1. Home
 2. /
 3. Faqs edificis

faqs edificis

ADMINISTRATIVES

En el cas d’edificis d’habitatges plurifamiliars es podrà tramitar el programa 3 i/o 5 com a edifici, i el programa 4 de forma individual per a cada habitatge, però no es subvencionaran les mateixes actuacions per diferents programes.

En el cas d’edificis unifamiliars, es podran acollir al programa 3, 4 i/o 5, però no es subvencionaran les mateixes actuacions per diferents programes.

Sí, qualsevol actuació de rehabilitació que es faci a un edifici d’habitatges és subvencionable pel programa 3, sempre que s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració i es compleixin la resta de requisits definits a la convocatòria.

En el cas del programa 3, es podran acollir aquells edificis de tipologia residencial col·lectiva que compleixi les condiciones següents:

a) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

b) Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris. En el cas de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació.

En el cas del programa 5, es podran acollir aquells edificis que compleixi les condiciones següents:

a) Estar finalitzats abans de l’any 2000.

b) Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors, si té altres usos diferents del residencial, tingui ús residencial

En aquest cas, només es podrà optar al programa 5 referent al llibre de l’edifici i/o projecte tècnic de rehabilitació integral.

La part no subvencionada de l’obra es pot cobrir amb un préstec bancari. Aquí tens la informació i les entitats que han signat conveni amb la Generalitat de Catalunya en el marc Next Generation per a aquest objectiu.

https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/prestecs/

Només en el cas d’acollir-se al programa 5 relatiu al llibre de l’edifici i al projecte tècnic integral, on es determina que l’edifici ha d’haver estat construït abans del 2000.

Sí, sempre que:

a) almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa, si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

b) les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris. En el cas de propietat horitzontal, d’acord amb l’article 553-25 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es requerirà majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de participació.

El termini per a executar les obres per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis que s’acullin a les ajudes d’aquest programa no podrà excedir de divuit mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a vint-i-quatre mesos quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

Només podrà autoritzar-se una ampliació dels terminis fixats per a l’execució de les actuacions quan obeeixi a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el compliment d’aquestes, malgrat haver-se adoptat, per part dels destinataris últims de les ajudes, les mesures tècniques i de planificació mínimes que els resultaven exigibles. Específicament es podrà autoritzar aquesta ampliació quan la llicència o autorització municipal corresponent es demori més de sis mesos des de la seva sol·licitud.

No, encara que es tramitin les dues subvencions, en el moment de tramitar la segona es restaria l’import obtingut a la primera pel mateix concepte.

No, l’ajut del programa 5 no es retornaria o s’abonaria (si encara estigués pendent d’abonament) en funció del que dictés la resolució corresponent a la sol·licitud tramitada del programa 5.

És la consideració de no tenir la capacitat econòmica de fer front a la despesa que suposa l’actuació. En casos d’actuacions en edificis, es valora per a cadascun dels habitatges, i tenint en compte els ingressos de la unitat de convivència.

Si es disposa d’aquesta consideració, es podrà sol·licitar un ajut que cobreixi fins al 100% de l’import de la quota individual de participació a les obres de rehabilitació, sempre que aquesta no sigui superior a la quantitat que correspondria en aplicació del coeficient de participació de propietat horitzontal sobre la part d’obra no subvencionada.

En aquests casos, la quantia màxima de la inversió subvencionable per habitatge serà l’establert en aquesta taula:

taula subvencions projectes rehabilitació

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent:

 • Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya).
 • Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC.
 • Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC.
 • Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC.

Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.

S’hauran d’acreditar els ingressos del darrer període impositiu, amb termini de presentació vençut, a data de presentació de la sol·licitud, dels propietaris o usufructuaris i dels altres membres de la seva unitat de convivència en edat laboral.

Només de manera excepcional, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any en curs un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d’acord amb l’apartat a), es podran tenir en compte els ingressos de l’any en curs per a la persona de la unitat de convivència afectada pel canvi.

La concessió de subvencions per vulnerabilitat comportarà l’obligació de càrrega registral per als propietaris dels habitatges acollits a l’ajuda addicional a favor de l’AHC per un període de 90 anys, transcorreguts els quals s’haurà de retornar aquest import actualitzat per l’IPC. En el cas de transmissió s’haurà de retornar aquest import, també actualitzat per l’IPC, excepte en supòsits de transmissió mortis causa, cas en què es mantindria la càrrega fins als 90 anys des de la seva concessió, havent de retornar en aquell moment o en moment que es produís una transmissió

TÈCNIQUES

En termes generals, no. Per saber si les actuacions que es volen realitzar a l’edifici assoleixin els nivells d’estalvi d’energia i d’emissions requerit, o quines serien les actuacions mínimes necessàries per complir el requisit d’estalvi energètic, cal fer un estudi de l’edifici concret.

