1. Home
  2. /
  3. FAQS
  4. /
  5. FAQS HABITATGES

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQS HABITATGES

El Consorci Metropolità de l’Habitatge disposa d’Ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges 2022 per a l’àrea metropolità de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Dins dels Fons #NextGeneration no es consideren subvencionables aquest tipus d’actuació.

En el cas de tractar-se d’un habitatge unifamiliar, pot tramitar la subvenció del programa Edificis, complint els requisits mínims del programa, on es poden incloure actuacions relatives a l’accessibilitat.

Que en el moment de sol·licitar l’ajut ha de constar empadronat/da el/la propietari/ària, usufructuari/ària o arrendatari/ària. S’acreditarà mitjançant certificació o volant d’empadronament.

Sí, en cas que el llogater realitzi les funcions de promotor de les obres.

Caldrà acreditar haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació i aportar el corresponent contracte amb la propietat que atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

Sí, sempre i quan aquest usdefruit es pugui acreditar mitjançant les preceptives escriptures de constitució.

Sí, al Programa Habitatges, sempre i quan compleixi amb els requisits indicats a la convocatòria.

En el cas de rehabilitació d’habitatges (unifamiliars o individuals en edificis plurifamiliars), son subvencionables aquelles actuacions que compleixin alguna de les següents condicions:

a) Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.

b) Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

c) Modificació o substitució dels elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

Els combustibles fòssils més emprats son el petroli, el carbó i el gas natural. Per tant, totes les actuacions que incloguin les instal·lacions de generadors tèrmics en base a aquests combustibles no seran subvencionables.

Sí, sempre i quan acreditis una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els habitatges que s’acullin a les ajudes d’aquest Programa Habitatges no podrà excedir de 12 mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

A l’hora d’introduir les dades de la ITE i del CEE de l’habitatge unifamiliar es possible que no coincideixin les referencies cadastrals. Al efectuar la ITE amb el Portal generador només es poden introduir 14 dígits de la referència cadastral mentre que al CEE es possible que s’hagi introduït la referència cadastral de 20 dígits. En aquest cas, no permetrà que continueu amb el tràmit.

La Oficina Virtual de Tràmits de l’Agència de l’habitatge de Catalunya també detecta com error la diferència entre minúscules i majúscules de les dues referències cadastrals.

En aquest casos caldrà demanar una esmena del CEE del Registre de certificació d’eficiència energètica d’edificis, a aquest enllaç.

OTR.cat