1. Home
  2. /
  3. FAQS
  4. /
  5. FAQS EDIFICIS

FAQS

En aquest espai pots trobar algunes de les preguntes més comunes sobre les ajudes de rehabilitació #NextGeneration

FAQS EDIFICIS

En el cas d’edificis d’habitatges plurifamiliars es podran tramitar el Programa Edificis i el Programa Llibre d’edifici i/o Projecte Tècnic. També podran sol·licitar El Programa habitatges, de forma individual per a cada habitatge, però cal tindre en compte que no es subvencionaran les mateixes actuacions per diferents programes.

En el cas d’edificis unifamiliars, es podran acollir al Programa Edificis, Programa habitatges i Programa Llibre d’edifici i/o Projecte, però no es subvencionaran les mateixes actuacions pels diferents programes.

Sí, qualsevol actuació de rehabilitació que es faci a un edifici d’habitatges es subvencionable pel Programa Edificis, sempre i quan s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració i es compleixin la resta de requisits definits a la convocatòria.

En el cas del Programa Edificis, referent a la rehabilitació d’edificis, es podran acollir aquells edificis de tipologia residencial col·lectiva que compleixin les condiciones següents:

a) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

b) Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris.

En el cas de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació.

En el cas del Programa Llibre d’edifici i Projecte, es podran acollir aquells edificis que compleixi les condiciones següents:

a) Estar finalitzats abans de l’any 2000.

b) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

La part no subvencionada de l’obra es pot cobrir amb un préstec bancari. La informació i les entitats que han signat conveni amb la Generalitat de Catalunya en el marc Next Generation per aquest objectiu, es troben a l’apartat préstecs de la nostra web.

La convocatòria de l’Agència de l’habitatge de Catalunya i de l’Ajuntament Barcelona indica que el termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis que s’acullin a les ajudes d’aquest programa no podrà excedir de 18 mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 24 mesos quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

La convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge determina un termini màxim per executar les obres de 26 mesos des de la data de concessió de l’ajut. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 28 mesos quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 habitatges o més.

Només podrà autoritzar-se una ampliació dels terminis fixats per a l’execució de les actuacions quan obeeixi a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el compliment d’aquestes, malgrat haver-se adoptat, per part dels destinataris últims de les ajudes, les mesures tècniques i de planificació mínimes que els resultaven exigibles. Específicament es podrà autoritzar aquesta ampliació quan la llicència o autorització municipal corresponent es demori més de sis mesos des de la seva sol·licitud.

Podem demanar pels dos Programes, però cal tindre en compte encara que es tramitin les dues subvencions, en el moment de tramitar el Programa Edificis (programa 3 a l’Agència de l’Habitatge i B al Consorci Metropolità de l’Habitatge) es restaria l’import obtingut a la subvenció del programa Llibre de l’edifici i/o Projecte Tècnic corresponent al Projecte.

No, l’ajut del Programa del Llibre de l’edifici i/o Projecte de rehabilitació integral no es retornaria, ja que no es troba supeditat a l’execució de les obres.

Es la consideració de no tindre la capacitat econòmica de fer front a la despesa que suposa l’actuació. En casos d’actuacions en edificis, es valora per cadascun dels habitatges, i tenint en compte els ingressos de la unitat de convivència.

Si es disposa d’aquesta consideració, es podrà sol·licitar un ajut que cobreixi fins al 100% de l’import de la quota individual de participació a les obres de rehabilitació, sempre que aquesta no sigui superior a la quantitat que correspondria en aplicació del coeficient de participació de propietat horitzontal sobre la part d’obra no subvencionada.

