1. Home
 2. /
 3. Faqs genèriques

faqs genèriques

Segons el programa al qual us vulgueu acollir:

 • Programa 3 – Relatiu a les actuacions de rehabilitació d’edificis / 23 de maig de 2022
 • Programa 4 – Relatiu a les actuacions de millora energètica en habitatges / 7 de juny de 2022
 • Programa 5 – Relatiu a la redacció de llibres de l’edifici i projectes / 20 de juny de 2022

Fins al 31 de desembre de 2022 inclòs o fins a l’exhauriment de la partida pressupostària corresponent a cada programa, sense prejudici que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ampliï la dotació en un futur en funció de les disponibilitats pressupostàries.

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

Sí, si s’espera a la notificació de la resolució corresponent a la seva sol·licitud. Cal tenir en compte que, en el cas del programa 3 relatiu a la rehabilitació d’edificis, s’estableix un termini màxim d’execució d’obres de 18 mesos a comptar des de la notificació de la resolució.

En cas d’edificis de més de 40 habitatges, excepcionalment es podrà ampliar aquest termini fins a 24 mesos.

No, la convocatòria publicada el 28 de març d’enguany és d’aplicació a Catalunya, exceptuant els 35 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat) es regirà per la convocatòria que publicarà el Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Barcelona ciutat es regirà per la convocatòria que publicarà el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Sí, sempre que les obres hagin estat iniciades amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020.

La definició la trobarem a l’article 8.1 del Decret 853/2021

“Se entenderá por agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas, mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro o similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno de los programas recogidos en este real decreto.”

Segons l’article 8.3 del mateix Decret, per acreditar que ets un agent o gestor de la rehabilitació, caldrà un document acreditatiu de l’acord amb la propietat, comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris que faculti i t’autoritzi a actuar com a tal.

Aquest agent podrà tramitar l’expedient de sol·licitud d’ajut en nom del promotor, i poden ser perceptors, si així s’acorda, de l’ajut econòmic.

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

Per altra banda, cal tenir en compte que no seran compatibles amb altres ajuts amb fons de la UE per al mateix cost, evitant-se el doble finançament entre programes del Mecanismo de Recuperación y Resilencia.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y el ICAEN (Institut Català de l’Energia) disposa de subvencions específiques per a actuacions de rehabilitació energètica, anomenats, PREE (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis) i PREE 5000 (Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de repte demogràfic de menys de 5.000 habitants). Aquestes subvencions no són compatibles amb les del programa Next generation, al tractar-se d’ajuts provinents del mateix fons dins del marc del Mecanismo de Recuperació y Resilencia.

Actualment, es troba oberta la convocatòria PREE 5000; si en voleu més informació, la trobareu a https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

No existeix un topall màxim d’ingressos per poder sol·licitar aquest ajut. Els ingressos del promotor només seran determinants per acreditar la vulnerabilitat econòmica del sol·licitant en el programa 3, que obre la porta a un ajut addicional d’aquest programa.

Perquè els edificis (habitatges, oficines, escoles, hospitals…) són els majors consumidors d’energia a Europa (en conjunt són responsables del 40% del consum energètic de la UE) i estan entre els principals emissors de diòxid de carboni. Fer els nostres edificis més eficients energèticament contribueix a l’objectiu de descarbonització marcat a l’agenda europea.  Per aquest motiu una part tan important dels fons Next Generation estan destinats a facilitar-la.

Propietaris i comunitats de veïns són els destinataris de bona part dels fons procedents d’Europa, per reduir la despesa energètica i millorar les condicions dels nostres habitatges. Com més gran sigui l’estalvi de consum que s’assoleixi amb les reformes,  més grans els ajuts.

Mai abans havíem disposat d’una oportunitat com aquesta.

Les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) són els instruments creats per facilitar i activar la rehabilitació durant el període de vigència dels ajuts Next Generation.

OTR.cat és l’Oficina Tècnica de Rehabilitació  que uneix tots els col·legis d’Arquitectura Tècnica de Catalunya. El seu objectiu és posar els arquitectes tècnics de tot el país al servei de les comunitats de veïns i de la ciutadania en general, i facilitar l’accés a aquesta gran oportunitat al màxim de persones possible. 

La rehabilitació energètica és el conjunt d’accions que podem fer al nostre edifici per optimitzar l’energia que consumim, de manera que utilitzem la mínima necessària per al nostre benestar.

Amb una rehabilitació energètica aconseguim:

 • Reduir la factura elèctrica (necessitarem menys energia per tenir casa nostra ben climatitzada)
 • Millorar el nostre confort (temperatura estable, menys sorolls)
 • Produir menys CO2 i, per tant, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Augmentar el valor patrimonial i l’habitabilitat de casa nostra (millora de la nostra salut i qualitat de vida)
 • El programa “llibre de l’edifici” cobreix el 100% dels costos d’un tècnic per realitzar el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació i manteniment d’aquest. Amb aquesta subvenció, la comunitat obté de manera gratuïta el diagnòstic i el pla d’actuacions del seu edifici.
 • El programa “edificis” dels Ajuts Next Generation cobreix entre un 40% i un 80% del cost total que suposa fer i executar un projecte de rehabilitació energètica que suposi una reducció d’almenys el 30% o més en el consum d’energia primària no renovable de l’edifici.
 • El programa “habitatges” cobreix el 40% del cost de l’actuació a l’habitatge individual, sempre que aquest sigui igual o superior a 1.000 €, i amb un límit màxim de 3.000 € per habitatge.
 • Les Comunitats poden sol·licitar les tres línies d’ajuts.
 • Posa’t en contacte amb un arquitecte tècnic que t’acompanyarà en tot el procés. Els arquitectes tècnics disposem de les eines i els coneixements per analitzar l’edifici i valorar les intervencions necessàries per assolir la rebaixa de consum energètic suficient que permet optar a la subvenció.
 • Pots adreçar-te directament a nosaltres. T’assignarem un arquitecte tècnic que ajudarà la teva comunitat, analitzant la informació necessària del teu edifici, i us farà saber si podeu optar als ajuts. Per demanar un tècnic fes clic aquí.
 • Amb la informació que us ofereixi l’arquitecte tècnic, tu i la teva comunitat de veïns podreu valorar si us interessa optar a una línia de subvenció o a totes dues i saber quines obres heu de fer per assolir l’estalvi energètic suficient. L’arquitecte tècnic també us proporcionarà una estimació dels costos d’aquestes obres i del percentatge que quedaria cobert per la subvenció.

Si no trobeu la resposta al vostre dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres fent clic aquí.

OTR.cat