1. Home
  2. /
  3. Faqs habitatges

faqs habitatges

ADMINISTRATIVES

No, aquesta subvenció és específica, en el cas d’habitatges, per actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’habitatge.

Que en el moment de sol·licitar l’ajut ha de constar empadronat/da el propietari, usufructuari o arrendatari. S’acreditarà mitjançant certificació o volant d’empadronament.

Sí, en cas que el llogater realitzi les funcions de promotor de les obres.
Caldrà acreditar haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació i aportar el corresponent contracte amb la propietat que atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

Sí, sempre que aquest usdefruit es pugui acreditar mitjançant les preceptives escriptures de constitució.

TÈCNIQUES

En el cas del programa 4 específic per habitatges (unifamiliars o individuals en edificis plurifamiliars), són subvencionables aquelles actuacions que compleixin alguna de les següents condicions:

a) Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.

b) Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

c) Modificació o substitució dels elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

Els combustibles fòssils més emprats són el petroli, el carbó i el gas natural. Per tant, totes les actuacions que incloguin les instal·lacions de generadors tèrmics amb base a aquests combustibles no seran subvencionables.

Sí, sempre que acreditis una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els habitatges que s’acullin a les ajudes d’aquest programa (4) no podrà excedir de dotze mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

Si no trobeu la resposta al vostre dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres fent clic aquí.

OTR.cat