En aquests casos, la quantia màxima de la inversió subvencionable per habitatge serà l’establert en aquesta taula:

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació (Energia primària, no renovable)

Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació (%)

Habitatge

Locals comercials o altres usos

Inversió màxima subvencionable per habitatges en edificis plurifamiliars

Inversió màxima subvencionable en edificis unifamiliars

Quantia màxima de l’ajut per habitatge (€)

Quantia màxima de l’ajut per m2 (€)

Subvenció màxima 100%, inclosa vulnerabilitat (€)

Subvenció màxima 100%, inclosa vulnerabilitat (€)

30% ≤ ∆C < 45%

40

6.300

56

15.750

20.250

45% ≤ ∆C < 60%

65

11.600

104

17.846

22.308

∆C ≥ 60%

80

18.800

168

23.500

26.750

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent:

– Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renta de suficiència de Catalunya).

– Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC.

– Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC.

– Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC.

Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.

S’hauran d’acreditar els ingressos del darrer període impositiu, amb termini de presentació vençut, a data de presentació de la sol·licitud, dels propietaris o usufructuaris i dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral.

Només de manera excepcional, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any en curs un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d’acord amb l’apartat a), es podran tenir en compte els ingressos de l’any en curs per a la persona de la unitat de convivència afectada pel canvi.

La concessió de subvencions per vulnerabilitat comportarà l’obligació de càrrega registral per als propietaris dels habitatges acollits a l’ajuda addicional a favor de l’AHC per un període de 90 anys, transcorreguts els quals s’haurà de retornar aquest import actualitzat per l’IPC. En el cas de transmissió s’haurà de retornar aquest import, també actualitzat per l’IPC, excepte en supòsits de transmissió mortis causa, cas en què es mantindria la càrrega fins als 90 anys des de la seva concessió, havent de retornar en aquell moment o en moment que es produís una transmissió.

El mercat de les Entitats de Control de l’Edificació es lliure, i per tant, les diferents entitats definiran els seus honoraris. Per tant, recomanem consultar diferents entitats de control abans de fer l’encàrrec específic.

Aquí podreu trobar més informació sobre les Entitats de Control de l’Edificació.

Sí, caldrà aportar l’autorització administrativa o llicència municipal d’obres o la justificació de la seva sol·licitud, si es tracta d’obres no iniciades. En cas d’obres iniciades o finalitzades, caldrà aportar l’autorització municipal corresponent definitiva.

Obtindrem un increment de la subvenció prevista en els següents casos:

– En els casos d’edificis ubicats en zones acústicament tensionades segons el “Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030” de la ciutat de Barcelona, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en 500 € per habitatge.

– En el cas de justificar un estalvi energètic superior al 45% s’incrementarà la quantitat obtinguda establerta a la taula 34.1 del Reial Decret 853/2021 amb fons municipals segons el quadre següent:

Estalvi energètic aconseguit

Quantia de l’ajut per habitatge

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

1.160 €

ΔCep,nren ≥ 60%

1.880 €

Per obtenir aquest increment caldrà complir els següents requisits:

a) En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran amb aquest increment els habitatges que acreditin que:

a.1) Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.

a.2) Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d’obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l’import de l’últim rebut.

b) En el cas d’edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria, la concessió d’aquest l’increment quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar, en el moment de presentar el certificat final d’obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

En aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros, o 15.000 euros en cas de pressupost de subministraments o serveis, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o la entrega del bé, excepte si no existeix al mercat un nom suficient d’entitats, o bé si la despesa s’ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria, quan no recaigui a la proposta econòmica més avantatjosa.

A la part privada de la nostra web OTR.cat (cal ser arquitecte/a tècnic/a col·legiat en qualsevol dels col·legis professionals d’Espanya per registrar-se) podreu trobares un recull d’eines de suport disponibles.

Les reconegudes pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Per tant, l’Eina unificada LIDER-CALENER (HULC), del CE3, del CE3X o del CERMA, així com la última versió actualitzada de CYPETHERM HE Plus i SG SAVE. Cal que els CEE comparats (inicial-projecte-final) estiguin redactats amb el mateix programa i versió.

No, el salt de lletra no es necessari.

Es necessari que les obres aconsegueixin una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

Els edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d’eficiència energètica en les quals es pugui acreditar que es va reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en els valors abans indicats, queden eximits del requisit de reducció de demanda.