Per fer aquest primer estudi, disposem de les següents eines:

Eina simulació CMH (pensada pel ciutadà/administrador/a de finques)

És obligatori per la subvenció:
no

És subvencionable: no

On:
https://www.cmh.cat/home

Descripció:
Amb aquesta eina es pot fer una preanàlisi del potencial de millora d’un edifici en dos escenaris de rehabilitació prefixats (més i menys intens). Només s’ha d’introduir l’adreça de l’edifici.

Objectiu: Informar els propietaris per activar l’inici del procés rehabilitador energètic de l’edifici.

Punts forts:

 1. Molt fàcil de fer servir
 2. Resultats ràpids: no cal molta potència de càlcul
 3. No calen tècnics experts o especialistes en modelatge energètic
 4. Té en compte la geometria
 5. Indicadors d’interès

Punts febles:

 1. No té motor de càlcul
 2. No es poden incorporar situacions de singularitat de l’edifici (ombres d’edificis veïns, etc.)

Eina de suport al predimensionat de la rehabilitació energètica d’habitatges -ESPRE- ITeC (pensada pel tècnic/a)

És obligatori per la subvenció: No

És subvencionable:
No

On:
https://itec.es/

Descripció: Amb aquesta eina es pot fer una preanàlisi del potencial de millora d’un edifici proposant paquets de millores triats per l’usuari. S’ha d’introduir la geometria de l’edifici.

Objectiu:
Informar els propietaris per activar l’inici del procés rehabilitador energètic de l’edifici

Punts forts:

 1. Fàcil de fer servir
 2. Dades locals estimades precarregades
 3. No calen tècnics experts o especialistes en modelatge energètic
 4. Té motor de càlcul
 5. Indicadors d’interès
 6. Obté dades d’inversió de la base de preus ITeC

Punts febles:

 1. No és un programa oficial per donar compliment al càlcul del requisits d’estalvi (Epnren+Dem)
 2. Punt mitjà entre CMH (més fàcil) i els documents reconeguts pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per al procediment per la certificació de l’eficiència energètica d’edificis


Estudi rehabilitació energètica d’edificis de CYPE (pensada pel tècnic)

És obligatori per la subvenció: No

És subvencionable: No

On: http://rehabilitacion-energetica.cype.es/

Descripció: Amb aquesta eina es fa un estudi energètic amb el qual es genera el “Certificat d’eficiència energètica d’edificis existents” (utilitzant la sortida de resultats del programa CE3x – v.2.3), el “Pressupost de les mesures de millora” per obtenir una qualificació energètica superior (amb una o diversos supòsits o hipòtesis de millora) i les anàlisis econòmiques, estàtiques (Payback) i dinàmiques (VAN) del termini de recuperació de la inversió realitzada en les millores de cada hipòtesi.

Objectiu:
Facilitar l’elaboració del Certificat d’Eficiència Energètica pel procediment simplificat i proposar millores de mesura amb la màxima qualitat de dada (tècnica, temporal i geogràfica) directament extretes del generador de preus de CYPE.

Punts forts:

 1. Fàcil de fer servir
 2. Envia a CE3x, document reconegut pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per al procediment simplificat per la certificació de l’eficiència energètica d’edificis.
 3. Definició de mesures de millora amb màxima qualitat de dades

Punts febles:

 1. Es poden simular poques realitats físiques (ex. balconeres tancades, espais no habitables)
 2. Cal ser expert en certificació energètica d’edificis

Les reconegudes pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Per tant, l’última versió actualitzada de l’Eina unificada LIDER-CALENER (HULC), del CE3, del CE3X o del CERMA, així com l’última versió actualitzada de CYPETHERM HE Plus y SG SAVE.

No, el salt de lletra no és necessari.

És necessari que les obres aconsegueixin una reducció d’almenys d’un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

Els edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d’eficiència energètica en les quals es pugui acreditar que es va reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en els valors abans indicats, queden eximits del requisit de reducció de demanda.

Si no s’aconsegueix el requisit de reducció, es podran sumar les reduccions aconseguides en l’actuació o les actuacions realitzades en els últims 4 anys amb les assolibles amb la nova actuació proposada objecte de la sol·licitud. Per acreditar aquest estalvi caldrà fer-ho a través d’un informe de justificació del compliment del requisit de demanda anual global de calefacció i refrigeració a partir del certificat d’eficiència energètica preexistent (abans de les intervencions que justifiquen l’estalvi de demanda) realitzat amb el mateix programa reconegut i la mateixa versió, i subscrit per tècnic competent.

És requisit per acollir-se al programa 3 referent a actuacions a edificis, retirar de l’edifici o àmbit d’actuació de la rehabilitació en l’edifici, aquells productes de construcció que continguin amiant.

En aquells casos en els quals calgui procedir a la retirada d’elements amb amiant, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en la quantitat corresponent als costos deguts a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d’amiant mitjançant empreses autoritzades, fins a un màxim de 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.

