1. Home
  2. /
  3. FAQS Tècniques
  4. /
  5. FAQS Genèriques Tècnics

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQs GENÈRIQUES

A Barcelona ciutat, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2024.

Als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat) que es regulen per la convocatòria publicada pel Consorci Metropolità de l’Habitatge, es podran sol·licitar les subvencions fins al 30 de juny de 2026.

A la resta de territori català, la convocatòria admet sol·licituds fins el 30 de juny de 2024 inclòs o fins l’exhauriment de la partida pressupostària corresponent a cada programa, sense prejudici que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ampliï la dotació en un futur en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Sí hi ha compatibilitat entre els programes edificis i habitatges dels Fons Next Generation, sempre que no se subvencionin les mateixes actuacions en els diferents programes.

Cal tindre en compte, que a l’hora d’aportat els CEE de l’estat actual i de l’estat de projecte o final, aquests hauran de justificar únicament les actuacions subvencionades segons la documentació aportada per aquell programa.

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

El document de declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons model normalitzat ha de ser adjuntat a la documentació administrativa de l’expedient sent signat pel destinatari últim de la subvenció (beneficiari).

Signant aquest document s’informa que el sol·licitant NO té cap vinculació amb el personal tècnic tramitador de les subvencions del qual es pugui desprendre alguna classe de conflicte d’interès en la tramitació de l’expedient.

Aquest document no condiciona al fet que el tècnic pugui tindre alguna relació amb el promotor.

Només podrem definir “per defecte” aquells paràmetres del CEE que no patiran cap tipus de modificació a les actuacions de rehabilitació energètica.

Tots els paraments, buits o instal·lacions que estaran sotmesos a actuacions de millora cal que estiguin definits al CEE inicial i de projecte com a “Coneguts” (“Usuario” segons el programa utilitzat) o “Estimats”.

Cal tindre en compte que tots els paraments, buits o instal·lacions sobre els que s’hagi actuat hauran d’estar definits con a “Coneguts” (“Usuario” segons el programa utilitzat) al CEE final de l’edifici.

Les convocatòries no demanen l’etiqueta del projecte, i per tant, aquesta no es obligatòria. Tot i això, sí es recomanable.

En el cas que hi hagi un canvi de versió del programa utilitzat i no s’hagi registrat el certificat de projecte l’ICAEN obligarà al tècnic a realitzar el CEE final amb la última versió del programa i per tant tindrem dos CEE que no seran comparables. Això ens obligarà a tornar a realitzar el certificat energètic inicial. En canvi, si hem registrat l’etiqueta de projecte, ens permetrà emetre una nova etiqueta en base al CEE final realitzat amb la mateixa versió del CEE de projecte.

Cal esmentar que la tramitació del certificat energètic de projecte amb l’ICAEN NO té cap taxa associada.

Sí pot, si s’espera a la notificació de la resolució corresponent a la seva sol·licitud. Cal tenir en compte que, en tots els programes de rehabilitació Next Generation s’estableix un termini màxim d’execució d’obres des de la data de notificació de la resolució.

En el cas que es tracti d’obres de rehabilitació global de l’edifici, existeix la possibilitat de sol·licitar la subvenció condicionada a l’aportació de la totalitat de la documentació complerta.

Veure apartat Edificis de les FAQs, pregunta 2.

A Catalunya hi ha tres organismes públics que tenen competència en matèria d’ajuts per la rehabilitació, segons l’àmbit territorial.

Els edificis i habitatges que es troben a Barcelona ciutat, hauran d’acollir-se a la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona publicada el 27 de juny de 2022.

El 2 de maig de 2022 es va publicar la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge per als edificis que es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat).

La resta del territori català s’ha d’acollir a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, publicada el 23 de març de 2022.

Des de la Oficina Tècnica de Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, per ajudar-vos amb la tramitació, hem creat l’apartat TRÀMITS a la part privada de la nostra web, on trobareu mapes de processos de cadascun dels programes, on s’indica de forma esquemàtica, els passos a seguir. A més, fent clic sobre cadascun dels passos enllaçaràs directament amb la web o plataforma on s’ha de fer el tràmit. Així mateix, també trobaràs un arxiu sota cada mapa de procés que et podràs descarregar i que et llistarà la documentació que cal tindre preparada per cada pas.

També trobareu esquemes resums de les convocatòries a l’apartat “Rehabilitació d’Edificis Residencials” del següent enllaç.

Sí, sempre i quan les obres hagin estat iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020.

La definició la trobarem a l’article 8.1 del Decret 853/2021: 

“Se entenderá por agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas, mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro o similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno de los programas recogidos en este real decreto.” 

Per tant, aquest agent podrà tramitar l’expedient de sol·licitud d’ajut en nom del promotor, i poden ser perceptors, si així s’acorda, de l’ajut econòmic. 

Per poder declarar-se agent o gestor rehabilitador, caldrà aportar un document que acrediti l’acord amb la propietat que et faculti i autoritzi a actuar com a tal.

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

Per altra banda, cal tindre en compte que no seran compatibles amb altres ajuts amb fons de la UE per la mateixa actuació, evitant-se la doble financiació entre programes del Mecanismo de Recuperació y Resilencia.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) y el ICAEN (Institut Català de l’Energia) disposa de subvencions específiques per actuacions de rehabilitació energètica, anomenats, PREE (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis) i PREE 5000 (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de repte demogràfic de menys de 5.000 habitants). Aquestes subvencions son compatibles amb les del programa Next generation regulades pel RD 853/2021 però tenint en compte que no es poden subvencionar la mateixa actuació, al tractar-se d’ajuts provinents del mateix fons dins del marc del Mecanismo de Recuperació y Resilencia.

Tots els programes de totes les convocatòries estan pensats per tramitar-se de manera digital, i per tant serà necessari disposar de la corresponent signatura digital.

En el cas del programa d’habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona els tràmits els podrà realitzar a la Oficina Local d’Habitatge del seu municipi de manera presencial, sempre i quan el sol·licitant es tracti d’una persona física.

Si es sol·liciten ajudes en dos programes diferents, hauran de complir-se els criteris de cada programa amb les actuacions a subvencionar dins d’aquest programa.

Així si, per exemple, volem sol·licitar un programa Habitatges i un programa Edificis la justificació de l’estalvi del 7% de la demanda energètica o del 30% del consum d’EPnR exigit en el programa Habitatge contemplarà com a punt de partida (CEE inicial) l’estat de l’edifici després de les actuacions lligades al programa Edificis o Barris.

Per tant, tot i que les actuacions es poden realitzar alhora, quan justifiquem cadascun dels programes els certificats energètics seran consecutius:

OTR.cat