificis ubicats en zones acústicament tensionades segons el “Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030” de la ciutat de Barcelona, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en 500 € per habitatge.

– En el cas de justificar un estalvi energètic superior al 45% s’incrementarà la quantitat obtinguda establerta a la taula 34.1 del Reial Decret 853/2021 amb fons municipals segons el quadre següent:

Estalvi energètic aconseguit

Quantia de l’ajut per habitatge

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

1.160 €

ΔCep,nren ≥ 60%

1.880 €

Per obtenir aquest increment caldrà complir els següents requisits:

a) En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran amb aquest increment els habitatges que acreditin que:

a.1) Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.

a.2) Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d’obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l’import de l’últim rebut.

b) En el cas d’edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria, la concessió d’aquest l’increment quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar, en el moment de presentar el certificat final d’obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

En aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros, o 15.000 euros en cas de pressupost de subministraments o serveis, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o la entrega del bé, excepte si no existeix al mercat un nom suficient d’entitats, o bé si la despesa s’ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria, quan no recaigui a la proposta econòmica més avantatjosa.

Els edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d’eficiència energètica en les quals es pugui acreditar que es va reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en els valors abans indicats, queden eximits del requisit de reducció de demanda.

Si no s’aconsegueix el requisit de reducció, es podran sumar les reduccions aconseguides en l’actuació o les actuacions realitzades en els últims 4 anys amb les assolibles amb la nova actuació proposada objecte de la sol·licitud. Per acreditar aquest estalvi caldrà fer-ho a través d’un informe de justificació del compliment del requisit de demanda anual global de calefacció i refrigeració a partir del certificat d’eficiència energètica preexistent (abans de les intervencions que justifiquen l’estalvi de demanda) realitzat amb el mateix programa reconegut i la mateixa versió, i subscrit per tècnic competent.

No, les memòries tècniques amb el contingut mínim indicat a la convocatòria, només seran subvencionables pel programa edificis, o sigui quan vagin conjuntament amb l’execució de les actuacions.

El Programa Llibre de l’edifici i/o Projecte es específic per Llibres de l’edifici existent redactats segons el que disposa l’Annex 1 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre i Projectes de rehabilitació integral.

Per acollir-se als ajuts, no es requisits l’eliminació dels volums disconformes, però sí que les actuacions de rehabilitació per les quals es sol·licitin aquests ajuts, tinguin la preceptiva autorització administrativa o llicència municipal abans de començar les obres i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent.

OTR.cat