El contingut mínim del projecte ve determinat per l’annex I del CTE i per l’apartat 2 de l’annex 1 de la convocatòria, que especifica que el projecte tècnic haurà de contenir:

a) Les actuacions a realitzar que justifiquin l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins a on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable, i altres normatives d’aplicació.

b) Llibre d’Edifici Existent per la rehabilitació (el seu contingut està indicat a l’apartat 4 de l’annex 3 d’aquesta convocatòria) o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i un Pla d’actuacions en el qual s’identifiqui l’actuació proposada.

c) Un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s’acrediti el reciclatge d’almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i demolició; i s’inclogui les mesures que s’apliquen per a la reducció de la generació de residus de conformitat al Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la UE.

d) Incorporarà la justificació del que s’ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, en el sentit que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que el disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (amb referència a la ISO 20887 i altres normes).

e) Es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

En els casos que no sigui preceptiu la realització de projecte tècnic, es podrà realitzar memòria tècnica.

La documentació mínima de la memòria tècnica serà la descripció, el pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plànols, amb les següents justificacions:

 • Justificació de l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació fins a on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable, i demés normatives d’aplicació.
 • Llibre d’Edifici Existent per a la rehabilitació (el seu contingut està indicat a l’apartat 4 de l’annex 3 d’aquesta resolució) o un estudi sobre el potencial de millora de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE, i un Pla d’actuacions en el qual s’identifiqui l’actuació proposada.
 • Incorporarà la justificació del que ha declarat responsablement en el procés de la tramitació, segons el qual el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i disseny afavoreix l’eficiència en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (ISO 20887).

A més, es definiran les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l’immoble o àmbit d’actuació de la rehabilitació, que continguin amiant.

El llibre de l’edifici subvencionat, ha d’estar compost per dos blocs:

 • Bloc I: Arxiu de documents del llibre de l’edifici d’habitatges existents segons el que disposa l’article 25 del Decret 67/2015, de 5 de maig.
 • Bloc II:
  • El diagnòstic del potencial de millora de les prestacions de l’edifici, en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE.
  • Un Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeti aconseguir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció per fases prioritzada i valorada econòmicament. El pla d’actuacions haurà d’incloure específicament mesures o conjunts de mesures que permetin aconseguir un estalvi en consum d’energia primària no renovable superior al 30% indicant estalvi estimat en cada cas. A més, es plantejaran mesures per a cadascun dels tres nivells establerts en els articles 15 i 34 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, per a la quantificació de les ajudes en els programes 1 i 3, reducció del consum d’energia primària entre el 30% i el 45%, entre el 45% i el 60%, i superior al 60%.

Si el llibre de l’edifici o ITE està realitzat segons el que disposa l’article 25 del Decret 67/2015 i es vigent, aquest llibre constituirà el Bloc I del llibre a presentar, o en el cas del ITE formarà part del Bloc I, i caldrà realitzar el Bloc II, tal com s’explica a la pregunta anterior per completar-lo i aquells documents que siguin necessaris per completar el Bloc I si només teníem l’ITE.

Tal com s’indica a la convocatòria, el permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres. La legalització de les mateixes implica la no disposició de permís d’obres vigent durant l’execució, per tant aquestes obres ja no es podran acollir a aquesta convocatòria.

No, les memòries tècniques amb el contingut mínim indicat a la convocatòria, només seran subvencionables pel programa 3, o sigui quan vagin conjuntament amb l’execució de les actuacions.

El programa 5 es específic per a llibres de l’edifici existent redactats segons el que disposa l’Annex 1 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre i Projectes de rehabilitació integral amb el contingut mínim indicat a l’apartat 3 de l’annex 3 de la convocatòria DSO/825/2022 de 22 de març.

Sí, serà necessari que tots els certificats energètics que es presentin (edifici existent, projecte i edifici rehabilitat) estiguin realitzats amb el mateix programa i la mateixa versió per tal que puguin ser comparables entre ells, i per tant, que el càlcul del % de reducció assolit sigui fiable.

Depenent del nivell i tipus de catalogació que tingui, caldrà que es consulti amb el servei de Patrimoni corresponent l’adequació de les possibles actuacions.

En qualsevol cas, els edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric demostrable, en els quals estiguin limitades les actuacions sobre l’envolupant tèrmica, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda, però aquells elements de l’envolupant en què s’hi pugui intervenir hauran de complir els valors establerts en les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1 en referència a la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire.

Per acollir-se als ajuts, no és requisit l’eliminació dels volums disconformes, però sí que les actuacions de rehabilitació per les quals es sol·licitin aquests ajuts, han de tenir la preceptiva autorització administrativa o llicència municipal abans de començar les obres i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent.

Per tant, serà necessari quan així ho indiqui la corresponent llicència municipal.

Si no trobeu la resposta al vostre dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres fent clic aquí.

OTR.cat