Si no s’aconsegueix el requisit de reducció, es podran sumar les reduccions aconseguides en l’actuació o les actuacions realitzades en els últims 4 anys amb les assolibles amb la nova actuació proposada objecte de la sol·licitud. Per acreditar aquest estalvi caldrà fer-ho a través d’un informe de justificació del compliment del requisit de demanda anual global de calefacció i refrigeració a partir del certificat d’eficiència energètica preexistent (abans de les intervencions que justifiquen l’estalvi de demanda) realitzat amb el mateix programa reconegut i la mateixa versió, i subscrit per tècnic competent.

Tant la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com la de l’Ajuntament de Barcelona especifica com a requisit per acollir-se al programa edificis, retirar de l’edifici o àmbit d’actuació de la rehabilitació en l’edifici, aquells productes de construcció que continguin amiant.

La convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge, en canvi, obliga a la total retirada d’amiant de l’edifici a rehabilitar.

En aquells casos en els quals calgui procedir a la retirada d’elements amb amiant, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en la quantitat corresponent als costos deguts a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d’amiant mitjançant empreses autoritzades, fins a un màxim de 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.

La convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya especifica que el projecte tècnic ha d’estar redactat per personal tècnic competent i haurà de contenir:

a) Les actuacions a realitzar que justifiquin l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable, i demés normatives d’aplicació.

b) Llibre d’Edifici Existent per la rehabilitació (segons es defineix al RD 853/2021) o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i un Pla d’actuacions en el que s’identifiqui l’actuació proposada.

c) Un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s’acrediti el reciclatge d’almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i demolició; i s’inclogui les mesures que s’apliquen per a la reducció de la generació de residus de conformitat al Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la UE.

d) Incorporarà la justificació del que s’ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, en el sentit que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (amb referència a la ISO 20887 i altres normes).

e) Es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

La convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge especifica que el projecte tècnic ha de contenir, com a mínim:

a) Memòria explicativa de les actuacions previstes executar o, en cas d’obres finalitzades, executades.

b) Compliment de normativa. Adequació del projecte al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i altres normatives que siguin d’aplicació.

c) Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (CEE) partint de les dades previstes en projecte on es desenvolupin propostes d’actuació que donin compliment a l’Article 33 del RD 853/2021 , realitzat amb el mateix programa reconegut i versió, que el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) aportat amb el llibre de l’edifici.

d) Amidaments desglossats per partides.

e) Plànols necessaris per al bon enteniment de l’actuació, incloent detalls constructius.

f) Estudi de Seguretat i Salut o bàsic, segons correspongui.

g) Estudi de gestió de residus de construcció i demolició segons RD 105/2008 on es compliran les següents condicions:

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i enderroc no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d’altres materials, incloses les operacions de reomplert utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

– Els operadors hauran de limitar la generació de residus als processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i fent servir la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant l’eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per residus de construcció i demolició. Així mateix, s’establirà que l’enderroc es portarà a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació de residus.

– Si hi ha l’existència d’elements amb amiant, s’indicaran en el projecte a on i les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble que continguin amiant.

Reportatge fotogràfic a color de les zones on es preveu l’actuació. En cas d’obres executades, les fotografies han de ser de l’estat previ a l’execució de les obres. No s’acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.

– Si escau, informe de justificació del compliment del requisit de reducció de demanda amb les actuacions realitzades en els 4 anys anteriors a la data de sol·licitud d’ajut amb el certificat d’eficiència energètica preexistent (previ a la realització d’altres actuacions) amb el projecte o memòria justificativa amb la descripció de les actuacions realitzades, el certificat final d’obres i les factures corresponents.

– En el edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric, cal aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció.

La convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona especifica que el projecte tècnic de rehabilitació, redactat per personal tècnic competent, haurà de contenir:

a) Projecte de l’actuació a realitzar o en defecte d’això memòria justificativa de l’actuació, que hauran de comptar amb la conformitat del destinatari últim. La documentació mínima d’aquesta memòria serà descripció, pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plans. Així mateix, en la documentació del projecte d’actuació o en la memòria justificativa de l’actuació, segons correspongui, s’inclourà l’estalvi de consum d’energia primària no renovable estimat amb respecte a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l’ajut sol·licitat.

El Projecte tècnic de rehabilitació de l’edifici detallarà el conjunt de solucions tècniques que, com a mínim, aconsegueixin reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i simultàniament reduir un 25% (zona climàtica C) la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

b) Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació o, si no, un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE i un Pla d’actuacions en el qual s’identifiqui l’actuació proposada.

c) Un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment al corresponent pla de gestió de residus de construcció i demolició, conforme al que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les condicions següents:

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532 / EC) generats en el lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d’altres materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

– Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d’alta qualitat mitjançant l’eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus.

d) Incorporarà la justificació del que s’ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, en el sentit que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (amb referència a la ISO 20887 i altres normes).

e) Es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

En els casos que no sigui preceptiu la realització de Projecte tècnic per tramitar l’autorització municipal, es podrà realitzar Memòria tècnica.

La convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya indica, respecte al contingut de la Memòria tècnica, que aquesta haurà de contenir descripció, el pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plànols, amb les següents justificacions:

– Justificació de l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable, i demés normatives d’aplicació.

Llibre d’Edifici Existent per a la rehabilitació (el seu contingut està indicat a l’apartat 4 de l’annex 3 d’aquesta resolució) o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i un Pla d’actuacions en el que s’identifiqui l’actuació proposada.

– Incorporarà la justificació del que ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, segons que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (ISO 20887).

– A més, Es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

En els casos que no sigui preceptiu la realització de Projecte tècnic per tramitar l’autorització municipal, es podrà realitzar Memòria tècnica.

La convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge determina, com a contingut mínim, el mateix que s’indica a la FAQ anterior relatiu al contingut de projecte.

En els casos que no sigui preceptiu la realització de Projecte tècnic per tramitar l’autorització municipal, es podrà realitzar Memòria tècnica.

La convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona determina que la documentació mínima serà la descripció, el pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plànols, amb les següents justificacions:

– Detallar el conjunt de solucions tècniques que, com a mínim, aconsegueixin reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i simultàniament reduir un 25% (zona climàtica C) la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

– Justificació de l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable, i demés normatives d’aplicació.

Llibre d’Edifici Existent per a la rehabilitació (el seu contingut està indicat a l’apartat 4 de l’annex 3 d’aquesta convocatòria) o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i un Pla d’actuacions en el que s’identifiqui l’actuació proposada.

– Incorporarà la justificació del que ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, segons que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (ISO 20887).

– Es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

No, les memòries tècniques amb el contingut mínim indicat a la convocatòria, només seran subvencionables pel programa edificis, o sigui quan vagin conjuntament amb l’execució de les actuacions.

El Programa Llibre de l’edifici i/o Projecte es específic per Llibres de l’edifici existent redactats segons el que disposa l’Annex 1 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre i Projectes de rehabilitació integral.

El llibre de l’edifici subvencionat, ha d’estar compost per dos blocs:

– Bloc I: Arxiu de documents del llibre de l’edifici d’habitatges existents segons el que disposa l’article 25 del Decret 67/2015, de 5 de maig.

– Bloc II:

– El diagnòstic del potencial de millora de les prestacions de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE.

– Un Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeti aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció per fases prioritzada i valorada econòmicament. El pla d’actuacions haurà d’incloure específicament mesures o conjunts de mesures que permetin aconseguir un estalvi en consum d’energia primària no renovable superior al 30% indicant estalvi estimat en cada cas. A més, es plantejaran mesures per a cadascun dels tres nivells establerts en els articles 15 i 34 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, per a la quantificació de les ajudes en els programes 1 i 3, reducció del consum d’energia primària entre el 30% i el 45%, entre el 45% i el 60%, i superior al 60%.

Si el llibre de l’edifici o ITE està realitzat segons el que disposa l’article 25 del Decret 67/2015 i es vigent, aquest llibre constituirà el Bloc I del llibre a presentar, o en el cas del ITE formarà part del Bloc I, i caldrà realitzar el Bloc II tal com s’explica a la pregunta anterior per completar-lo i aquells documents que siguin necessaris per completar el Bloc I si només teníem l’ITE.

Tal com s’indica a les convocatòries, el permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres. La legalització de les mateixes implica la no disposició de permís d’obres vigent durant l’execució, per tant aquestes obres ja no es podran acollir a aquesta convocatòria.

Sí serà necessari que tots els certificats energètics que es presentin (edifici existent, projecte i edifici rehabilitat) estiguin realitzats amb el mateix programa i la mateixa versió per tal que puguin ser comparables entre ells.

Depenent del nivell i tipus de catalogació que tingui, caldrà que es consulti amb el servei de Patrimoni corresponent l’adequació de les possibles actuacions.

En qualsevol cas, el edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric demostrable, en els quals estiguin limitades les actuacions sobre l’envolupant tèrmica, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda, però aquells element de l’envolupant en que s’hi pugui intervenir hauran de complir els valors establerts en les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1 en referencia a la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire.

Per acollir-se als ajuts, no es requisits l’eliminació dels volums disconformes, però sí que les actuacions de rehabilitació per les quals es sol·licitin aquests ajuts, tinguin la preceptiva autorització administrativa o llicència municipal abans de començar les obres i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent.

Recomanem que es faci del moment anterior a l’obra si es coneix l’estat del mateix, l’estat de les seves entitats i disposes de totes les eines necessàries per completar-la (com per exemple, fotografies dels elements que sol·licita la ITE).

Si no es possible, es pot realitzar un cop finalitzada la obra de l’estat definiu de l’edifici. En aquest cas, no es podran iniciar els tràmits de sol·licitud de la subvenció fins a disposar d’aquesta ITE registrada a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Tramitarem el CEE a data d’ara, en base a l’estat original de l’edifici, anterior a l’execució de les obres. Posteriorment, realitzarem el CEE de l’edifici rehabilitat.

Si només disposeu de l’etiqueta CEE de l’edifici ja rehabilitat, caldrà esmenar el registre del certificat d’eficiència energètica d’aquest CEE a l’ICAEN amb el CEE que fareu ara de l’estat original de l’edifici. Posteriorment, caldrà tramitar la nova etiqueta energètica amb el CEE de l’edifici rehabilitat, de manera que l’última etiqueta energètica correspongui a l’estat definitiu de l’edifici.

Posem a la disposició dels tècnics una eina/fitxa que permet el càlcul del % de reduccions de demanda, consum i emissions de CO2 a l’apartat Aplicacions de les Eines de suport a la part privada de la web.

El càlcul de prima es realitza a partir del PEM d’obra prevista i el capital de la pòlissa de RC general del tècnic que ho sol·licita. S’aplica sobre el PEM un 60% i es resta el capital de la Pòlissa primària. La prima resulta d’aplicar sobre el resultat anterior 0,05%.

Exemple:

*PEM d’obra =300.000€

* Capital de Pòlissa RC individual que tinc actualment per exercir = 150.000 €

APLICAR: 0,05 % (300.000 x 60% – 150.000 )

Import Prima 2ª capa : 15 €

Si sou beneficiaris d’altres mútues, poseu-vos en contacte amb la vostra per tal que us informi de la cobertura específica i del seu cost.

Per sol·licitar les subvencions Next Generation es requisit que es resolguin la totalitat de patologies qualificades com a greus i molt greus a la ITE presentada. La reparació d’aquestes patologies suposen un cost subvencionable.

S’haurà de justificar la totalitat dels documents basics del CTE que hi son d’aplicació a l’obra en qüestió, segons l’àmbit d’aplicació de cada document.

En cas que un Document Bàsic del Codi Tècnic no sigui d’aplicació, s’indicarà així al projecte.

Trobareu eines de suport per a justificar el compliment del CTE al vostre col·legi professional.

OTR.cat